EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Blanqueig de Capitals

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Blanqueig de Capitals

Descripció

S'entén com blanqueig de capitals aquell fenomen en el qual, per mitjà d'una sèrie de mecanismes, es pretén donar aparença de legalitat a béns i actius d'origen delictiu. A través d'aquest pack de materials didàctics, l'alumnat podrà adquirir les competències professionals necessàries per conèixer tot el relatiu a les mesures preventives d'aquest delicte i com es sanciona per llei. Aquest pack de materials formatius capacitarà l'alumnat per al lliure exercici de la funció de Perit judicial en els processos judicials.
Veure més

Temari del curs

Mòdul I. Perit judicial.

Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial
2.3 La jurisdicció civil
2.4 La jurisdicció penal
2.5 La jurisdicció contenciosa administratiu
2.6 La jurisdicció social
2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit
7.1. conceptes generals
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil
8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació.

ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia Annex II. Models de dictàmens pericials.

 
Mòdul II unitat didàctica.
1. Blanqueig de capitals
1.Introducció al blanqueig de capitals i infraccions monetàries
2.-? Diners negre
3.Normativa i legislació vigent
4.- Directiva 2005/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 26 octubre 2005
5.- Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
6.- Reial Decret 304/2014
7.- Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
8.Actividades de blanqueig de capitals
9.Análisis i investigació del procés
10.Herramientas d'investigació i seguiment d'activitats de blanqueig de capitals.
11. Els paradisos fiscals
12.- Paradisos fiscals al món. característiques
13.- Jurisdiccions offshore
14.Glosario.

Unitat didàctica 2. Obligacions establertes en la legislació. Subjectes obligats.
1.Cumplimiento de les obligacions
2.Classificació dels subjectes obligats segons el tipus d'operació
3.Obligacions generals destinades a la prevenció del blanqueig de capitals.
4.DOCUMENTACIÓ dels subjectes obligats.

Unitat didàctica 3. Obligacions establertes en la legislació. Subjectes obligats de reduïda dimensió
1.Reglamento modificador de les mesures de Prevenció de Blanqueig de Capitals
2.Mesures de diligència deguda
3.- Mesures normals de diligència deguda (risc normal)
4.- Mesures simplificades de diligència deguda
5.Documentació generada de les operacions realitzades
6.Obligaciones de control intern
7.Formació.

Unitat didàctica 4. Mesures preventives de blanqueig de capitals (I).
1.Medidas de diligència deguda
2.Mesures de diligència normals
3.- Identificació formal
4.- Identificació del titular real
5.- Motivació de la relació de negocis
6.- Seguiment continu de la relació de negocis
7.- Aplicació de les mesures de diligència deguda
8.- Delegació a tercers per a l'aplicació de les mesures de diligència deguda
9.Medidas simplificades de diligència deguda
10.Medidas reforçades de diligència deguda
11.- Mesures reforçades de diligència deguda davant d'un risc superior
12.- Relació de negoci i operacions no presencials
13.- Persones amb responsabilitat pública
14.- Països, territoris o jurisdiccions de risc
15.- Corresponsalía bancària transfronterera
16.- Productes o operacions propícies a l'anonimat i nous desenvolupaments tecnològics.

Unitat didàctica 5. Mesures preventives de blanqueig de capitals (II)
1.Control intern
2.- Fonamentació del control intern: anàlisi del risc
3.- El representant del Servei Executiu de la Comissió
4.- Elaboració del Manual de prevenció de blanqueig de capitals
5.- Formació d'empleats
6.- Confidencialitat
7.- Sucursals i filials a tercers països
8.Seguimiento de les mesures de control intern aplicades: l'examen anual
9.Información i comunicació al servei executiu: establiment d'alertes
10.- Operacions susceptibles d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme
11.Examen de les operacions: examen especial
12.Comunicaciones al SEPBLAC
13.- Comunicació per indici
14.- Abstenció d'execució
15.- Comunicació sistemàtica
16.- Responsabilitat i revelació
17.- Conservació de documents.

Unitat didàctica 6. Professionals jurídics com a subjectes obligats.
1.Profesionales jurídics com a subjectes obligats
2. Els professionals comptables i auditors
3.- Política d'Admissió de Clients
4. Els agents immobiliaris
5. El paper de les entitats bancàries
6.- Moviment físic de diners en les entitats bancàries
7.- Enviament de diners
8.- Fitxer d'entitats financeres.

Unitat didàctica 7. El règim i procediment sancionador. Infraccions.
1.Infracciones i sancions
2.- Infraccions i sancions greus
3.- Infraccions i sancions greus
4.- Infraccions i sancions lleus
5.Graduación i prescripció
6.Prescripción de les infraccions i sancions
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Blanqueig de Capitals