Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció (UOC)

Descripció

El màster de psicologia infantil i juvenil ofereix una formació de caràcter aplicat i professionalitzador, que permet aprofundir en la intervenció psicològica en salut mental de nens i adolescents des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, escolar, comunitari).Promoció:

• Fraccionament del pagament en quotes.

L'enfocament és plural i integrador, i l'objectiu és dotar el professional d'eines de diferents models que podrien ser d'utilitat en la seva feina. Així mateix, es fa èmfasi en les principals eines TIC adreçades a nens i adolescents que existeixen en l'actualitat, i en la seva aplicació en l'àmbit clínic i de la salut.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), entre el 10 i el 20% dels nens i adolescents tenen actualment un problema de salut mental. L'augment en la prevalença de problemes psicològics d'aquesta població en els últims anys fa necessari dotar al psicòleg d'una formació especialitzada en l'àmbit de la intervenció en nens i adolescents. L'objectiu d'aquest màster és formar professionals que siguin capaços d'identificar reptes i necessitats actuals, i també d'abordar les especificitats dels trastorns en aquestes etapes de la vida, més enllà d'una simple translació d'intervencions generals o dissenyades per a adults.

El paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil ha de contemplar diferents àmbits d'intervenció (prevenció, promoció, intervenció), tenint en compte el context en què es desenvolupa la vida dels nens i adolescents. No pot limitar-se a la pràctica clínica en una consulta, sinó que necessàriament ha de tenir en compte altres elements. La intervenció ha de comprendre una relació individual amb la família, l'escola o la comunitat, entre d'altres. Implica també la necessitat de treballar aspectes ètics i legals de l'abordatge integral de la intervenció, vinculats amb la coordinació interprofessional.

competències:

Competències bàsiques:

• Que els estudiants posseeixin i comprenguin coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.


• Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

• Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Generals:

• Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, i també els corresponents models teòrics de referència.

• Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació, i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.

• Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció.

• Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiu possible.

• Generar noves idees amb el propòsit de donar resposta, de manera imaginativa i innovadora, a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives o socials.


Transversals:

• Utilitzar adequadament les eines i els entorns digitals per al treball en xarxa ia la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals.

• Expressar-se per escrit, amb el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per elaborar dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

específiques:

Identificar i analitzar críticament les necessitats i els reptes que, en la societat actual, es plantegen als professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil.

Comprendre la complexitat del paper del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil, i tenir capacitat per actuar d'acord amb això mateix en diferents camps, tenint en compte aspectes ètics, legals i metodològics.

Veure més

Temari del curs

Per obtenir la titulació de màster universitari de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.
El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assolir les competències associades a cada assignatura, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Tot i això, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatòries 30
optatives 15
pràctiques setembre
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries:
• Nous reptes i necessitats per al professional
• Tècniques i estratègies d'intervenció I
• Tècniques i estratègies d'intervenció II
• Tècniques i estratègies d'intervenció III

Assignatures optatives:
• Promoció de la salut en la infància i l'adolescència
• Educació emocional
• Atenció precoç, criança i treball amb famílies
• Diferències individuals i socioculturals, i inclusió socioeducativa
• Atenció a la infància i adolescència en risc

Assignatures pràctiques: Pràctiques.
Assignatures del projecte: Treball final de màster.
Veure més

Destinataris

Aquest màster s'adreça tant a recent llicenciats i graduats com a professionals que vulguin especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents.

Titulats en Psicologia que volen especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.

Professionals de la psicologia, psiquiatria o psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que volen actualitzar i incorporar noves eines en la seva pràctica clínica o psicopedagògica.

Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que volen conèixer el tracte amb nens i adolescents per completar la seva formació o realitzar un canvi en la població a la qual atenen en el seu àmbit professional.

Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que volen conèixer i integrar en la seva pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

L'accés directe al màster universitari de Psicologia infantil i juvenil serà exclusiu per als titulats en les següents llicenciatures, graus o titulacions afins:

Psicologia

Psicopedagogia

Medicina, especialitat de Psiquiatria

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu general del màster de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per aconseguir aquest objectiu general, els estudiants hauran de conèixer, analitzar, valorar i saber aplicar integradament les tècniques i estratègies d'intervenció procedents de diferents abordatges teòrics atenent a l'especificitat de cada cas i dels factors que el determinen. Al final de la formació, s'espera que l'estudiant sigui capaç de dissenyar, implementar i avaluar plans d'intervenció adequats per a cada cas i context integrant adequadament els recursos de què disposa.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d'intervenció de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

En un recent informe elaborat per diferents entitats del tercer sector es constata que factors com la crisi econòmica, les noves tecnologies o els canvis socials han fet créixer els trastorns mentals entre la població infantil i juvenil, i que els diagnòstics són cada vegada més complexos. Aquest canvi s'evidencia per un increment dels nens i adolescents que acudeixen als serveis de la xarxa de salut mental, per un augment en el nombre de menors diagnosticats amb algun trastorn mental i per un augment de la complexitat dels diagnòstics, atès que hi ha una major incidència dels factors socials.

Es detecta, doncs, una necessitat de professionals especialitzats en l'atenció i la intervenció infantil i juvenil, que siguin capaços de tractar patologies des de diferents àmbits teòrics, amb habilitats en l'ús de les noves tecnologies, i que sàpiguen analitzar i valorar els diferents factors psicosocials.

Promocions

Promoció:

    
Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).