EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Criminologia

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Criminologia

Descripció

Hem d'entendre el concepte de criminologia com la ciència que per objecte l'estudi del delicte com un fet de la vida de la persona i de la societat. D'aquí la importància de la qualificació de la persona que es dediqui a això. Aquest pack de materials aportarà els coneixements necessaris sobre les funcions del perit judicial, el que és la criminologia, el seu objecte d'estudi, la prevenció de la delinqüència, etc.

Temari del curs

Mòdul 1. perit judicial tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial
2.3 La jurisdicció civil
2.4 La jurisdicció penal
2.5 La jurisdicció contenciosa administratiu
2.6 La jurisdicció social
2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
 
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit
7.1. conceptes generals
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil
8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació.

ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia
Annex II. Models de dictàmens pericials.

Part 2. Criminologia.

Tema 1. Introducció a les ciències penals
1.Enciclopedia de les Ciències Penals
2.Dogmática
3.Política i Sociologia Criminal
4.Psicología Criminal
5.Criminalística
6.Criminología
7.Penología.

Tema 2. La criminologia i el dret penal.
1.La Criminologia com a Ciència Penal
2. Criminologia
3. Dret Penal
4. Dret Penitenciari
5.Relación entre Criminologia, el Dret Penal i la Política Criminal.

Tema 3. El delicte
1. Concepte de Delicte
2. Elements del delicte
3.Tipus de Delicte per la forma d'acció
4.Classificació de delictes atenent diferents criteris
5.Consecuencias jurídiques del delicte
6. Les penes
7.Delitos en l'àmbit familiar.

Tema 4. El delinqüent
1. Conceptualització del terme
2. Delinqüent
3.Personas criminalment responsables
4.Circunstancias que Modifiquen les Responsabilitat criminal del Delinqüent.
TEMA 5. TRASTORNS PSICOLÒGICS.
1.Introducció
2.Classificació dels trastorns mentals segons el DSM IV
3.La Transcendència de les Malalties Mentals en el Dret Penal
4.Mesures de Seguretat.

Tema 6. Menors delinqüents.
1.Antecedents de la justícia de menors a Espanya
2.Responsabilidad Penal segons la Llei Orgànica 5/2000
3.Variables dels menors, adolescents i joves com a autors d'infraccions penals
4.Perfil de Risc i Protecció en Joves i Menore
5.Formas de delinqüència juvenil
6.Delincuencia Juvenil Femenina
7.Delincuencia Juvenil i Moviments Migratoris
8.Modelos d'intervenció davant els delictes penals comesos per menors
9.Medidas de prevenció contra la delinqüència juvenil.

Tema 7. La víctima
1. Concepte i Factors de la Victimologia
2. Tipologia de Víctimes
3. Victimització Infantil
4.La victimització femenina
5.Nuevas tendències en la victimologia.

Tema 8. Prevenció de la delinqüència
1.Miedo i inseguretat ciutadana
2.Control Social
3.Prevención del delicte
4.Organització i Finançament de l'assistència a les víctima.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Criminologia