EFO Escuela de Formación online

Oposició de Mossos d'Esquadra

EFO Escuela de Formación online

Oposicions
On-line
consultar preu

Oposició de Mossos d'Esquadra

Descripció

Els Mossos realitzen:

Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns, protecció d'edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles, etc.

Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i de l'Estat, inspeccionen activitats sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.

Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.

Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d'autoritat i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat política i imparcialitat sense discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials .

Veure més

Temari del curs

Àmbit A: Coneixements de l'entorn.

Tema A.1 Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L'antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L'expansió catalano (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. Les forces de seguretat i la seva història.
8. L'art en l'època medieval: el Romànic i el Gòtic.
9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).
10. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.
11. L'origen dels mossos d'esquadra.
12. Les transformacions del segle XVIII.
13. L'art en l'època moderna: el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme.

Tema A.2 Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal.
2. Transformacions policials durant el segle XIX.
3. Catalunya, fàbrica d'Espanya, i l'obrerisme.
4. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
5. El primer terç del segle XX (1898-1931).
6. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
7. L'art a l'edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.
8. La República i la Guerra Civil.
9. La dictadura franquista.
10. La transició i la recuperació de l'autonomia.
11. La policia i la democràcia.
12. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

Tema A.3 Àmbit sociolingüístic
1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.
4. Morfosintaxi i ortografia.

Tema A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa.
2. El relleu.
3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.
5. La vegetació.
6. La població.

Tema A.5 Principals variables de l'estructura de Catalunya.
1. Treball i mercat de treball a Catalunya.
2. L'estat del benestar i els serveis socials.
3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

Tema A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporànies.
2. La immigració a Espanya i Catalunya.
3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones.
6. Igualtat d'oportunitats i discriminació positiva.
7. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

Tema A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
3. Naixement de la societat de la informació.
4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.
5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

Tema A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.
1. La necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes.
2. Precedents de la presa de consciència.
3. El concepte de desenvolupament sostenible i l'Informe Brundtland.
4. Les cimeres internacionals.
5. L'Agenda 21 Local i la Carta d'Aalborg.
6. La situació a Catalunya.

 
Àmbit B: Institucional.

Tema B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya.
1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, deures i principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.
6. El finançament.
7. La reforma de l'Estatut.

Tema B.2 Les institucions polítiques de Catalunya
1. La Generalitat com a sistema institucional d'autogovern de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 El Departament d'Interior
1. Funcions del Departament d'Interior.
2. Òrgans generals del Departament d'Interior.
3. L'àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.
4. La Direcció General de la Policia.

Tema B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.
1. L'ordenament jurídic.
2. La Constitució espanyola.
3. La llei.
4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament.
6. Els tractats internacionals.

Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets constitucionals.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Els deures constitucionals.
6. Les garanties normatives.
7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
8. Les garanties jurisdiccionals.
9. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.
1. Les Corts Generals.
2. El Govern.
3. La Corona.
4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern.
5. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El ministeri fiscal.
4. El TC.

Tema B.8 L'organització territorial de l'Estat.
1. Els models d'organització territorial.
2. L'Estat autonòmic a la Constitució Espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.
4. Els municipis.
5. Les províncies.
6. Les comarques.

Tema B.9 La Unió Europea
1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

Àmbit C: Seguretat i Policia.

Tema C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Definició de competència.
2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
3. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Tema C.3 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
2. Principis bàsics d'actuació de les forces i cossos de seguretat.
3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
4. Forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Tema C.4 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policia local.
1. Mossos d'esquadra.
2. La policia local de Catalunya.
3. La policia de Catalunya: la policia del futur.

Tema C.5 Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.
1. Preàmbul.
2. Àmbit territorial d'actuació.
3. Funcions.

Tema C.6 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
1. La funció policial.
2. La Direcció General de la Policia.
3. La Subdirecció Operativa de la Policia.
4. Comissaria General de Planificació i Organització.
5. Divisió d'Informació.
6. Divisió d'Afers Interns.

Tema C.7 La funció policial en la investigació de delictes
1. El concepte d'investigació.
2. El marc legal de la investigació.
3. Funcions de les unitats d'investigació.
4. Tècniques i mitjans d'investigació criminal.
5. Tipologia delictiva.
6. La formació en l'àmbit de la investigació criminal.

Tema C.8 La funció policial en seguretat viària i trànsit
1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
2. El Reglament general de circulació.
3. El Reglament General de Conductors.
4. El Reglament general de vehicles.
5. El Reglament del procediment sancionador.

Tema C.9 Codi deontològic policial.
1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d'ètica policial.
3. El marc deontològic dels principis bàsics d'actuació.
4. La Carta de Rotterdam. La policia en una societat multiètnica.

Tema C.10 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
2. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

Àmbit D: Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social
• Nacional
• Internacional


 
Veure més

Requisits

Són requisits per participar en les convocatòries per a l'accés a la categoria de mosso / a del cos de mossos d'esquadra:a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Posseir el títol de graduat / ada en educació secundària, de graduat / ada escolar, formació professional de 1r grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació.

c) Haver complert els 18 anys i no haver complert 35 anys.

d) Tenir una alçada mínima de 1,65 m els homes i 1,60 m les dones.

e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes a l'annex 5 de la convocatòria.

f) No haver estat condemnat / ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat / ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat / a mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

e) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposició de Mossos d'Esquadra