EFO Escuela de Formación online

Oposició d'Agent forestal

EFO Escuela de Formación online

Oposicions
On-line
consultar preu

Oposició d'Agent forestal

Descripció

Amb les Oposicions Agents Rurals treballa per assegurar la protecció i la conservació del Medi Natural de Catalunya en tots els vessants.

Temari del curs

Temari específic:
1. El cos d'agents rurals. Procediment administratiu sancionador Delictes contra el medi ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides.
2. Conservació entorns i espècies.
3. Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.
4. L'activitat apícola, cinegètica i piscícola a Catalunya.
5. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
6. Mitjans de prevenció d'incendis forestals. Regulació sobre l'acces- motoritzat. El Reglament- d'armes. Maquinària agrícola i forestal.
7. La pesca marítima i el marisque- a Catalunya. Reserves marines.
8. Cartografia. Geografia física de Catalunya.
9. Metereologia
Veure més

Requisits

Ser espanyol o pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.

Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa.

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.

Estar en possessió del permís de conduir B.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposició d'Agent forestal