EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Auditoria de la LOPD

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Auditoria de la LOPD

Descripció

Adquirir els coneixements necessaris per poder realitzar una auditoria de protecció de dades, així com conèixer les diferents fases en què es divideix. Conèixer l'auditoria de la LOPD. Aprendre la terminologia tècnica utilitzada en auditoria de protecció de dades. A través d'aquest pak formatiu l'alumne podrà actuar en intervencions judicials com a perit.

Temari del curs

Mòdul I. Pèrit judicial

Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. perit judicial
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial.
2.3 La jurisdicció civil.
2.4 La jurisdicció penal.
2.5 La jurisdicció contenciós administratiu.
2.6 La jurisdicció social.
2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial. 4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial.
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial.
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits.
6.2 Acceptació del càrrec. 6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal.
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista.
6.5. Com defensar el dictamen pericial.
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit.
7.1. Conceptes generals.
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil.
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal.
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.


Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
8.1 Introducció a la responsabilitat professional.
8.2 La responsabilitat civil.
8.3 La responsabilitat penal.
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària.
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil.
8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges.
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació.
 
ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia Annex II. Models de dictàmens pericials.

 
Mòdul II. Auditoria de la LOPD.
La protecció de dades.
A qui afecta la llei orgànica de protecció de dades ?.
En què consisteix la protecció de dades ?.
El responsable del fitxer i l'encarregat del tractament.
L'agència espanyola de protecció de dades Fitxers i document de seguretat Fitxers i tractaments de dades.
El document de seguretat Mesures de seguretat
L'auditoria.
Concepte i característiques.
Concepte Característiques fonamentals de l'auditoria.
Tipus d'auditoria.
Perfil de l'auditor.
Auditoria sobre la protecció de dades: fase 1ª Introducció Objectiu i abast Obligacions prèvies abans d'auditar.
Metodologia de treball: 1a fase de l'auditoria de la llei de protecció de dades.
Realització i execució de l'auditoria: fase 2ª Introducció Entrevistes amb el personal. Inspecció visual de les activitats auditades. Quines qüestions s'ha de plantejar l'auditor per a la comprovació i verificació. Dels nivells de seguretat aplica-cats en la implantació de la LOPD ?.
Informe de l'auditoria: fase 3a Introducció. Síntesi de l'anàlisi de la documentació requerida per a realitzar l'Auditoria. Recomanacions. Conclusió final. Informe d'auditoria. Implantació de les mesures correctores recollides en l'informe d'auditoria.
Videovigilància. Introducció. Regles per al tractament i captació d'imatges. Obligació de crear un fitxer de videovigilància. Deure d'informar de la videovigilància. Contracte d'accés a les dades de tercers per compte de tercers. Mesures de seguretat. Cancel·lació d'ofici de les imatges. Supòsits específics. Altres usos relacionats amb la seguretat. Altres tractaments. Drets de les persones en l'àmbit de la videovigilància. Recomanacions. Preguntes freqüents.
Internet i la protecció de dades de caràcter personal. Introducció El correu electrònic. Xarxes socials. La problemàtica de les comunicacions comercials a través del correu electrònic.
Infraccions i sancions de la LOPD. Introducció. Tipus d'infraccions (art.43 LOPD). Les sancions a la LOPD. Sancions per a les administracions públiques. Altres sancions: immobilització de fitxers .El procediment sancionador en matèria de protecció de dades. Quan té lloc la prescripció de les infraccions i sancions en matèria de protecció de dades ?.

Continguts del CD: El Cd conté la normativa vigent en matèria de protecció de dades: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. LLEI 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. INSTRUCCIÓ 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres. Llei Òmnibus (Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, així com la nova estructura i funcions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i els requisits establerts per poder realitzar una auditoria interna.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Auditoria de la LOPD