EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Inspecció i Auditoria Tributària

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Inspecció i Auditoria Tributària

Descripció


Curs en línia de Pèrit Judicial en Inspecció i Auditoria Tributària.És important comptar amb professionals especialitzats en procediments tributaris: gestió, inspecció, recaptació, Revisió i Règim Sancionador per dur a terme una gestió adequada de la fiscalitat basada en l'eficàcia i la transparència. Amb aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà adquirir les competències professionals necessàries per portar la gestió fiscal de qualsevol tipus d'empresa, així com conèixer i explorar l'autoorganització de l'Administració Tributària.Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Pèrit judicial
Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial
2.3 La jurisdicció civil
2.4 La jurisdicció penal
2.5 La jurisdicció contenciosa administratiu
2.6 La jurisdicció social
2.7 Examen d'autoavaluació

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació

Tema 5. El dictamen o informe pericial
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació
 

Tema 7. Honoraris del perit
7.1. conceptes generals
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil
8.6. Examen d'autoavaluació

Tema 9. Alguns tipus de peritatges
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació

ANNEXOS
Annex I. Bibliografia
Annex II. Models de dictàmens pericials

Mòdul 2. Administració fiscal

Unitat didàctica 1. Introducció al dret tributari
1. El Tribut
2.Fet imposable
3.Sujeto passiu
4.Determinación del deute tributari
5.Contingut del deute tributari
6.Extinción del deute tributari

Unitat didàctica 2. Impost sobre la renda de les persones físiques I
1.Introducció
2. Elements de l'impost
3.Rendimientos del treball
4.Rendimientos d'activitats econòmiques

Unitat didàctica 3. Impost sobre la renda de les persones físiques ii
1.Rendimientos de capital immobiliari
2.Rendimientos de capital mobiliari
3.Ganancias i pèrdues patrimonials
4.Regímenes especials: imputació i atribució de rendes
5.Liquidación de l'impost
6.Gestión de l'Impost


Unitat didàctica 4. L'impost sobre el valor afegit
1.Naturalesa de l'impost
2.Fet imposable
3.Operaciones no subjectes i operacions exemptes
4.Lugar de realització del fet imposable
5.Devengo de l'impost
6.Sujetos passius
7.Repercusión de l'impost (Art. 88 LIVA)
8.Base imposable
9.Tipos de gravamen
10.Deducción de l'impost
11.Gestión de l'Impost
12.Regímenes especials

Unitat didàctica 5. Impost sobre societats
1.Naturalesa i àmbit d'aplicació
2.Fet imposable
3.Sujeto Passiu
4.Base imposable
5.Periodo impositiu i meritació de l'impost
6.Tipo impositiu
7.Bonificaciones i deduccions
8.Regímenes especials. Empreses de reduïda dimensió
9.Régimen especial de les fusions i escissions
10.Régimen fiscal de determinats contractes d'arrendament financer
11. Altres règims especials
12.Gestión de l'impost

Mòdul 3. Procediments tributaris i règim sancionador

Unitat didàctica 1. Disposicions comunes als procediments tributaris
1.Introducció
2.Aplicació dels tributs
3.NORMES sobre actuació i procediment tributari

Unitat didàctica 2. Procediment de gestió tributària
1.Introducció
2.Contingut de la gestió tributària
3.Iniciación del procediment de gestió tributària
4.Clases de procediments de gestió tributària
5.datos

Unitat didàctica 3. Procediment d'inspecció
1.Introducció
2.La inspecció tributària
3.Iniciación del procediment d'inspecció
4.Tramitació del procediment d'inspecció
5.Terminación del procediment d'inspecció
6.Disposiciones especials en l'àmbit d'inspecció

Unitat didàctica 4. Procediment sancionador en matèria tributària
1.Introducció
2.La recaptació tributària
3.Extinción dels deutes tributaris
4.La recaptació dels tributs en període voluntari
5.La recaptació tributària en període executiu
6.Procediment de recaptació enfront de responsables i successors

Unitat didàctica 5. Els recursos en matèria tributària
1.Introducció
2.Normes generals de la revisió en via administrativa
3.Recurso de reposició
4.Reclamación economicoadministrativa
5.Procedimientos especials de revisió
6.Recurso contenciós administratiu

 
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Inspecció i Auditoria Tributària