EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Civil

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Civil

Descripció

Hem de saber que avui en dia, tant en les relacions laborals, personals, empresarials o en qualsevol interacció entre persones, és inevitable que sorgeixin conflictes. Sempre que sorgeixi un conflicte cal intentar que aquest conflicte no sigui una font de problemes, despeses i pèrdues per a l'empresa, per la qual cosa s'hauria reconduir perquè aquest conflicte pugui intentar crear un valor i obtenir un benefici. La mediació és un mètode alternatiu a la litigació que permet, amb l'ajuda d'un tercer, buscar una solució segura gestionada per ells mateixos, en temps i cost reduïts, i que permet tenir en compte aspectes i interessos addicionals de les parts i crear opcions que en els tribunals no es generaran; tot això de forma confidencial, mantenint o fins i tot augmentant les relacions comercials i, sobretot, conservant el control sobre la resolució final del conflicte. Aquest pack de materials capaciten l'alumne per poder exercir com Perit Judicial en Mediació C
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. perit judicial unitat didàctica.
1. Peritatge i taxació.
1.Delimitación dels termes peritatge i taxació
2.La peritatge 3.La taxació pericial.

Unitat didàctica 2. Normativa bàsica nacional.
1.Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial 2.Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil 3.Llei d'enjudiciament criminal, de 1882 4.Ley 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Unitat didàctica 3. Les proves judicials i extrajudicials.
1. Concepte de prova
2.Medios de prova
3.Clases de proves
4. Principals àmbits d'actuació
5.Momento en què se sol·licita la prova pericial
6.Práctica de la prova.

Unitat didàctica 4. Els perits.
1. Concepte
2.Clases de perit judicial
3.Procediment per a la designació de perits
4.Condicions que ha de reunir un perit
5.Control de la imparcialitat de perits
6.Honorarios dels perits.

Unitat didàctica 5. El reconeixement pericial.
1. El reconeixement pericial
2. examen pericial
3. Els dictàmens i informes pericials judicials
4. Valoració de la prova pericial
5.Actuación dels perits en el judici o la vista UNITAT DIDÀCTICA

Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals.
1. Funcionament i legislació
2. El codi deontològic del Perit Judicial.

Unitat didàctica 7. La responsabilitat.
1.La responsabilitat
2.Distintos tipus de responsabilitat
3. El assegurança de responsabilitat civil.

Unitat didàctica 8. Elaboració del dictamen pericial.
1.Característiques generals i estructura bàsica
2. Les exigències del dictamen pericial
3.Orientaciones per a la presentació del dictamen pericial.

Unitat didàctica 9. Valoració de la prova pericial
1. Valoració de la prova judicial
2.Valoració de la prova pericial per jutges i tribunals.

Unitat didàctica 10. Peritacions.
1.La peritatge medicolegal
2.Peritaciones psicològiques
3.Peritajes informàtics
4.Peritaciones immobiliàries.


Mòdul 2. Mediació civil unitat didàctica 1. Mediació com a mètode de gestió i solució de controvèrsies
1.Aproximación al concepte de mediació
2.Principis informadors de la mediació
3.Ventajas de la mediació
4.La mediació en diferents àmbits: família, social / laboral, penal, civil i mercantil
5. Mediació per mitjans electrònics
6.Mediación transfronterera
7.Altres mitjans alternatius extrajudicials de resolució de conflictes: arbitratge i conciliació.

Unitat didàctica 2. Marc normatiu de la mediació
1.Normativa Europea
2.Normativa Estatal 3.Normativa autonòmica.

Unitat didàctica 3. El mediador i les institucions de mediació.
1. El mediador
2. Les institucions de mediació
3. advocat en la mediació: bona fe, col·laboració, confidencialitat, informació i assistència al client
4.Deontología professional.

Unitat didàctica 4. El procés de mediació.
1.Ubicación institucional de la mediació: mediació intrajudicial i mediació extrajudicial.
2.Inicio de la mediació.
3.Voluntariedad de la mediació.
4.Obligación d'intervenir derivada de la voluntat de les parts.
5.Sesiones de mediació.
6.Acuerdo de mediació, procediment i resolució del conflicte.

Unitat didàctica 5. Les clàusules de mediació.
1. Les Clàusules de Mediació
2.Eficacia de les clàusules de mediació
3.Cláusula de mediació: dret a la tutela judicial efectiva i impediment a l'accés als tribunals
4.Cláusulas tipus
5.Ventajas de la mediació davant del procés judicial.

Unitat didàctica 6. L'acord de mediació.
1.Introducció.
2.Eficacia jurídica de l'Acord de Mediació.
3.Impugnación de l'Acord de Mediació.
4.Ejecución de l'acord de mediació.

Unitat didàctica 7. Mediació en assumptes civils i mercantils.
1.Principis de la mediació civil i mercantil.
2.La mediació civil i mercantil: aspectes jurídics.
3.Derivación a mediació d'assumptes civils i mercantils.

Unitat didàctica 8. El procediment de mediació.
1.Procedimiento de mediació.

Unitat didàctica 9. Execució de l'acord de mediació.
1.Homologación de l'acord.
2.Elevación a escriptura pública.
3.Ejecución dels acords.

Unitat didàctica 10. Diferents marcs de la mediació en assumptes civils i mercantils.
1.Mediaciones comercials.
2.Mediación en el Concurs.
3.Mediación en Propietat Industrial i Intel·lectual.
4.Mediación familiar
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Civil