Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)

Descripció

Converteix-te en un especialista de la nova realitat laboral.

El màster universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral proporciona una especialització en l'anàlisi i intervenció de la nova realitat laboral. S'adreça a les persones que vulguin aprofundir el coneixement del mercat de treball i habilita les persones que el cursin per a exercir diferents funcions de responsabilitat relacionades amb la intervenció laboral.

Ofereix una formació avançada i interdisciplinària per a identificar les necessitats de persones, grups i organitzacions en el mercat laboral, i dissenyar programes d'intervenció i intermediació laboral en diferents processos relacionats amb l'ocupació, amb un èmfasi especial en el desenvolupament d'estratègies de potenciació dels recursos personals, organitzacionals i socials com a eina d'intervenció.

Aquest màster, des de la perspectiva de les possibilitats del context del mercat de treball i els diferents agents que hi estan implicats, ofereix una formació especialitzada en el món laboral amb la finalitat d'habilitar futurs titulats per al diagnòstic i la comprensió del món laboral, per al disseny i la implementació d'estratègies d'intervenció, i per al foment i la millora de l'ocupació i de la qualitat de la relació de les persones amb aquesta.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Competències:

Competències generals

 • Capacitat de pensament analític i crític.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions i entorns canviants, i respondre a noves funcions i responsabilitats.

 • Capacitat per a generar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de persones, grups o organitzacions.

 • Capacitat per a portar a terme la tasca professional de la intervenció des d'una posició ètica.




Competències transversals

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre).

 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • Capacitat d'ús i aplicació crítica de les tecnologies de la informació i la comunicació.




Competències específiques

 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.

 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, els grups o les organitzacions amb relació al treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques relacionades amb l'àmbit laboral.

 • Saber impulsar i dinamitzar oportunitats d'ocupació, i assessorar les persones, els grups o les organitzacions per tal que emprenguin aquestes oportunitats.

 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.

 • Comprendre i desenvolupar processos d'acompanyament a les persones en les seves necessitats i etapes de canvi, descobrint i potenciant habilitats personals i professionals, amb l'objectiu de potenciar la seva ocupabilitat.

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin les demandes de persones, grups i organitzacions.




Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).




Sortides professionals:

Es tracta d'un perfil professional que, atès el context laboral i econòmic que vivim, tindrà una demanda considerable, no només per la sensibilització envers aquests temes que la crisi econòmica ha pogut generar en els últims anys, sinó, fonamentalment, per les necessitats d'innovació i canvi que requereixen les organitzacions actuals i que també s'exigeixen a les persones treballadores. En aquest sentit, les necessitats d'acompanyament, orientació, assessorament i entrenament seran capacitats professionals cada vegada més sol·licitades.

Una bona part de les activitats en les quals s'especialitza aquest màster es duen a terme en serveis d'ocupació i d'intermediació laboral de diferents sectors:

 • Sector públic: administracions públiques, siguin locals, autonòmiques o nacionals (serveis d'ocupació, agències de desenvolupament local, etc.).

 • Sector privat: agències de col·locació, empreses d'intermediació laboral, fundacions, cambres de comerç, empreses d'inserció, entitats de formació, pimes, etc.

 • Sector social: sindicats, associacions centrades en la inserció laboral i en l'orientació professional, ONG i tercer sector.


L'àmbit d'actuació en el qual s'especialitza el màster també permet exercir l'activitat en el sector de l'educació, en centres educatius de secundària, en centres de formació professional i en l'àmbit universitari.

Entre els perfils professionals envers els quals s'orienta el màster destaquen:

 • Tècnic d'ocupació i inserció laboral

 • Orientador professional i laboral

 • Formador ocupacional o per a l'ocupació

 • Agent d'inserció sociolaboral

 • Agent d'igualtat d'oportunitats

 • Agent de desenvolupament local

 • Assessor de persones en actiu i en atur

 • Assessor d'organitzacions



Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per obtenir la titulació de Màster Universitari en Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral, l'estudiant haurà de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assolir les competències associades a aquesta assignatura. El nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant podrà variar segons els seus coneixements previs, destreses i circumstàncies.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 30
Optatives 15
Pràctiques setembre
Treball final de màster 6
Total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries:
 •     Mètodes i tècniques d'anàlisi en l'àmbit laboral 5 crèdits ECTS.
 •     Mercat de treball: agents, polítiques i dinàmiques 5 crèdits ECTS.
 •     Nous reptes per a l'ocupació i les organitzacions al segle XXI 5 crèdits ECTS.
 •     Cultures de la innovació i l'emprenedoria 5 crèdits ECTS.
 •     Ocupació i TIC a la societat del coneixement 5 crèdits ECTS.
 •     Coaching laboral I 5 crèdits ECTS.

Assignatures optatives *:
 •     Intervenció per a la igualtat i la inclusió sociolaboral 5 crèdits ECTS.
 •     Intervenció orientadora i formació al llarg de la vida 5 crèdits ECTS.
 •     Organitzacions i competències professionals: identificació, anàlisi i avaluació 5 crèdits ECTS.
 •     Coaching laboral II 5 crèdits ECTS.

Assignatures pràctiques
 •     Pràcticum 9 crèdits ECTS.

 Assignatura del projecte:
 •     Treball final de màster 6 crèdits ECTS.

* De les quatre assignatures optatives que s'ofereixen en el segon semestre, l'estudiant ha de cursar tres.
Veure més

Destinataris

Perfils:

El màster universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral també s'adreça a professionals en actiu, entre els quals a:

 • Professionals que per la seva activitat laboral necessiten coneixements específics del funcionament del mercat de treball, tractar amb dades d'ocupació i desenvolupar i seguir polítiques d'ocupació i sociolaborals.

 • Professionals, tant si treballen per compte propi com per compte d'altri, que necessiten coneixements innovadors en metodologies d'intervenció sociolaboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals de l'àmbit del foment de l'ocupació i del desenvolupament local que vulguin actualitzar i ampliar les competències laborals.

 • Personal tècnic d'orientació laboral que vulgui perfeccionar i innovar les metodologies d'orientació i inserció laboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals que es dediquen a la teràpia i l'assessorament laboral des de la psicologia.



Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per a accedir a estudis oficials de màster, cal tenir un títol universitari oficial.



Recomanacions

Per a cursar el màster universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral, es recomana haver acabat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Psicologia

 • Llicenciatura o grau de Sociologia

 • Llicenciatura o grau d'Antropologia

 • Diplomatura o grau de Relacions Laborals

 • Diplomatura o grau d'Educació Social

 • Diplomatura o grau de Treball Social

 • Llicenciatura de Psicopedagogia

 • Llicenciatura de Ciències del Treball



Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu general del màster universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral és formar professionals perquè obtinguin uns coneixements especialitzats en l'anàlisi del món laboral i la intervenció en aquest, des del vessant més macro del mercat laboral fins al vessant més micro dels diferents col·lectius de persones que l'integren. Aquest objectiu global comprèn els objectius específics següents:

 • Formació de professionals capaços de dominar les tècniques d'anàlisi i diagnòstic de la realitat laboral.

 • Formació de professionals capaços de gestionar i planificar, però també d'impulsar, propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les organitzacions.

 • Formació avançada de professionals en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i de dinamització de la realitat laboral.

 • Formació especialitzada en processos de coaching en l'àmbit laboral: orientació, formació i assessorament laboral i professional.



Titulació obtinguda

Un cop hagin superat el màster, els estudiants rebran el títol de Màster Universitari en Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral per la UOC.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l'àmbit laboral (UOC)