Escola d'Oficis Catalunya

Preparació Cicle Formatiu Grau Superior en Educació infantil

Escola d'Oficis Catalunya

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
12 Mesos
  • 3
    -
    • Barcelona
    • Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
    • Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
consultar preu

Descripció

On treballaràs? En programes de serveis socials i culturals, en el sector de l'educació formal i no formal.

Temari del curs

Mòdul 1: intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
UF 1: Intervenció socioeducativa en menors.
UF 2: Intervenció socioeducativa amb famílies.
Continguts
Planificació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors i d'intervenció amb famílies.
Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb les famílies.
Avaluació de la intervenció socioeducativa amb menors i famílies.

Mòdul 2: didàctica de l'educació infantil.
UF 1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.
UF 2: Planificació dels espais, el temps i els recursos.
UF 3: Disseny de projectes i activitats en l'àmbit formal.
UF 4: Disseny de projectes i activitats en l'àmbit no formal.
Continguts:
Contextualitza la intervenció educativa relacionant-la en el marc legislatiu i els objectius de la institució.
Determinar els objectius de la intervenció educativa, relacionant-los amb els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de formulació, en els àmbits formals i no formals.
Determinar les estratègies metodològiques que s'han d'aplicar d'acord amb els models psicopedagògics.
Determinar i organitzar els recursos materials i personals, els espais i el temps, analitzant la normativa legal i aplicant criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
Dissenys de l'avaluació del procés d'intervenció.

Mòdul 3: autonomia personal i salut infantil
UF 1: Atenció i cura de l'alimentació.
UF 2: Atenció i cura de l'activitat i el descans.
UF 3: Atenció i cura de la higiene.
UF 4: Programació i avaluació d'hàbits d'autonomia personal.
   UF 5: Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat.
Continguts:
Planificar activitats educatives d'atenció a les necessitats dels infants analitzant les pautes d'alimentació i els patrons de creixement i desenvolupament físic.
Programar intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d'àmbits d'autonomia personal en la infància.
Organitzar espais, temps i recursos per a la satisfacció de les necessitats bàsiques i l'adquisició d'hàbits.
Intervenir en atenció a les necessitats bàsiques i de promoció de l'autonomia personal, com en situacions d'especial seguretat relacionades amb la salut i la seguretat.


Mòdul 4: el joc i la seva metodologia.
 
UF 1: El joc i les joguines.
UF 2: Disseny de projectes d'intervenció de lúdic-recreatiu.
UF 3: Implementació d'activitats lúdiques.
Continguts:
Determinar el model lúdic en la intervenció educativa.
Planificació de projectes i activitats d'intervenció lúdic-recreatius en la infància.
Determinar recursos lúdics i implementar i avaluar activitats lúdiques.

Mòdul 5: expressió i comunicació
UF 1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió verbal.
UF 2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió rítmica-musical.
UF 3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió lògica-matemàtica.
UF 4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió gestual.
UF 5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió a través a les TAC.
UF 6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i expressió plàstica.
Continguts:
Planificació d'estratègies i activitats que afavoreixen el desenvolupament d'expressió i comunicació.
Selecció de recursos d'expressió i comunicació dirigits a nens i nenes.


Mòdul 6: desenvolupament cognitiu i motor
UF 1: Intervenció en el desenvolupament senso-perceptiu.
UF 2: Intervenció en el desenvolupament motriu.
UF 3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu.
UF 4: Intervenció primerenca.
UF 5: Pràctica psicomotriu.
Continguts:
Planificació d'estratègies, activitats i recursos en els diferents camps d'intervenció.
Avaluació del procés i resultat de la intervenció realitzada en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor.

Mòdul 7: desenvolupament socioafectiu
UF 1: Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual.
UF 2: Intervenció en l'àmbit social.
Continguts:
Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu, social, de valors i sexual.
Programació d'estratègies en els trastorns de conducta i conflictes més freqüents.
Avaluació de la intervenció socio afectiva.

Mòdul 8: habilitats socials
UF 1: Habilitats de comunicació en infants, famílies i professionals.
UF 2: Dinamització de grups.

Continguts:
Implementació d'estratègies i tècniques que afavoreixen la relació social i la comunicació.
Dinamització del treball en grup.
Conducció de reunions.
Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions.
Avaluació de la competència social i els processos de grup.


Mòdul 9: primers auxilis
UF 1: Recursos i trasllat de l'accidentat.
UF 2: Suport vital bàsic (SVB) i DEA.
UF 3: Atenció sanitària d'urgència.
Continguts:
Valoració inicial de l'assistència d'urgència.
Aplicacions de les tècniques en suport vital.
Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització.
Aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d'autocontrol.

Mòdul 10: formació i orientació laboral
UF 1: Incorporació a la feina.
UF 2: Prevenció de riscos laborals.
Continguts:
Cerca activa de feina.
Gestió de conflictes i equips de treball.
Contracte de treball.
Seguretat social i atur.
Avaluació de riscos laborals.
Mesures de prevenció.

Mòdul 11: empresa i iniciativa emprenedora
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.
Continguts:
L'empresa i el seu entorn.
Creació i posada en marxa d'una empresa.
Funció administrativa.

Mòdul 12: projecte d'atenció a la infància
Continguts:
Identificar les necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.
Disseny de projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les fases que el componen.
Planificació de la implantació o execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.
Definir els procediments per al seguiment i control en l'execució d'un projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

Mòdul 13: formació en centres de treball
 
Veure més

Destinataris

Dirigit: a persones que vulguin aprendre i treballar en el sector de l'educació infantil.

Lloc on s'imparteix el curs

L' Hospitalet De Llobregat.

Perspectives laborals

Educador / a infantil en primer cicle d'educació infantil, sota la supervisió d'un / a mestre / a.

Educador / a en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d'altres professionals.

Educador / a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació Cicle Formatiu Grau Superior en Educació infantil

Preparació Cicle Formatiu Grau Superior en Educació infantil