Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Social Media: gestió i estratègia (UOC)

Descripció

Els social media s'han convertit en instruments de comunicació i relació ineludibles per a tot tipus d'organitzacions. En l'actual context tecnològic i digital, els usuaris han adquirit nous rols i més poder que mai des de qualsevol dispositiu. Per tant, calen professionals i investigadors que dominin les noves dinàmiques, sàpiguen definir l'estratègia que cal seguir i fer servir les eines de gestió més adequades. L'objectiu és clar: treure el màxim rendiment de les accions en social mitjana.

El màster universitari de Social mitjana: gestió i estratègia de la UOC prepara els estudiants perquè adquireixin les competències i els coneixements especialitzats que requereix aquest sector líder en el context digital. Està orientat a l'exercici professional, però també té en compte la investigació, atès que possibilita l'accés posterior a un programa de doctorat.

En el màster universitari de Social mitjana: gestió i estratègia es pretén que els estudiants coneguin tots els engranatges de l'ecosistema dels social mitjana, sobretot pel que fa a les tasques de gestió i a la definició de l'estratègia es refereix. D'aquesta manera, es garanteix que seran capaços de dissenyar plans de comunicació, d'executar-los amb les eines adequades i d'avaluar els seus resultats.

Al llarg del màster universitari de Social Mitjana: Gestió i Estratègia, els estudiants s'entrenen per desenvolupar-se en un entorn altament canviant en què la polivalència, la flexibilitat i l'adaptabilitat són requisits fonamentals per ser competitius. Es capaciten per a l'exercici de funcions concretes, que van des de la creació de continguts, el community management, la content curation, el màrqueting digital, la monitorització de la reputació digital i l'execució d'accions específiques, fins a funcions directives que impliquen la coordinació de perfils professionals, el desenvolupament d'una visió estratègica i la capacitat de gestió, avaluació, prospecció i detecció de tendències emergents. Així mateix, també preveu aprofundir en perfils més analítics, capaços de gestionar big data i la informació que circula en els mitjans socials, aplicant metodologies científiques.

El màster universitari de Social Mitjana: Gestió i Estratègia ha estat dissenyat amb l'assessorament de reconeguts professionals i investigadors de l'àmbit, que han traçat aquests eixos fonamentals dins dels continguts:

• Entorn i sistema social media

• Community management: gestió, seguiment i retorn

• Social media strategy

• Creació, curació i producció de continguts en social media

• Recerca en social mitjana

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Competències generals:

• Liderar, organitzar, integrar-se o col·laborar activament amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns, i per tal d'aconseguir objectius superiors als que s'aconseguirien individualment.

• Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, per tal d'aportar solucions i millores, i crear nous coneixements.

• Reconèixer i avaluar acuradament la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

• Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització dels projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

Competències transversals:

• Aplicar críticament l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.

• Comunicar-se eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-persuasivament.

• Dissenyar un pla o projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.

Competències específiques:

• Identificar i entendre les característiques, els atributs, els components, laestructura, el funcionament i les possibilitats dels diferents tipus de social mitjana.

• Reconèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, el seguiment, la recuperació, el tractament, la creació, la representació, la visualització i l'explotació de dades i continguts que circulen pels mitjans socials.

• Entendre i gestionar les interaccions, les interrelacions i el valor dels nodes que es creen en la comunicació-xarxa, pròpia d'entorns social mitjana.

• Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.

• Formular i executar l'estratègia de comunicació en social mitjana que millor s'adapti als objectius i la finalitat fixats, i establir protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

• Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empresa

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatòries 39
optatives 15
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries:
Ecosistema social mitjana
Monitorització i reputació en línia
Community management
Creació de continguts i producció audiovisual
Content curation
Social media strategy: disseny del social mitjana pla
Social media strategy: execució i gestió
Mètrica i avaluació en social media

Assignatures optatives:
Publicitat en social mitjana
Màrqueting a social media
SEO social
Periodisme i social media
Big data i social media
Metodologies d'investigació quantitativa
Metodologies de recerca qualitativa
Pràctiques
Treball final de màster
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Social mitjana: gestió i estratègia té una doble orientació complementària: professionalitzadora i de recerca. En tractar-se d'un sector líder des del punt de vista de l'estratègia de negoci, les empreses necessiten professionals experts en l'estudi i anàlisi dels social media.

En conseqüència, d'una banda, el màster s'adreça especialment a titulats en l'àmbit de la comunicació, la informació, l'empresa i el màrqueting que vulguin especialitzar-se en les possibilitats dels social media. Però també a professionals d'altres disciplines que vulguin aprendre a desenvolupar una visió estratègica i posar en valor les accions dutes a terme en plataformes socials, gràcies a una formació completa i actual.

D'altra banda, el màster també s'adreça a aquells investigadors que vulguin orientar els seus estudis cap als social media, de manera que adquireixin un coneixement especialitzat que els permeti comprendre els fonaments, les dinàmiques i les estratègies que s'inscriuen en el social mitjana pla; explorar les singularitats del contingut que circula per les xarxes o explotar les dades que es generen en les interaccions que es desenvolupen en aquest entorn.

Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:     He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

     He realitzat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

     He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !

Durada

Data inici: 18 Octubre 2017.
Últims dies de matrícula !

Objetius

Els objectius fonamentals del màster són que els titulats:

• Adquireixin una formació avançada i especialitzada en la gestió estratègica dels social mitjana que els permeti ser competitius en un entorn canviant que requereix professionals amb una alta capacitat per adaptar-se i incorporar la innovació en l'exercici de les seves tasques.

• Desenvolupin una visió estratègica i una capacitat crítica per coordinar, executar i avaluar les accions desenvolupades, i encaminar-a la consecució dels objectius establerts.

• Adquireixin habilitats transversals que els permetin executar i elaborar l'estratègia social mitjana en diferents àmbits i amb diferents finalitats.

• Desenvolupin les capacitats tècniques necessàries per dominar les plataformes i els recursos tecnològics relacionats amb els social media.

• Entenguin les implicacions i conseqüències que poden tenir les seves actuacions, de manera que actuïn amb responsabilitat.

• Desenvolupin capacitats creatives en la producció de continguts adaptats a les singularitats de cada plataforma i que contribueixin al desenvolupament de storytelling.

• Comprenguen el potencial que poden desenvolupar com a agents de canvi.

• Entenguin la necessitat de posar en valor la tasca desenvolupada en social mitjana com un entorn estratègic i no com un canal més en el qual cal ser presència i difondre continguts.

• Sàpiguen analitzar críticament, i fins i tot científicament, les formes, estructures i continguts que circulen en l'entorn social mitjana.

Titulació obtinguda

Titulació oficial.

El màster universitari de Social Mitjana: Gestió i estratègia de la UOC està en procés de verificació.

Perspectives laborals

Social mitjana strategist o responsable de l'estratègia en social mitjana: professional que dissenya el social mitjana pla i s'encarrega del seu seguiment.
Social mitjana manager o director de social media: professional encarregat de dirigir l'equip i l'activitat desenvolupada en social mitjana.
Community manager o encarregat de dinamitzar la comunitat en plataformes socials.
Responsable de continguts per a mitjans socials (editor social mitjana, content manager o storyteller).
Social mitjana metrics o analista social mitjana: s'encarrega del seguiment de la mètrica i de l'obtenció d'informació que permet mesurar i avaluar els resultats.
Content curator: responsable de seleccionar, filtrar i gestionar la informació perquè es pugui generar un nou contingut de valor afegit.
Responsable o gestor de la reputació en línia (online reputation manager).
Responsable de l'optimització i posicionament en social mitjana.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).