Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Periodisme i comunicació digital (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Periodisme i comunicació digital (UOC)

Descripció


Saps elaborar continguts transmèdia? T'agradaria fer infografies per representar grans volums de dades? Vols ser emprenedor i crear una empresa de comunicació.

L'evolució constant dels mitjans necessita professionals en constant adaptació i que estiguin al corrent del sector, atès que els mitjans ja no són els únics capaços de difondre missatges de manera massiva. Amb la irrupció de nous actors en l'entorn digital que permeten la publicació de missatges, els consumidors no només són receptors de la informació, sinó que també són, al seu torn, creadors de contingut, gràcies a noves plataformes com els blocs i les xarxes socials.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital dóna resposta a la demanda de formació en l'àmbit del periodisme, i en concret, als nous escenaris generats pels canvis esdevinguts com a conseqüència de la irrupció de les xarxes socials i dels nous models de consum de mitjans.

El màster universitari en línia de Periodisme i comunicació digital de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -de informació periodística professional, per compte propi o aliè, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics. A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, el big data en comunicació, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en què l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències generals:

• Saber fixar metes i prioritats en el moment de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

• Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.

• Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, escollint entre diferents vies per realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

• Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals:

• Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

• Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-persuasivament.

Competències específiques:

• Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

• Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.

• Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com aquests repercuteixen en la comunicació.

• Identificar les diferents les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

• Comunicar eficaç modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.

• Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet.

• Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.

• Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.

• Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.

• Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

• Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatòries 42
optatives 12
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries:
Periodisme de dades *
Comunicació digital i societat
Periodisme d'investigació *
Periodisme i mitjans socials *
Periodisme mòbil
Direcció de projectes de comunicació digital
Anàlisi i visualització de dades
Noves formes narratives
Eines i recursos digitals
Assignatures optatives:
Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital *
Audiències i opinió pública **
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia *
Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades *
Màrqueting de continguts **
Pràctiques *
Treball finalCréditos
Treball final de màster *
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC té una orientació professional, i aprofundeix en les noves tendències del periodisme, amb un èmfasi important en la dimensió pràctica mitjançant assignatures vinculades als rols professionals de periodista digital, periodista de dades i periodista multimèdia .

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital va dirigit tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els seus coneixements com a llicenciats que volen especialitzar-se en algun dels tres focus que presenta el màster: nous formats i narratives multimèdia, periodisme de dades, investigació i emprenedoria, i nous models de negoci. També es dirigeix ??a aquells professionals de la comunicació que vulguin reorientar la seva especialitat amb les noves tendències del sector, i a periodistes no actius que es vulguin reenganxar al món laboral i mantenir la seva competència professional al més alt nivell.

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital els ajudarà a entendre la transformació del periodisme i la seva indústria per desenvolupar un pensament creatiu i pràctic, amb mètodes que fomenten la innovació en les àrees principals de l'activitat periodística.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE

Veure més

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data d'inici: 18 d'octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC capacita els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor d'informació periodística en qualsevol suport professional, per compte propi o aliè, que desenvolupa la seva activitat i crea continguts periodístics.

A més, el màster posa èmfasi en el periodisme d'innovació: el periodisme de dades, el mobile journalism -MOJO, molt estès fora d'Espanya-, la gestió de dades massius, les noves narratives multimèdia; tot això en un context de nous models de negoci en què l'emprenedoria és cada vegada més un nínxol del sector.

Pel que fa a coneixements, els estudiants reben una formació completa per detectar el potencial informatiu i saber quins gèneres o formats, i quins canals, suports o mitjans són els idonis per a cada informació. Al seu torn, són capaços de documentar-se adequadament per desenvolupar la tasca posterior i obtenir les dades per a la informació; són també capaços de jerarquitzar, organitzar i estructurar el material obtingut; de presentar i difondre la informació de manera correcta, clara i atractiva. I, a més, d'aprendre a fer el seguiment oportú del resultat de la tasca periodística, sigui mitjançant altres peces que enriqueixin el contingut o mitjançant la gestió de suggeriments, comentaris o aportacions del públic, evidenciant coneixement i domini de les eines digitals.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Periodisme i comunicació digital de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

Redactor d'informació periodística. Comprèn les tasques de redactor, reporter, presentador i director; inclou el disseny, l'escriptura i l'execució de guions de reportatges i documentals audiovisuals o multimèdia.
Redactor responsable de premsa o comunicació institucional. Professional d'un gabinet de premsa o agència de comunicació d'una institució pública o privada per coordinar o executar els treballs de caràcter informatiu o comunicatiu que necessiti l'entitat.
Analista de trànsit web, d'audiències i de comportament d'usuari. No hi ha un itinerari determinat per ser un professional de l'analítica web, però les empreses de comunicació necessiten tenir periodistes formats en aquest camp.
Emprenedor de nous mitjans i projectes multimèdia. A causa de l'eclosió digital i de la baixada de costos per accedir a les tecnologies, resulta més viable dur a terme solucions d'autoocupació.
Periodista de dades.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).