EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals

Descripció

El perit és la persona especialitzada que assessora el jutge en la recerca de les causes que han produït un determinat succés o accident. Des de fa alguns anys es considera clau la reducció d'accidents en l'àmbit laboral, per la qual cosa el tècnic de prevenció de riscos laborals juga un paper primordial. Aquest pack de materials didàctics permetrà a l'alumne conèixer les funcions, procediments, tècniques i instruments de l'Peritatge judicial, així com saber aplicar les diferents tècniques d'anàlisi d'investigació d'accidents que permetin determinar les causes i establir les responsabilitats que se'n deriven.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Pèrit judicial
Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial
2.3 La jurisdicció civil
2.4 La jurisdicció penal
2.5 La jurisdicció contenciosa administratiu
2.6 La jurisdicció social
2.7 Examen d'autoavaluació

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació

Tema 5. El dictamen o informe pericial
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació

Tema 7. Honoraris del perit
7.1. conceptes generals
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil
8.6. Examen d'autoavaluació

Tema 9. Alguns tipus de peritatges
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació

ANNEXOS
Annex I. Bibliografia
Annex II. Models de dictàmens pericials


Mòdul 2. Prevenció de riscos laborals.
Tema 11. Conceptes bàsics sobre prevenció de riscos laborals (I).
1. Conceptes bàsics: treball i salut.
Tema 12. Conceptes bàsics sobre prevenció de riscos laborals (II)
1.Daños per a la salut. Accident de treball i malaltia professional
2.Enfermedad Professional.
Tema 13. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
1.Normativa
2.Drets, obligacions i sancions en Prevenció de Riscos Laborals.
Tema 14. Plans d'emergència i evacuació
1.Introducció
2.Activitats amb Reglamentació Sectorial Específica
3.Activitats sense Reglamentació Sectorial Específica
4.Plan d'Autoprotecció
5.Mesures d'Emergència

Mòdul 3. Gestió de la prevenció a l'empresa.
Tema 15. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball
1.Organismos Públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball.

Tema 16. El pla de prevenció i l'avaluació de riscos
1.Introducció
2. El Pla de Prevenció
3.La Avaluació de Riscos
4.Planificación de Riscos o Planificació Activitat Preventiva
5.Vigilancia de la Salut
6 Informació i Formació
7.Medidas d'Emergència
8.Memoria Anual
9.Auditorías.
Tema 17. Documentació: recollida, elaboració i arxiu
1.Documentació: Recollida, elaboració i arxiu
2.Modalidades de gestió de la prevenció.

Mòdul 4. Investigació d'accidents laborals.
Tema 18. Metodologia d'investigació d'accidents laborals
1.Introducció
2.Mètodes d'investigació d'accidents laborals.
Tema 19. Estadístiques de sinistralitat laboral
1.Introducció
2.Notificación dels accidents de treball
3.Investigación d'accidents
4.Tractament Estadístic dels accidents de treball
5.Siniestralidad Laboral a Espanya.
Tema 20. Peritatge d'accidents en prevenció de riscos laborals
1.Consideracions generals
2.Perito Judicial
3.Perito de Prevenció de Riscos Laborals
4.Tipos de Perits Judicials
5.La prova pericial
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals