EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Penal

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
300 Hores
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Penal

Descripció

Hem de saber que la mediació penal és un sistema alternatiu de resolució de conflictes que dóna el protagonisme a les parts, quan s'ha produït un delicte o falta, promogut pel jutjat i realitzat per un equip de mediació especialitzat, que permet la restauració dels danys causats, l'objectiu és la consecució d'acords que satisfacin a les parts implicades.

La mediació penal no substitueix la sentència, però sí la inclou i amb l'acord de totes les parts, (Titular del Jutjat, ministeri fiscal, Representants legals i les pròpies parts) és acollida com a essència fonamental de la sentència. Aquest pack de materials capacita l'alumne per exercir com Perit Judicial en Mediació Penal.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Perit judicial.

Unitat didàctica 1. Peritatge i taxació.
1. Delimitació dels termes peritatge i taxació
2.La peritatge
3.La taxació pericial.

Unitat didàctica 2. Normativa bàsica nacional.
1. Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
2.Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil
3.Llei d'enjudiciament criminal, de 1882
4.Ley 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Unitat didàctica 3. Les proves judicials i extrajudicials.
1. Concepte de prova
2.Medios de prova
3.Clases de proves
4. Principals àmbits d'actuació
5.Momento en què se sol·licita la prova pericial
6.Práctica de la prova.

Unitat didàctica 4. Els perits.
1. Concepte
2.Clases de perit judicial
3.Procediment per a la designació de perits
4.Condicions que ha de reunir un perit
5.Control de la imparcialitat de perits
6.Honorarios dels perits.

Unitat didàctica 5. El reconeixement pericial.
1. El reconeixement pericial
2. L'examen pericial
3. Els dictàmens i informes pericials judicials
4. Valoració de la prova pericial
5.Actuación dels perits en el judici o la vista.

Unitat didàctica 6. Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals.
1.Funcionamiento i legislació
2. El codi deontològic del Perit Judicial.

Unitat didàctica 7. La responsabilitat.
1.La responsabilitat
2.Distintos tipus de responsabilitat
3. El assegurança de responsabilitat civil.

Unitat didàctica 8. Elaboració del dictamen pericial.
1.Característiques generals i estructura bàsica
2. Les exigències del dictamen pericial
3.Orientaciones per a la presentació del dictamen pericial.

Unitat didàctica 9. Valoració de la prova pericial.
1. Valoració de la prova judicial
2.Valoració de la prova pericial per jutges i tribunals.

Unitat didàctica 10. Peritacions.
1.La peritatge medicolegal
2.Peritaciones psicològiques
3.Peritajes informàtics
4.Peritaciones immobiliàries.

Mòdul 2. Mediació penal.

Unitat didàctica 1. Mediació com a mètode de gestió i solució de controvèrsies.
1.Aproximación al concepte de mediació
2.Principis informadors de la mediació
3.Ventajas de la mediació
4.La mediació en diferents àmbits: família, social / laboral, penal, civil i mercantil
5.Mediación per mitjans electrònics
6.Mediación transfronterera
7.Altres mitjans alternatius extrajudicials de resolució de conflictes: arbitratge i conciliació.

Unitat didàctica 2. Marc normatiu de la mediació.
1.Normativa Europea
2.Normativa Estatal
3.Normativa autonòmica.

Unitat didàctica 3. El mediador i les institucions de mediació.
1. El mediador
2. Les institucions de mediació
3. advocat en la mediació: bona fe, col·laboració, confidencialitat, informació i assistència al client
4.Deontología professional.

Unitat didàctica 4. El procés de mediació.
1. Ubicació institucional de la mediació: mediació intrajudicial i mediació extrajudicial
2.Inicio de la mediació
3.Voluntariedad de la mediació
4.Obligación d'intervenir derivada de la voluntat de les parts
5.Sesiones de mediació
6.Acuerdo de mediació, procediment i resolució del conflicte

Unitat didàctica 5. Les clàusules de mediació
1. Les Clàusules de Mediació
2. Eficàcia de les clàusules de mediació
3 .Cláusula de mediació: dret a la tutela judicial efectiva i impediment a l'accés als tribunals
4. Clàusules tipus
5. Avantatges de la mediació davant del procés judicial.

Unitat didàctica 6. L'acord de mediació.
1. Introducció
2.Eficacia jurídica de l'Acord de Mediació
3.Impugnación de l'Acord de Mediació
4.Ejecución de l'acord de mediació.

Unitat didàctica 7. Justícia restaurativa i mediació penal.
1. Mediació penal
2.Justicia restaurativa
3.La resolució del conflicte derivat del delicte.

Unitat didàctica 8. Impuls de la mediació en les causes penals.
1.Decisión Marc del Consell de la Unió Europea de 15 de març (2001/220 / JAI)
2.Acuerdos entre víctima i inculpat
3.Ventajas de la mediació en processos penals
4.Marco actual de la mediació penal a Espanya.

Unitat didàctica 9. Procés de mediació penal.
1.La mediació en el procés penal: condicions i requisits
2.Tipología de casos derivables a mediació
3.Áreas generals d'aplicació de la mediació penal
4.Fases de la mediació penal
5.Terminación del procés de mediació: seguiment d'acords
6.Ejemplos de sentències de mediació.

Unitat didàctica 10. Mediació penal en processos amb menors.
1.Condicions per a l'inici del procés
2.Particularidades de la mediació penal amb menors
3. El procés de mediació penal extrajudicial amb menors
4. El procés de mediació penal intrajudicial amb menors
5.Perfil dels menors i reincidència.
Veure més

Durada

300 horas lectivas.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Mediació Penal