EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Urbanisme

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Urbanisme

Descripció

L'urbanisme neix en l'era industrial com a pràctica de la transformació i construcció de les ciutats tractant de donar resposta a les noves necessitats de les ciutats industrialitzades. Es tracta d'una disciplina molt actual, ja que constantment sorgeixen noves necessitats per part de la població urbana, necessitats que han de ser incorporades a la configuració de les ciutats. D'aquesta manera, la gestió urbanística requereix d'un coneixement especialitzat que capaciti per intervenir en els processos de gestió del sòl. A través d'aquest pack de materials formatius l'alumnat podrà conèixer els àmbits d'actuació d'un perit judicial, establir les valoracions del sòl i el règim d'expropiació forçosa vigent i aclarir el sistema de funcionament del Registre de la Propietat i les funcions.
Veure més

Temari del curs

Part 1. Perit judicial.

Tema 1. Peritatge i taxació.
1.Delimitación dels termes peritatge i taxació
2.La peritatge
3.La taxació pericial.

Tema 2. Normativa bàsica nacional
1.Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
2.Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil
3.Llei d'enjudiciament criminal, de 1882
4.Ley 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Tema 3. Les proves judicials i extrajudicials
1. Concepte de prova
2.Medios de prova
3.Clases de proves
4. Principals àmbits d'actuació
5.Momento en què se sol·licita la prova pericial
6.Práctica de la prova

Tema 4. Els perits.
1. Concepte
2.Clases de perit judicial
3.Procediment per a la designació de perits
4.Condicions que ha de reunir un perit
5.Control de la imparcialitat de perits
6.Honorarios dels perits

Tema 5. El reconeixement pericial.
1. El reconeixement pericial
2. examen pericial
3. Els dictàmens i informes pericials judicials
4. Valoració de la prova pericial
5.Actuación dels perits en el judici o la vista.

Tema 6. Legislació referent a la pràctica de la professió en els tribunals.
1.Funcionamiento i legislació
2. El codi deontològic del Perit Judicial.

Tema 7. La responsabilitat.
1.La responsabilitat
2.Distintos tipus de responsabilitat
3. El assegurança de responsabilitat civil.

Tema 8. Elaboració del dictamen pericial
1.Característiques generals i estructura bàsica
2. Les exigències del dictamen pericial
3.Orientaciones per a la presentació del dictamen pericial.

Tema 9. Valoració de la prova pericial.
1. Valoració de la prova judicial
2.Valoració de la prova pericial per jutges i tribunals.

Tema 10. Peritacions.
1. El peritatge medicolegal
2.Peritaciones psicològiques
3.Peritajes informàtics
4.Peritaciones immobiliàries

Part 2. Gestió urbanística.
Mòdul I. Gestió urbanística.

Tema 1. Introducció a la gestió urbanística.
1. Introducció a la Gestió Urbanística
2. Urbanisme a Espanya
3.Normativa actual en matèria d'urbanisme
4.Principis de la Normativa Actual del Sòl.

Tema 2. Drets i deures dels ciutadans
1.Drets del ciutadà.
2.Deberes del ciutadà.
3.Régimen urbanístic del dret de propietat del sòl.
4.Facultades del dret de propietat del sòl
5.Deberes i càrregues de la propietat del sòl.

Tema 3. Bases del règim del sòl.
1.Criteris Bàsics d'utilització del Sòl
2.Publicidad i Eficàcia en la Gestió Pública Urbanística
3.Situaciones Bàsiques del Sòl
4.Utilización del Sòl Rural
5.Transformación urbanística
6. Avaluació i Seguiment de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbà
7.Deberes de la Promoció de les Actuacions de Transformació Urbanística
8.Otros Aspectes urbanístics.

Tema 4. Règim de valors.
1. Àmbit del règim de valoracions
2.Criteris generals per a la valoració d'immobles
3.Valoració en el sòl rural
4. Valoració en el sòl urbanitzat
5.Indemnización de la facultat de participar en actuacions de nova urbanització
6.Indemnización de la iniciativa i la promoció d'actuacions d'urbanització o d'edificació
7.Valoración del sòl en règim d'equidistribució de beneficis i càrregues
8. Règim de la valoració.

Tema 5. Règim de l'expropiació forçosa.
1. Règim de les expropiacions per raó de l'ordenació territorial i urbanística
2. Preu just
3. Ocupació i inscripció en el Registre de la Propietat
4. Adquisició lliure de càrregues
5. Modalitats de gestió de l'expropiació
6. Supòsits de reversió i de retaxació
7. Supòsits indemnitzatoris.

Tema 6. Funció social de la propietat i gestió del sòl.
1.Venta i substitució forçoses
2.Patrimonios públics de sòl
3. Dret de superfície
4.Règim jurídic del sòl.

Tema 7. Registre de la propietat.
1. Organització del Registre de la Propietat
2.Que s'inscriu i s'anota en el Registre de la Propietat
3. Requisits dels títols per inscriure en el Registre de la Propietat
4.Quién pot sol·licitar la inscripció
5.Principios de funcionament del Registre
6.Procediment d'inscripció
7.Efectos de la inscripció en el Registre de la Propietat
8.Certificación administrativa.
9. Normativa.


Annex 1. Text refós de la llei hipotecària.
1. Mòdul II. Cdrom - gestió urbanística. Legislació i exemples de pla general d'ordenació urbana.

Tema 1. Legislació.

Tema 2. Granada.
1.Fichas
2.Fichas àrea de reserva
3.Fichas no urbanitzables
4.Fichas sòl urbà
5.Fichas urbanitzable
6.Memoria
7.Normativa
8.Planos
9.Planos qualificacio i ordenació física
10.Planos catàleg edificacions
11.Planos classificació del sòl
12.Planos d'àrea de repartiment
13.Planos d'arqueologia
14.Planos d'infraestructures
15.Planos de sistemes generals
16.Planos de sòl no urbanitzable.

Tema 3. Toledo.
1.Fichas sectors
2.Fichas UA
3.Memoria
4.Justificativa
5.Normativa
6.Planos
7.Carta arqueològica
8.Catálogo
9.Ordenación detallada
10.Ordenación estructural
11.Serie general
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Urbanisme