EFO Escuela de Formación online

Curs de nòmines, seguretat social i contractació laboral

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de nòmines, seguretat social i contractació laboral

Descripció

Curs online de nòmines, seguretat social i contractació laboral.

Temari del curs

Bloc I.

UD1. El contracte de treball. Les parts contractants i la seva relació laboral.
1.1 El contracte de treball: definició legal.
1.2 Característiques del contracte de treball.
1.3 Formes del contracte de treball.
1.4 Nul·litat o validesa del contracte.
1.5 Període de prova.
1.6 La figura del treballador concepte.
1.7 La capacitat per treballar.
1.8 La capacitat per contractar.
1.9 La figura de l'empresari.
 

UD2. Modalitats de contractació laboral I: el contracte indefinit.
2.1 Concepte.
2.2 Formalització del contracte.
2.3 Forma escrita.
2.4 Comunicació al servei públic d'ocupació.
2.5 Obligacions d'informar al treballador.
2.6 Obligacions d'informar els representants dels treballadors.
2.7 Contractes acollits al programa de foment de l'ocupació.
2.8 Contracte per al foment de la contractació indefinida.
 

UD3. Modalitats de contractació laboral II: el contracte temporal.
3.1 Introducció.
3.2 Contracte per obra i servei determinat.
3.3 Contractes eventuals per circumstàncies de la producció.
3.4 Contracte d'interinitat.
3.5 Substitució de treballadors jubilats anticipadament.
3.6 Contracte temporal per al foment d'ocupació de treballadors minusvàlids.
3.7 Contractes temporals per a treballadors desocupats en situació social.
 

UD4. Modalitats de contractació laboral III: els contractes formatius.
4.1 Definició.
4.2 El contracte per a la formació.
4.3 Els contractes de formació subscrits amb treballadors minusvàlids.
4.4 El contracte de treball en pràctiques.
 

UD5. Modalitats de contractació laboral IV: temps parcial, fixos discontinus i de relleu.
5.1 Contracte a temps parcial.
5.2 Contractes per temps indefinit de fixos-discontinus.
5.3 El contracte de relleu.
5.4 Contracte de jubilació parcial.
 

UD6. Modalitats de contractació laboral V. Altres tipus.
6.1 El contracte de treball a domicili.
6.2 Contracte en grup, auxili associat i comú.
6.3 Contractes especials.


Bloc II.
 

UD7. Introducció
7.1 Conceptes bàsics del dret laboral i les seves fonts.
7.2 La figura del treballador: concepte.
7.3 La figura de l'empresari.
7.4 Modalitats de contractació i incentius a la cotització.
 

UD8. La contractació laboral de treballadors estrangers.
8.1 Treballadors extracomunitaris.
8.2 Treballadors comunitaris.
 

UD9. La contractació a través d'empreses de treball temporal.
9.1 Normativa aplicable.
9.2 Les empreses de treball temporal.
 

UD10. L'extinció del contracte I.
10.1 Introducció.
10.2 Mútua acord entre les parts.
10.3 Les causes consignades en el contracte.
10.4 La resolució unilateral per modificació substancial de les condicions de treball.
10.5 L'extinció del contracte per voluntat del treballador.
10.6 L'extinció del contracte per voluntat de l'empresari.
 

UD11. L'extinció del contracte II
11.1Los acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
11.2 Els acomiadaments per força major.
11.3 L'extinció del contracte per causes que afecten la persona del treballador.
11.4 L'extinció del contracte per causes que afecten la persona de l'empresari.
 

Bloc III
UD12. gestió Salarial
12.1 El Salari.
12.2 Estructura salarial: les partides salarials.
12.3 Protecció del salari.

UD13. La nòmina o rebut de salaris
 

UD14. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.)
14.1 Naturalesa de l'impost.
14.2 Objecte de l'impost.
14.3 Rendiments del treball.
14.4 Càlcul de les retencions a compte de l'IRPF15.
Veure més

Objetius

• Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per desenvolupar competències i qualificacions en llocs de treball que comportin responsabilitats, d'una banda de programació per tal que els treballadors adquireixin els coneixements necessaris per a realitzar una correcta i adequada organització del treball i d'altra banda, de direcció, ja que els encarregats d'organitzar el treball han de tenir una correcta formació en la matèria per tal de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l'empresa.

• Dotar els alumnes dels coneixements necessaris sobre els principals conceptes de la contractació laboral, amb l'objectiu que siguin conscients dels seus drets així com de les seves obligacions i deures, augmentant els seus coneixements en la gestió dels recursos humans.

• Afavorir el coneixement dels empleats sobre els diferents aspectes relacionats amb la contractació de personal perquè afrontin el món laboral en les condicions més òptimes possibles.

• Introduir l'alumne en un dels aspectes més importants a l'hora d'ocupar un lloc en el departament de RR.HH d'una empresa o haver de realitzar aquestes funcions.

• Conèixer els conceptes bàsics associats al sistema de gestió salarial.

• Familiaritzar l'alumnat amb els elements conformadors de la nòmina.

• Introduir l'alumnat en els principals elements necessaris per a realitzar el càlcul de les retencions a compte de l'IRPF i el seu desenvolupament pràctic a través d'internet.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de nòmines, seguretat social i contractació laboral