EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en la Construcció

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en la Construcció

Descripció

Aquest pack de materials didàctics permetrà a l'alumnat adquirir les competències professionals necessàries per identificar els riscos en edificació, analitzar amb caràcter general, la prevenció a l'empresa, així com vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos.

Temari del curs

Mòdul 1. Pèrit judicial

Unitat didàctica 1. Peritatge i taxació
1.Delimitación dels termes peritatge i taxació
2.La peritatge
3.La taxació pericial

Unitat didàctica 2. Normativa bàsica nacional
1.Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
2.Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil
3.Llei d'enjudiciament criminal, de 1882
4.Ley 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta

Unitat didàctica 3. Les proves judicials i extrajudicials
1. Concepte de prova
2.Medios de prova
3.Clases de proves
4. Principals àmbits d'actuació
5.Momento en què se sol·licita la prova pericial
6.Práctica de la prova

Unitat didàctica 4. Els pèrits
1. Concepte
2.Clases de perit judicial
3.Procediment per a la designació de perits
4.Condicions que ha de reunir un perit
5.Control de la imparcialitat de perits
6.Honorarios dels perits

Unitat didàctica 5. El reconeixement pericial
1. El reconeixement pericial
2. examen pericial
3. Els dictàmens i informes pericials judicials
4. Valoració de la prova pericial
5.Actuación dels perits en el judici o la vista

Unitat didàctica 6. Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals
1.Funcionamiento i legislació
2. El codi deontològic del Perit Judicial

Unitat didàctica 7. La responsabilitat
1.La responsabilitat
2.Distintos tipus de responsabilitat
3. El assegurança de responsabilitat civil

Unitat didàctica 8. Elaboració del dictamen pericial
1.Característiques generals i estructura bàsica
2. Les exigències del dictamen pericial
3.Orientaciones per a la presentació del dictamen pericial

Unitat didàctica 9. Valoració de la prova pericial
1. Valoració de la prova judicial
2.Valoració de la prova pericial per jutges i tribunals

Unitat didàctica 10. Peritacions
1.La peritatge medicolegal
2.Peritaciones psicològiques
3.Peritajes informàtics
4.Peritaciones immobiliàries


Mòdul 2. Obres de construcció

Unitat didàctica 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1. Conceptes bàsics: treball i salut
2.Daños per a la salut. Accident de treball i malaltia professional
3. Condicions de Treball
4.Factores de Risc
5.Tècniques Preventives i tècniques de protecció

Unitat didàctica 2. Conceptes jurídics bàsics en matèria de construcció
1.Introducció
2.Conceptos de Seguretat Social
3.Conceptos bàsics de prevenció de riscos laborals

Unitat didàctica 3. Representació i interpretació de plànols
1.Introducció
2.Normes DIN: Deutsches Institut für Normung. Institut Alemany de Normalització
3.NORMES ISO: International Standard Organization
4.Normes UNE espanyoles
5.Importancia de les normes

Unitat didàctica 4. Sistema de representació de plànols I
1.Introducció
2.Vistas convencionals
3. Sistemes de projecció normalitzats
4.Vistas particulars
5.Cortes, seccions i trencaments
6.Otros convencionalismes en el Dibuix Tècnic

Unitat didàctica 5. Sistema de representació de plànols II
1.Fonaments dels sistemes de representació
2.Sistema dièdric o de Monge
3.Sistema axonomètric
4. Introducció al Sistema Acotat
5.Perspectiva Cònica

Unitat didàctica 6. Agents participants en el procés constructiu
1.Introducció
2.Promotor
3. Projectista
4.Contratista i subcontractistes
5.Trabajadores autònoms
6.La Direcció Facultativa
7.Gestió Documental de la Coordinació
8.Fase 1. Comunicació amb el Promotor
9.Fase 2. Comunicació amb el Projectista
10.Fase 3. Comunicació amb els contractistes
11.Principales documents

Unitat didàctica 7. Sistemes elementals de control de riscos
1.La Protecció Col·lectiva
2.La protecció individual. Equips de protecció individual (EPI)

Unitat didàctica 8. Plans d'emergència i avaluació
1.Activitats amb Reglamentació Sectorial Específica
2.Activitats si Reglamentació Sectorial Específica
3.Pla d'Autoprotecció
4.Mesures d'Emergència

Unitat didàctica 9. El control de la salut dels treballadors
1.La Vigilància de la Salut

Unitat didàctica 10. Organització del treball preventiu
1. El Pla de Prevenció
2.La Avaluació de Riscos
3.Planificación de Riscos o Planificació de l'Activitat Preventiva
4.Vigilancia de la Salut
5.Informació i Formació
6. Mesures d'Emergència
7.Memoria Anual
8.Auditorías

Unitat didàctica 11. Riscos específics del sector de la construcció
1. Característiques fonamentals dels treballs en construcció
2.Legislació de referència
3.Conceptos fonamentals i consideracions prèvies

Unitat didàctica 12. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
1.Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció

 
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en la Construcció