EducaciOnline

Programa Superior en Màrqueting i Màrqueting digital internacional

EducaciOnline

Curs
On-line
420 Hores
3.150 €

Descripció

Al mercat actual, el màrqueting constitueix un dels pilars fonamentals per definir estratègies que permeten presentar competitivament els productes o serveis d'una empresa.

Els seus professionals han de dominar un ampli ventall de tècniques específiques i conceptes com l'anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació de preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes ... I, per descomptat, també han de controlar el mitjà que ha revolucionat la manera d'entendre el màrqueting: internet.

La xarxa, l'e-màrqueting i la seva adaptació als mercats globals són també aspectes essencials que cal estudiar si es vol aconseguir la internacionalització de l'empresa.

Així mateix, el màrqueting digital s'erigeix ??en un context mundial com un gran facilitador del procés del comerç i de la internacionalització de l'empresa.

Utilitzant diverses tècniques es poden idear models de negoci i estratègies orientades a detectar oportunitats i als mercats transnacionals.

Veure més

Temari del curs

Taller virtual
Entre el primer dia de curs i el dia 15 del mateix mes, l'estudiant disposarà d'un taller virtual per
familiaritzar-se amb el funcionament del campus.

Màrqueting
L'assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d'empresa; a més, analitza la importància que suposa per a tota empresa generar contínuament més valor per als seus clients.
Desenvolupa els conceptes fonamentals de l'anàlisi externa i investigació de mercat i examina la seva utilitat per descobrir les oportunitats i amenaces.
Permet identificar els mitjans per diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l'objecte de
posseir un avantatge competitiu el més duradora possible; així mateix, ajuda a destacar en aspectes com el Customer Relationship Management, el màrqueting relacional, el experiencial o l'e-màrqueting.
Dóna a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l'èxit o fracàs d'un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preu (formes de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge) política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per comunicar al públic objectiu el producte o servei).
Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses
utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

Investigació comercial
Part de l'anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de
màrqueting estudiades amb anterioritat i mostra com dissenyar de forma tècnica un estudi de mercat.
Proporciona una guia bàsica per extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació, estudiar i interpretar la informació i elaborar, finalment, un informe com a conclusió.

E-màrqueting i e-commerce
Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.
Analitza com la xarxa facilita una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d'agències o suports; tracta, així mateix, la democratització de la publicitat a la web 2.0.
Paral·lelament detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting on-line, i indica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com realitzar accions mitjançant el correu electrònic (màrqueting de permís) i utilitzar el màrqueting viral i l'advergaming (jocs publicitaris).
Permet conèixer també com es pot implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per fidelitzar i implicar els clients en una botiga on-line, abordant el concepte del CRM.

E-màrqueting internacional
Se centra en les estratègies visuals i la metodologia de la generació de models de negoci. Analitza la tècnica de les matrius d'Ansoff, que mostra les diferents possibilitats de creixement a través de nous mercats, de nous productes o de tots dos.
A continuació planteja com l'obertura dels mercats exigeix ??que les empreses desenvolupin formes
de comunicació que arribin a públics multinacionals i que integrin el pla de màrqueting a
els mitjans socials amb el de la internacionalització de la marca, a fi de segmentar els mercats.
Mostra les estratègies SEO centrades en l'àmbit internacional i els requisits tècnics que implica; a més, analitza els noms de domini, les seves tipologies, les estructures de les pàgines web multiidioma, juntament amb els allotjaments web.
Finalment, examina la importància del rendiment de les pàgines web i presenta eines per executar anàlisi WPO i l'analítica web sobre el comportament dels usuaris.


Programa:

Introducció al màrqueting
Anàlisi interna
Anàlisi externa i investigació de mercat
Màrqueting estratègic
Política de producte
Política de preus
Política de distribució
Planificació comercial
Política de comunicació
L'entorn de la investigació comercial
El disseny de la investigació comercial
Recollida d'informació
Anàlisi i interpretació de dades
Màrqueting a Internet
Comunicació persuasiva a la web 2.0
Promoció. atraure internautes
Comerç electrònic
Estratègies visuals
Oportunitats digitals d'exportació
Social media internacional
SEO Internacional, WPO, Naming i Hosting

 
Veure més

Destinataris 

Requisits

Requisits d'accés: - Un nivell d'estudis corresponent al batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2) - Una capacitat professional adequada a l'àmbit del curs.

Metodologia

En un entorn de Campus Virtual, l'estudiant aprofita
les noves estratègies de formació on-line: participació
en fòrums, treball en petits grups, intercanvi de
treballs, recerca i consulta d'informació, actualització
de continguts, exercitació interactiva multimèdia, etc.
L'enfocament metodològic del procés de formació està
fonamentat en un conjunt d'elements estretament
interrelacionats i centrats en l'estudiant amb l'objectiu
de facilitar la compatibilitat entre estudi i treball.
· Material adequat per a estudiar des de casa
· Consultoria permanent al servei de l'estudiant
· Avaluació contínua
· Relacions socials i extraacadèmiques
· Centres de suport al servei de l'estudiant
· Biblioteca universitària

Durada

Durada: 17.5 mesos

Inici: Octubre 2017

Objetius

Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals

per a qualsevol tipus d'empresa i sector.

? Realitzar l'estudi exhaustiu de l'empresa i el

entorn per analitzar i comprendre la posició

competitiva de la companyia.

? Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci

en el si de l'empresa per aconseguir els

objectius marcats per aquesta.

? Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques

necessàries per gestionar eficaçment una empresa

i obtenir beneficis.

? Definir el procés i les etapes d'un estudi de

mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la

recollida de dades per al seu posterior tractament.

? Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes

en un estudi de mercat i elaborar un informe amb

les conclusions més rellevants, de manera que

faciliti la presa de decisions de l'empresa.

? Plasmar en un sol full l'estratègia bàsica per a un

pla de màrqueting digital internacional.

Titulació obtinguda

TITULACIÓ EducaciOnline:
Diploma de Programa Superior d'EducaciOnline en Màrqueting i Màrqueting digital internacional.
DOBLE TITULACIÓ UOC:
Diploma d'extensió universitària de la UOC en Màrqueting.
Diploma d'extensió universitària de la UOC en Màrqueting digital internacional.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Màrqueting i Màrqueting digital internacional

Programa Superior en Màrqueting i Màrqueting digital internacional