EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Protecció de Dades de caràcter personal

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Protecció de Dades de caràcter personal

Descripció

La implantació de les previsions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament, són avui una exigència per a la nostra societat actual. Amb aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà adquirir les competències professionals per oferir els coneixements que permetin exercitar i complir amb els drets que les persones tenen en relació amb les dades personals, així com descriure les diferents mesures de seguretat aplicables als fitxers en funció del nivell de protecció requerit.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Perit judicial.

Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial
2.3 La jurisdicció civil
2.4 La jurisdicció penal
2.5 La jurisdicció contenciosa administratiu
2.6 La jurisdicció social
2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial.
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
 
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
 
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit
7.1. conceptes generals
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil 8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació.

ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia Annex II. Models de dictàmens pericials.

 
Mòdul 2. Implantació de la LOPD a l'empresa.

Tema 1. Introducció a la protecció de dades
1.Cuestiones prèvies
2.La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
3. Àmbit d'aplicació de la LOPD
4.Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
5.Àmbit d'aplicació
6.Innovaciones més destacables del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal
7.La Agència Espanyola de Protecció de Dades
8.Órganos que intervé en el funcionament de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
9.La Agència de Protecció de Dades en les comunitats autònomes
10.Plazos per implantar les mesures de seguretat a l'empresa.

Tema 2. Principis en matèria de protecció de dades
 
1.Principis que regeixen en matèria de protecció de dades de caràcter personal
2.Principio de qualitat de les dades
3.Deber d'informació a l'afectat en la recollida de dades personals
4.Consentimiento de l'afectat
 
5.Datos especialment protegides
6.Seguretat de les dades
7.Deber de secret
8.Cesión o comunicació de dades
9.Acceso a les dades per compte de tercers.

Tema 3. Drets de les persones
1.Drets de les persones respecte a les seves dades personals
2.Impugnación de valoracions
3. Dret de consulta del Registre General de Protecció de Dades
4.Derechos d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
5. Dret d'accés
6.Dret de rectificació i cancel·lació
7. Dret d'oposició
8.Tutela de drets
9.Derecho d'indemnització
10.Responsabilidad civil dels operadors i servidors de dades
11.Derecho d'informació
12.Casos específics
13.Derecho d'exclusió de les guies telefòniques
14.Tratamiento de dades amb fins de publicitat i prospecció comercial
15.Derechos d'abonats i usuaris de serveis de telecomunicacions
16.Derechos dels destinataris dels serveis de comunicacions electròniques.

Tema 4. Persones que intervenen en el tractament de dades
1.Persones que intervenen en el tractament de les dades personals
2.Responsable del fitxer o tractament
3.Encargado del tractament de les dades
4. El afectat o interessat
5.Supuestos específics.

Tema 5. Fitxers
1. Els fitxers de dades en la societat actual
2.Ficheros i tractament de dades
3.Ficheros amb dades de caràcter personal
4.Ficheros de titularitat pública i privada
5.Ficheros de titularitat pública
6.Ficheros de titularitat privada
7.Disposiciones comuns a ambdós tipus de fitxers
8.Ficheros automatitzats i no automatitzats
9.Ficheros automatitzats
10.Ficheros no automatitzats
11.Notificación dels fitxers
12.Niveles de seguretat dels fitxers
13.Códigos tipus
14.Ficheros més usuals
15.La història clínica
16.Videovigilancia.

Tema 6. Les mesures de seguretat.
1. Les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal
2.La seguretat de les dades
3. Mesures de seguretat
4.Niveles de seguretat
5.Nivel de seguretat bàsic
6.Nivel de seguretat mig
7.Nivel de seguretat alt
8. El document de seguretat
9 Contingut del document de seguretat
10.Anexos al document de seguretat
11.Medidas de seguretat aplicable a fitxers i tractaments automatitzats, manuals i mixtos
12.Medidas de seguretat aplicables a fitxers i tractaments automatitzats
13.Medidas de seguretat dels fitxers no automatitzats o manuals
14.Plazos per implantar les mesures de seguretat.

Tema 7. L'auditoria.
1. Les auditories de protecció de dades
2.La auditoria de seguretat
3.Diferencias entre auditoria interna i auditoria externa
4. El informe d'auditoria
5.Que revisar i quan rectificar.

Tema 8. Infraccions i sancions
1.Régimen sancionador en matèria de protecció de dades
2. Els responsables
3.Tipus d'infraccions
4.Infracciones lleus
5.Infracciones greus
6.Infracciones molt greus
7.Tipos de sancions
8.Procediment sancionador
9.Resoluciones de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tema 9. Moviment internacional de dades.
1.Previsions relatives al Moviment Internacional de Dades
2.Movimiento Internacional de Dades
3.Regulación de les Transferències Internacionals de Dades
4. El Principi de port segur.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Protecció de Dades de caràcter personal