Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Descripció

Formem professionals capaços d'abordar imaginativament les necessitats i demandes individuals i organitzatives en relació amb la sostenibilitat i la responsabilitat social, i de respondre-hi satisfactòriament.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.El Màster en Responsabilitat social corporativa (RSC) respon a la necessitat de formar professionals capaços de posar en pràctica projectes i sistemes de gestió de l'RSC en les seves organitzacions, transformant-les des de l'òptica de la responsabilitat, amb la finalitat que siguin a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica, però també ambiental i social.El Màster en Responsabilitat Social Corporativa de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i associacions de professionals experts que porten directament a l'aula les seves experiències.Competències:

Competència general

Abordar de manera innovadora i respondre-hi satisfactòriament les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.Competències transversals

 • Capacitat per a usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

 • Aptesa per a treballar de manera productiva en un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.

 • Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

 • Aptesa per a adoptar i promoure actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica, responsable, de compromís ètic respecte als altres i de reconeixement de la diversitat.
Competències específiques

 • Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora cotinuada.

 • Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades

 • Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable

 • Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

 • Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori

 • Desenvolupar  tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp de la responsabilitat social corporativa.Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Pbligatòries 36
Optatives 16
Pràctiques 4
Treball final del màster agost
Total 60

Tipologia:

Assignatures obligatòries
 •     CréditosTemas actuals en responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Organització i implementació de la responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Finances i inversió responsables 4 crèdits ECTS.
 •     Direcció responsable de persones 4 crèdits ECTS.
 •     Abastament responsable i logística inversa 4 crèdits ECTS.
 •     Producció neta i bones pràctiques ambientals 4 crèdits ECTS.
 •     Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4 crèdits ECTS.
 •     Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4 crèdits ECTS.
 Assignatures optatives:
 •     Habilitats per a la direcció 4 crèdits ECTS.
 •     Direcció de la innovació 4 crèdits ECTS.
 •     Promoció de nous projectes 4 crèdits ECTS.
 •     Canvi climàtic i empremta de carboni 4 crèdits ECTS.
 •     Prevenció i correcció de la contaminació 4 crèdits ECTS.
 •     Territori i sostenibilitat 4 crèdits ECTS.
 •     Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Consum responsable i intel·ligència de mercat 4 crèdits ECTS.
 •     Multinacionals i drets humans 4 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació quantitativa 4 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació qualitativa 4 crèdits ECTS.

 
Pràctiques i Treball final de màster:

    Pràctiques (optatives) 4 crèdits ECTS.
    Treball final de màster 8 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit?

Els perfils preferents d'estudiants als quals es dirigeix el Màster són els següents:

 • Titulats universitaris dels àmbits inclosos en les àrees de coneixement que tenen una relació directa amb la responsabilitat social corporativa, això és, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura, esmentant especialment els graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.

 • Titulats universitaris en altres àrees de coneixement que tinguin interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la responsabilitat social corporativa.

 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en departaments relacionats amb la responsabilitat social corporativa en grans empreses.

 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o empreses familiars que vulguin utilitzar la responsabilitat social corporativa com a eina de transformació empresarial.

 • Professionals de l'assessoria i la consultoria en aquest àmbit.

 • Responsables de la responsabilitat social corporativa en l'Administració pública, en organitzacions no governamentals i en cooperatives.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.Complements de formació:

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques per als estudiants que provinguin de l'àmbit d'Economia i Empresa dins de l'àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques. Per a la resta d'àmbits i àrees de coneixement i amb l'objectiu de compensar possibles carències formatives amb relació als titulats propis de l'àmbit, els estudiants hauran de realitzar un conjunt de crèdits de formació complementària, tal i com s'explica a l'apartat corresponent. Com també se indica, la identificació d'aquest crèdits es realitzarà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici curs: octubre 2017.
Durada: 1 any.

Objetius

Com hem presentat, el Màster de Responsabilitat social corporativa respon a la necessitat de formar professionals capaços de posar en pràctica sistemes de gestió de l'RSC en les seves organitzacions, transformant-les des de l'òptica de la responsabilitat, amb la finalitat que siguin sostenibles a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica, però també ambiental i social. Desgranant aquesta idea en diferents objectius, tenim els següents:

 • Formar professionals de l'empresa capaços de liderar, adoptar i emprendre processos d'innovació i de canvi en el sector empresarial mitjançant l'aplicació de coneixements avançats en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa, un ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d'inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió de l'empresa.

 • Preparar els futurs professionals perquè sàpiguen gestionar de manera estratègica i sàpiguen prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials i impulsar processos d'innovació i millora.

 • Formar futurs investigadors en el camp de la responsabilitat social corporativa que puguin desenvolupar més endavant estudis de doctorat i fomentar, d'aquesta manera, l'enfortiment acadèmic de la disciplina.Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.

Perspectives laborals

El Màster de Responsabilitat Social Corporativa capacita per a les sortides professionals següents:

Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de gestionar i certificar els aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.

Directius o propietaris de petites i mitjanes empreses amb perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa.

Consultors o assessors en matèria de responsabilitat social corporativa.

Investigadors o professors en matèria de responsabilitat social corporativa.

A aquests perfils se n'hi pot afegir un altre que en gran manera comparteix les mateixes necessitats formatives pel que fa a competències professionals:

Directius i responsables encarregats de gestionar i posar en pràctica la responsabilitat social corporativa en l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).