Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Responsabilitat Social Corporativa (UOC)

Descripció

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.

Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC). L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

El graduat a la UOC dominarà els diferents eixos de transformació a l'empresa vinculats amb les estratègies d'RSC: des de la conceptualització, el disseny i la implementació en la governança, fins a la transformació dels elements de la cadena de valor.

A part de la formació comuna obligatòria, l'estudiant pot escollir entre tres especialitats:

 • Habilitats Directives per a l'RSC

 • Medi Ambient i Territori

 • Empresa, Economia Social i Drets Humans


El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències. Aquest programa formatiu té una orientació professionalitzadora, però també acadèmica i investigadora.

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en línia de la UOC forma a professionals capaços de respondre a les necessitats i demandes de l'empresa en matèria de responsabilitat social, desenvolupament sostenible i ètic.

Aquest programa proporciona una sòlida base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la responsabilitat social corporativa (RSC). L'estudiant serà capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en qualsevol empresa o organització, transformant-la perquè sigui sostenible a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social.

El graduat a la UOC dominarà els diferents eixos de transformació a l'empresa vinculats amb les estratègies d'RSC: des de la conceptualització, el disseny i la implementació en la governança, fins a la transformació dels elements de la cadena de valor.

A part de la formació comuna obligatòria, l'estudiant pot escollir entre tres especialitats: • Habilitats Directives per a l'RSC

 • Medi Ambient i Territori

 • Empresa, Economia Social i Drets Humans


El màster d'RSC de la UOC s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i professionals experts que porten a l'aula les seves experiències. Aquest programa formatiu té una orientació professionalitzadora, però també acadèmica i investigadora.

El programa està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l'aplicació de l'RSC, ocupar càrrecs directius de departaments relacionats amb la responsabilitat i dirigir projectes emprenedors, tant si tenen formació prèvia en administració i direcció d'empreses, com si provenen d'altres àmbits.

Competències:

Competència general

Abordar de manera innovadora i respondre satisfactòriament a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials, creant, modificant o introduint elements.

Competències transversals

Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.

Capacitat per a treballar de manera productiva dins d'un equip en xarxa o en un entorn virtual i multidisciplinari.

Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments ètics i responsables, respecte per als altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Liderar, dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés de millora contínua.

Identificar els principals grups d'interès de l'organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i expectatives, i gestionar les relacions entre totes les parts interessades.

Identificar, interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions perquè serveixin de base a la seva estratègia responsable.

Crear, aplicar i avaluar les polítiques de responsabilitat social corporativa en els elements de la cadena de valor de l'organització.

Dissenyar i executar polítiques i sistemes de responsabilitat social corporativa que gestionin els principals impactes de l'organització en el medi ambient i el territori.

Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o forma.

Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per a l'obtenció del títol es necessiten 60 crèdits ECTS inclòs el Treball final de màster i 4 assignatures optatives, una de les quals poden ser les pràctiques.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Pbligatòries 36
Optatives 16
Pràctiques 4
Treball final del màster agost
Total 60

Tipologia:
Assignatures obligatòries
 •     CréditosTemas actuals en responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     La funció directiva i la responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Organització i implementació de la responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Finances i inversió responsables 4 crèdits ECTS.
 •     Direcció responsable de persones 4 crèdits ECTS.
 •     Abastament responsable i logística inversa 4 crèdits ECTS.
 •     Producció neta i bones pràctiques ambientals 4 crèdits ECTS.
 •     Sistemes i eines de gestió responsable de l'empresa 4 crèdits ECTS.
 •     Màrqueting responsable i gestió de la reputació 4 crèdits ECTS.
 Assignatures optatives:
 •     Habilitats per a la direcció 4 crèdits ECTS.
 •     Direcció de la innovació 4 crèdits ECTS.
 •     Promoció de nous projectes 4 crèdits ECTS.
 •     Canvi climàtic i empremta de carboni 4 crèdits ECTS.
 •     Prevenció i correcció de la contaminació 4 crèdits ECTS.
 •     Territori i sostenibilitat 4 crèdits ECTS.
 •     Economia social, cooperativisme i responsabilitat social corporativa 4 crèdits ECTS.
 •     Consum responsable i intel·ligència de mercat 4 crèdits ECTS.
 •     Multinacionals i drets humans 4 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació quantitativa 4 crèdits ECTS.
 •     Mètodes d'investigació qualitativa 4 crèdits ECTS. 
Pràctiques i Treball final de màster:
Pràctiques (optatives) 4 crèdits ECTS.
Treball final de màster 8 crèdits ECTS.
Veure més

Destinataris

Els perfils preferents d'estudiants als quals es dirigeix el Màster són els següents:

 • Titulats universitaris dels àmbits inclosos en les àrees de coneixement que tenen una relació directa amb la responsabilitat social corporativa, això és, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura, esmentant especialment els graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia, Ciències Ambientals i Enginyeria.

 • Titulats universitaris en altres àrees de coneixement que tinguin interès personal i professional d'aprofundir i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la responsabilitat social corporativa.

 • Professionals amb titulació superior que exerceixin l'activitat professional en departaments relacionats amb la responsabilitat social corporativa en grans empreses.

 • Professionals i directius de petites i mitjanes empreses o empreses familiars que vulguin utilitzar la responsabilitat social corporativa com a eina de transformació empresarial.

 • Professionals de l'assessoria i la consultoria en aquest àmbit.

 • Responsables de la responsabilitat social corporativa en l'Administració pública, en organitzacions no governamentals i en cooperatives.

 • Investigadors i professors en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Complements de formació:

No es requereixen coneixements previs específics de l'àmbit de les ciències econòmiques per als estudiants que provinguin de l'àmbit d'Economia i Empresa dins de l'àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques. Per a la resta d'àmbits i àrees de coneixement i amb l'objectiu de compensar possibles carències formatives amb relació als titulats propis de l'àmbit, els estudiants hauran de realitzar un conjunt de crèdits de formació complementària, tal i com s'explica a l'apartat corresponent. Com també se indica, la identificació d'aquest crèdits es realitzarà mitjançant una tutorització personalitzada de cada estudiant.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici curs: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Proporcionar a l'estudiant un coneixement avançat, multidisciplinari i actualitzat de la responsabilitat social corporativa en tots els seus vessants: governança, sostenibilitat, medi ambient i territori, política de compres i proveïdors, màrqueting responsable, recursos humans, finances, acció social, etc.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en matèria d'RSC.

Obtenir coneixements dels elements de gestió de l'RSC i les bases per a la seva integració en l'estratègia, els òrgans de govern i la gestió empresarial.

Adquirir i desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar i gestionar processos d'innovació i canvi en l'empresa, o qualsevol tipus d'organització, institució o administració seguint criteris de sostenibilitat i d'RSC.

Adquirir la capacitat per a gestionar de manera estratègica i prendre decisions eficients i sostenibles en llocs de responsabilitat d'organitzacions empresarials.

Dotar l'estudiant d'una correcta deontologia i ètica professional compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.

Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements, tant oralment com per escrit.

Desenvolupar i consolidar la capacitat per a treballar en equips multidisciplinaris.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, lideratge i presa de decisions.

Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Adquirir la capacitat per a aportar i aplicar noves idees en un context de recerca.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Perspectives laborals

El Màster de Responsabilitat Social Corporativa capacita per a les sortides professionals següents:
Directius, tècnics superiors i en general responsables encarregats de gestionar i certificar els aspectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
Directius o propietaris de petites i mitjanes empreses amb perfil d'emprenedors en el camp de la responsabilitat social corporativa.
Consultors o assessors en matèria de responsabilitat social corporativa.
Investigadors o professors en matèria de responsabilitat social corporativa.

A aquests perfils se n'hi pot afegir un altre que en gran manera comparteix les mateixes necessitats formatives pel que fa a competències professionals:
Directius i responsables encarregats de gestionar i posar en pràctica la responsabilitat social corporativa en l'Administració pública, en organitzacions no governamentals o en cooperatives.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).