EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit judicial immobiliari

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit judicial immobiliari

Descripció

A través d'aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà adquirir competències bàsiques per a la gestió d'una empresa immobiliària, aportar coneixements teoricopràctics necessaris per a l'acompliment de les funcions de direcció i gestió immobiliària, dominar aspectes relatius al dret immobiliari, taxacions i valoracions de béns immobles i sòl, així com adquirir coneixements sobre la gestió fiscal i comptable relativa a l'empresa immobiliària.
Veure més

Temari del curs

Part 1. Perit judicial.
• Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
• Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
• Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
• Tema 4. La prova pericial. Valoració.
• Tema 5. El dictamen o informe pericial.
• Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial.
• Tema 7. Honoraris del perit.
• Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
• Tema 9. Alguns tipus de peritatges.

ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia
Annex II. Models de dictàmens pericials.
Part 2. Direcció i gestió immobiliària,

Mòdul 1. Introducció a la gestió immobiliària.
• Unitat didàctica 1. Introducció.

Mòdul 2. Dret immobiliari.
• Unitat didàctica 1. Els drets reals. La propietat i els drets reals limitats de domini.
• Unitat didàctica 2. El contracte de compravenda (i).
• Unitat didàctica 3. El contracte de compravenda (ii).
• Unitat didàctica 4. El dret immobiliari registral.
• Unitat didàctica 5. El registre de la propietat.
• Unitat didàctica 6. El procediment registral.
• Unitat didàctica 7. Els drets reals de garantia: la hipoteca.
• Unitat didàctica 8. El contracte d'arrendament (i).
• Unitat didàctica 9. El contracte d'arrendament (ii).
• Unitat didàctica 10. El contracte d'arrendament (iii).
• Unitat didàctica 11. La propietat horitzontal i. Constitució i extinció.
• Unitat didàctica 12. La propietat horitzontal ii. Figures jurídiques anàlogues.

Mòdul 3. Taxacions i valoracions immobiliàries.
• Unitat didàctica 1. Introducció
• unitat didàctica 2. Valoració d'immobles i urbanisme.
• Unitat didàctica 3. Normativa aplicable a les peritatges i unitat didàctica 4. Mètodes de valoració
• Unitat didàctica 5. Valoració de béns immobles i drets.
• Unitat didàctica 6. Elaboració d'informes i certificats de taxació.


Mòdul 4. Gestió fiscal per inmobiliarias.Unidad didàctica 1. Introducció al dret tributari.
• Unitat didàctica 2. Impost sobre el valor afegit (IVA) i.
• Unitat didàctica 3. Impost sobre el valor afegit (IVA) ii.
• Unitat didàctica 4. Impost sobre la renda de les persones físiques (irpf) i.
• Unitat didàctica 5. Impost sobre la renda de les persones físiques (irpf) ii.
• Unitat didàctica 6. Impostos locals.

Mòdul 5. Gestió comptable per a immobiliàries.
• Unitat didàctica 1. Introducció a la comptabilitat. El mètode comptable
• unitat didàctica 2. Desenvolupament del cicle comptable.
• Unitat didàctica 3. Normalització comptable a Espanya: el pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
• Unitat didàctica 4. Despeses i ingressos: imputació temporal.
• Unitat didàctica 5. Comptabilització de l'impost sobre el valor afegit (IVA).
• Unitat didàctica 6. Immobilitzat.
• Unitat didàctica 7. fons.
• Unitat didàctica 8. Operacions específiques d'empreses constructores i immobiliàries.
• Unitat didàctica 9. Actius financers.
• Unitat didàctica 10. Operacions financeres.
• Unitat didàctica 11. Passius financers.
• Unitat didàctica 12. Patrimoni net
• unitat didàctica 13. Unió temporal d'empreses.
• Unitat didàctica 14. Els comptes anuals.
• Unitat didàctica 15. Impostos sobre beneficis.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit judicial immobiliari