EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Violència de gènere i maltractaments

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Violència de gènere i maltractaments

Descripció

A través d'aquest conjunt de materials didàctics l'alumnat podrà obtenir una visió de les bases jurídiques i de les polítiques d'igualtat en què s'emmarca l'actuació de la policia amb les víctimes de violència de gènere, descriure els protocols d'actuació policials amb víctimes de violència de gènere i oferir pautes d'intervenció social amb víctimes de violència de gènere.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Perit judicial,

Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial.
1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial.
2.3 La jurisdicció civil.
2.4 La jurisdicció penal.
2.5 La jurisdicció contenciós administratiu.
2.6 La jurisdicció social.
2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial. 4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial.
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial.
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits.
6.2 Acceptació del càrrec.
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal.
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista.
6.5. Com defensar el dictamen pericial.
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit.
7.1. Conceptes generals.
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil.
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal.
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
8.1 Introducció a la responsabilitat professional.
8.2 La responsabilitat civil.
8.3 La responsabilitat penal.
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària.
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil.
8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges.
9.1 El peritatge de danys en l'edificació.
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària.
9.3 El peritatge medicolegal.
9.4 El peritatge informàtica.
9.5. Examen d'autoavaluació.

ANNEXOS:

Annex I. Bibliografia Annex.
Annex II. Models de dictàmens pericials.

Part 2. Protecció i intervenció en violència de gènere i maltractaments tema.
1. El servei de la policia en la societat actual.
1.Introducció.
2.La policia, un servei a la societat.

Tema 2. El problema de la violència de gènere.
1.Perspectiva actual. La profunditat del problema.
2.Consideraciones Històriques.
3.Mitos i prejudicis sobre la violència de gènere.

Tema 3. Drets humans i igualtat.
1.Drets Humans. Definició. Classificació.
2.Drets Humans per a les dones.
3. El concepte d'igualtat.

Tema 4. Acostament al concepte de violència de gènere.
1.Violencia i Gènere.
2.Conceptos clau en la violència de gènere.
3.Algunas aproximacions al concepte de de violència de gènere.

Tema 5. Teories i models explicatius dels maltractaments.
1.Teorías sociològiques sobre la violència de gènere.
2.Teorías psicològiques sobre la violència de gènere.

Tema 6. Formes de violència i delictes contra la llibertat sexual de les dones.
1.Tipus de maltractaments en dones.
2.Delitos contra la llibertat sexual.

Tema 7. L'agressor i la víctima.
1. agressor.
2.Tipus d'agressors.
3.La víctima.
4.Factores associats a la victimització.

Tema 8. Marc jurídic.
1.Introducció.
2.Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.
3.Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 9. Polítiques d'igualtat.
1.Políticas Socials a la Unió Europea.
2.Políticas socials estatals.

Tema 10. La planificació de la intervenció social.
1.Planificació.
2.Intervención social amb dones maltractades.
3.La acció positiva.
4.Mesures per a la violència de gènere.

Tema 11. Tècniques d'assessorament i consultoria.
1. Definició de relació d'ajuda.
2.Situació de crisi i expectatives de la persona ajudada.
3.Diferentes estils de relació d'ajuda.
4.Concepto d'empatia.
5.La resposta.
6.La reformulació.
7.La relació d'ajuda com a procés.
8.Técnicas psicològiques.
9.Modalidad terapèutica.
10.La destresa d'iniciar.

Tema 12. Protocols d'actuació.
1.Introducció.
2.Protocolos d'actuació per a dones víctimes de violència de gènere.
3.Protocolo per a la implantació de l'ordre de protecció de les víctimes de violència de gènere.
4.Asistencia jurídica i representació processal.
5.Divulgación de l'ordre de protecció.
6.Formación.

Tema 13. Diligències policials fonamentals.
1.La ordre de protecció.
2.Asistencia lletrada.
3. El atestat policial.
4.La protecció de la víctima.

Tema 14. Protocol per a la implantació de l'ordre de protecció.
1.Introducció.
2.Fase Inicial. Sol·licitud de l'ordre de protecció.
3.Fase d'adopció de l'ordre de protecció.
4.Notificación i execució de l'ordre de protecció.
5.Divulgación de l'ordre de protecció.

Part 3. Cdrom - judicis ràpids en matèria de maltractaments contra les dones, atestats policials.

 
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Violència de gènere i maltractaments