Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral de la UOC ofereix una formació especialitzada i interdisciplinària en l'anàlisi i la intervenció en la nova realitat laboral.

Des d'un enfocament integrador i pràctic, el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball vol capacitar per al diagnòstic i la comprensió crítica del món laboral i per al disseny, implantació i gestió de programes d'intervenció laboral que incideixin positivament en els processos d'innovació i transformació social.

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball s'orienta a trobar respostes a les constants necessitats i demandes de persones, grups i organitzacions en el mercat laboral mitjançant la intervenció i intermediació laboral en diferents processos relacionats amb l'ocupació; per exemple, amb persones i col·lectius que necessiten acompanyament en la inserció laboral, orientació per a la seva ocupabilitat, assessorament per a un desenvolupament satisfactori dels seus itineraris laborals i professionals, en organitzacions que necessiten seleccionar determinats perfils professionals, desenvolupar i gestionar el talent i les competències de les persones que tenen ocupades, o en institucions amb la missió d'impulsar la creació d'ocupació i promoure la dinamització de certs sectors professionals i econòmics.

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball té per objectiu formar professionals amb aquests coneixements i competències, però també compromesos amb la qualitat de l'ocupació i el benestar de les persones.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències generals • Capacitat de pensament analític i crític.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions i entorns canviants, i respondre a noves funcions i responsabilitats.

 • Capacitat per a generar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de persones, grups o organitzacions.

 • Capacitat per a portar a terme la tasca professional de la intervenció des d'una posició ètica.

 • Competències transversals

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre).

 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Capacitat d'ús i aplicació crítica de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Competències específiques


 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.

 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, els grups o les organitzacions amb relació al treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques relacionades amb l'àmbit laboral.

 • Saber impulsar i dinamitzar oportunitats d'ocupació, i assessorar les persones, els grups o les organitzacions per tal que emprenguin aquestes oportunitats.

 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.

 • Comprendre i desenvolupar processos d'acompanyament a les persones en les seves necessitats i etapes de canvi, descobrint i potenciant habilitats personals i professionals, amb l'objectiu de potenciar la seva ocupabilitat.

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin les demandes de persones, grups i organitzacions.


Competències pròpies de la UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de Màster Universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a aquesta assignatura. El nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràctiques 9
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòriesCrèditsMètodes i tècniques d'anàlisi en l'àmbit laboral5
Mercat de treball: agents, polítiques i dinàmiques5
Nous reptes per a l'ocupació i les organitzacions al segle XXI5
Cultures de la innovació i l'emprenedoria5
Ocupació i TIC en la societat del coneixement5
Coaching laboral I5
Assignatures optatives *CrèditsIntervenció per a la igualtat i la inclusió sociolaboral5
Intervenció orientadora i formació al llarg de la vida5
Organitzacions i competències professionals: identificació, anàlisi i avaluació5
Coaching laboral II5
Assignatures pràctiquesCrèditsPràcticum9
Assignatura del projecteCrèditsTreball final de màster6
* De les quatre assignatures optatives que s'ofereixen en el segon semestre, l'estudiant n'ha de cursar tres.
Veure més

Destinataris

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral també s'adreça a professionals en actiu, entre els quals a:

 • Professionals que per la seva activitat laboral necessiten coneixements específics del funcionament del mercat de treball, tractar amb dades d'ocupació i desenvolupar i seguir polítiques d'ocupació i sociolaborals.

 • Professionals, tant si treballen per compte propi com per compte d'altri, que necessiten coneixements innovadors en metodologies d'intervenció sociolaboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals de l'àmbit del foment de l'ocupació i del desenvolupament local que vulguin actualitzar i ampliar les competències laborals.

 • Personal tècnic d'orientació laboral que vulgui perfeccionar i innovar les metodologies d'orientació i inserció laboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals que es dediquen a la teràpia i l'assessorament laboral des de la psicologia.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per a accedir a estudis oficials de màster, cal tenir un títol universitari oficial.

Recomanacions

Per a cursar el màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral, es recomana haver acabat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de Sociologia

 • Llicenciatura o grau d'Antropologia

 • Diplomatura o grau de Relacions Laborals

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Diplomatura o grau de Treball Social

 • Llicenciatura de Psicopedagogia

 • Llicenciatura de Ciències del TreballIdiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 14 març 2018.
Es preveu que l'estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en dos o tres semestres, en cas que el cursi a temps complet, o en un termini de dos anys, si el cursa a temps parcial.

Objetius

L'objectiu general del màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral és formar professionals perquè obtinguin uns coneixements especialitzats en l'anàlisi del món laboral i la intervenció en aquest, des del vessant més macro del mercat laboral fins al vessant més micro dels diferents col·lectius de persones que l'integren. Aquest objectiu global comprèn els objectius específics següents:

 • Formació de professionals capaços de dominar les tècniques d'anàlisi i diagnòstic de la realitat laboral.

 • Formació de professionals capaços de gestionar i planificar, però també d'impulsar, propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les organitzacions.

 • Formació avançada de professionals en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i de dinamització de la realitat laboral.

 • Formació especialitzada en processos de coaching en l'àmbit laboral: orientació, formació i assessorament laboral i professional.Titulació obtinguda

El màster universitari d'Ocupació i Mercat de Treball de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

Es tracta d'un perfil professional que, atès el context laboral i econòmic que vivim, tindrà una demanda considerable, no només per la sensibilització envers aquests temes que la crisi econòmica ha pogut generar en els últims anys, sinó, fonamentalment, per les necessitats d'innovació i canvi que requereixen les organitzacions actuals i que també s'exigeixen a les persones treballadores. En aquest sentit, les necessitats d'acompanyament, orientació, assessorament i entrenament seran capacitats professionals cada vegada més sol·licitades.

Una bona part de les activitats en les quals s'especialitza aquest màster es duen a terme en serveis d'ocupació i d'intermediació laboral de diferents sectors: Sector públic, sector privat, sector social.
L'àmbit d'actuació en el qual s'especialitza el màster també permet exercir l'activitat en el sector de l'educació, en centres educatius de secundària, en centres de formació professional i en l'àmbit universitari.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)