Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de Treball Social Sanitari (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de Treball Social Sanitari (UOC)

Descripció

Una nova demanda que sorgeix.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

La definició del model biopsicosocial el 1977 i un any més tard, el 1978, la declaració de l'OMS a ALMA-ATA1, que redefinia el concepte de salut, van obrir nous horitzons a l'atenció sanitària i van afavorir el desenvolupament progressiu del treball social sanitari. Segons el Llibre blanc del grau de Treball Social, el treball social sanitari representa un 17% de l'activitat dels professionals del sector.Actualment, el Catàleg nacional d'hospitals del Ministeri de Sanitat, Política Social i igualtat dóna un total 921 establiments hospitalaris i el Catàleg nacional d'atenció primària presenta un total de 13.162 centres de salut. Tant els hospitals com els centres de salut inclouen un servei o una unitat de treball social sanitari en els organigrames.Necessitat d'una formació de màster especialitzat:

La necessitat d'un màster universitari marca el present estructural, funcional i legal. L'àmbit sanitari és un dels més exigents amb els professionals que hi exerceixen, ja que han d'adequar les seves funcions a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació. Això sempre en un entorn d'innovació. Els nous models de gestió, sobretot de gestió clínica, de treball interdisciplinari, d'intervenció per processos, deixa orfes els treballadors socials sanitaris del coneixement específic adaptat a la pràctica professional en aquest sistema, respectant els seus valors i principis. Mentre que els altres professionals, metges i infermeres, troben nombroses ofertes formatives, els treballadors socials sanitaris, no.Màster com a clara resposta a les noves necessitats:

L'ésser humà cada vegada és més complex, i al seu torn la societat guanya en complexitat, la qual es transfereix a les institucions, que s'han de dotar de recursos humans capaços d'actualitzar-se i generar coneixement per afrontar aquests nous reptes. L'atenció psicosocial, la consideració de les vivències de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir, de les seves famílies, les emocions que la presència de la malaltia i les seves seqüeles provoca, les dificultats laborals, la pèrdua de rols, requereixen un abordatge professional, una pràctica basada en teories i doctrines que garanteixin la millor assistència, el millor diagnòstic social sanitari i el pla d'intervenció adequat.

El coneixement, les competències i les habilitats que els estudiants guanyaran en cursar el màster universitari de Treball social sanitari els permetrà exercir des d'un nou rol més professionalitzat i mantenir una relació horitzontal amb els altres professionals amb els quals treballa en equip.

El pes i la credibilitat que ofereix el fet de superar uns estudis de màster universitari permetran als treballadors socials sanitaris que el cursin desenvolupar la carrera professional d'acord amb les exigències del sistema sanitari del segle XXI.Competències:

Competències bàsiques
 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi de l'estudiant.

 • Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis dels estudiants.

 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, principalment d'una manera autodirigida o autònoma.


Competències generals


 • Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a partir del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

 • Desenvolupar el pensament crític, autocrític i proactiu en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on habiten.

 • Transmetre, tant a un públic especialitzat com no especialitzat, els resultats procedents de la recerca, i també els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica.

 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint en tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.

 • Liderar i promoure programes biopsicosocials de prevenció primària i secundària en l'àmbit individual, grupal i comunitari, en atenció primària i especialitzada amb l'assumpció de responsabilitat corresponent.

 • Adquirir una actitud d'aprenentatge i actualització permanent per a garantir el desenvolupament professional de l'especialització de l'estudiant en un o més camps d'estudis.

 • Integrar els coneixements adquirits i transformar-los en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i les seves famílies.


Competències transversals


 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.

 • Expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

 • Interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.

 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.


Competències específiques


 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

 • Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustats a les necessitats psicosocials detectades en el procés.

 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per a orientar els responsables institucionals i polítics en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari públic i/o privat.

 • Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que se'n deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

 • Desenvolupar els mecanismes de comunicació per a implicar altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.Veure més

Temari del curs

Es preveu que un estudiant pot completar tot el pla d'estudis en un any en el cas que el cursi a temps complet, o en un termini superior segons el model flexible de la Universitat. A continuació es plantegen els dos escenaris possibles, tant a temps complet com a temps parcial en dos anys.

Assignatures obligatòries – Crèdits ECTS:
 • Context històric, antropològic i filosòfic en el treball social sanitari (5 crèdits ECTS).
 • Estructura i funcionament del sistema sanitari (5 crèdits ECTS).
 • La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital (5 crèdits ECTS).
 • La intervenció del treball social sanitari segons els àmbits sanitaris (6 crèdits ECTS).
 • Eines de treball per a la intervenció (6 crèdits ECTS).
 • Mètodes i tècniques en el treball social sanitari (6 crèdits ECTS).
 • Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i a les seves famílies (5 crèdits ECTS).
 • Pràcticum (4 crèdits ECTS).
 • Treball final de màster (8 crèdits ECTS).
 
Assignatures optatives – Crèdits ECTS:
 • Intervenció des del treball social sanitari en organitzacions transversals al sistema sanitari (5 crèdits ECTS).
 • Intervenció des del treball social sanitari en persones amb malaltia mental (5 crèdits ECTS).
 • Intervenció des del treball social sanitari en persones amb malalties de baixa prevalença (5 crèdits ECTS).
 • Treball social sanitari en malalties amb gran afectació social i psicosocial (5 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

Perfils:

El fet d'obtenir el màster de Treball social sanitari per la UOC facilita a aquests estudiants no tant la inserció laboral, ja que generalment ja estan en actiu, sinó la possibilitat promocionar-se laboralment o canviar d'orientació professional. Per tant, el perfil preferent d'estudiants als quals va adreçat és el següent:

 • Diplomats i/o graduats en Treball Social que es trobin en exercici dins del sistema sanitari i necessitin, d'una banda, formació i, de l'altra, tenir un títol oficial, tal com assenyala la Llei d'ordenació de professions sanitàries 44/2003, i poder obtenir el reconeixement de professionals sanitaris.

 • Diplomats i/o graduats en Treball Social en exercici en qualsevol altre sistema de l'estat del benestar i que necessitin especialitzar-se en el camp sanitari.

 • Graduats en Treball Social que es vulguin especialitzar dins d'aquest àmbit.

 • Postgraduats per la UOC en Treball social sanitari.

 • Graduats o llicenciats en Educació Social.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per a cursar el màster universitari de Treball social sanitari, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols o expedits per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu:

 • Diplomatura de Treball Social

 • Diplomatura d'Educació Social

 • Grau de Treball Social

 • Grau d'Educació Social


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis que s'han indicat, cal que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data d'inici: 18 octubre 2017.
Durada: 1 any.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Oferir als treballadors socials (diplomats o graduats) que exerceixin o vulguin exercir en el camp sanitari un programa de coneixement específic el contingut del qual els permeti aprendre les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari perquè el seu exercici professional s'adeqüi a les necessitats de les persones ateses en el Sistema nacional de salut i a la cultura i les exigències de la institució sanitària.

La formació està orientada a la gestió, a l'assistència i a la planificació considerant les persones malaltes, les seves famílies i alhora els diferents establiments que els atenen.

Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

Més de 1.000 empreses a tot el món confien en els estudiants i graduats UOC i valoren la seva professionalitat, formació i característiques diferencials. A més, la UOC té més de 200 empreses associades que col·laboren amb la UOC i els seus estudiants, empreses de tot tipus, des de grans empreses fins a petites i mitjanes empreses més locals.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).