EFO Escuela de Formación online

Curs de Tècnic Professional en Urbanisme

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Tècnic Professional en Urbanisme

Descripció

Curs online de Tècnic Professional en Urbanisme.

Temari del curs

Mòdul I. Gestió urbanística.

Tema 1. Introducció a la gestió urbanística.
1. Introducció a la Gestió Urbanística
2. Urbanisme a Espanya
3.Normativa actual en matèria d'urbanisme
4.Principis de la Normativa Actual del Sòl.

Tema 2. Drets i deures dels ciutadans.
1.Drets del ciutadà.
2.Deberes del ciutadà.
3.Régimen urbanístic del dret de propietat del sòl.
4.Facultades del dret de propietat del sòl
5.Deberes i càrregues de la propietat del sòl

Tema 3. Bases del règim del sòl
1.Criteris Bàsics d'utilització del Sòl
2.Publicidad i Eficàcia en la Gestió Pública Urbanística
3.Situaciones Bàsiques del Sòl
4.Utilización del Sòl Rural
5.Transformación urbanística
6. Avaluació i Seguiment de la Sostenibilitat del Desenvolupament Urbà
7.Deberes de la Promoció de les Actuacions de Transformació Urbanística
8.Otros Aspectes urbanístics

Tema 4. Règim de valors
1. Àmbit del règim de valoracions
2.Criteris generals per a la valoració d'immobles
3.Valoració en el sòl rural
4. Valoració en el sòl urbanitzat
5.Indemnización de la facultat de participar en actuacions de nova urbanització
6.Indemnización de la iniciativa i la promoció d'actuacions d'urbanització o d'edificació
7.Valoración del sòl en règim d'equidistribució de beneficis i càrregues
8.Régimen de la valoració

Tema 5. Règim de l'expropiació forçosa
1.Régimen de les expropiacions per raó de l'ordenació territorial i urbanística
2.Justiprecio
3.Ocupación i inscripció en el Registre de la Propietat
4.Adquisición lliure de càrregues
5.Modalidades de gestió de l'expropiació
6.Supuestos de reversió i de retaxació
7.Supuestos indemnitzatoris

Tema 6. Funció social de la propietat i gestió del sòl
1.Venta i substitució forçoses
2.Patrimonios públics de sòl
3. Dret de superfície
4.Règim jurídic del sòl

Tema 7. Registre de la propietat
1. Organització del Registre de la Propietat
2.Que s'inscriu i s'anota en el Registre de la Propietat
3. Requisits dels títols per inscriure en el Registre de la Propietat
4.Quién pot sol·licitar la inscripció
5.Principios de funcionament del Registre
6.Procediment d'inscripció
7.Efectos de la inscripció en el Registre de la Propietat
8.Certificación administrativa.
9.Normativa
Annex 1. Text refós de la llei hipotecària.


Mòdul II. Cdrom - gestió urbanística. Legislació i exemples de pla general d'ordenació urbana.

Tema 1. Legislació.
Tema 2. Granada.
1.Fichas
2.Fichas àrea de reserva
3.Fichas no urbanitzables
4.Fichas sòl urbà
5.Fichas urbanitzable
6.Memoria
7.Normativa
8.Planos
9.Planos qualificacio i ordenació física
10.Planos catàleg edificacions
11.Planos classificació del sòl
12.Planos d'àrea de repartiment
13.Planos d'arqueologia
14.Planos d'infraestructures
15.Planos de sistemes generals
16.Planos de sòl no urbanitzable

Tema 3. Toledo
1.Fichas sectors
2.Fichas UA
3.Memoria
4.Justificativa
5.Normativa
6.Planos
7.Carta arqueològica
8.Catálogo
9.Ordenación detallada
10.Ordenación estructural
11. Sèrie general
Veure més

Objetius

• Tenir una adequada formació que permeti l'exercici de la professió de forma eficaç i amb la màxima garantia per als clients

• Capacitar al participant a descobrir totes les eines del màrqueting i posicionar el seu negoci immobiliari en una bona situació davant la competència

• Ajudar a conèixer les tècniques i mètodes de la Valoració Immobiliària, per tal d'adquirir uns sòlids coneixements relacionats amb la comercialització i la rendibilitat que comporta qualsevol inversió immobiliària, així com les possibles riscos: projecte d'una promoció, compravenda d'un immoble, valoració d'un terreny, taxació pericial, valoració hipotecària, etc.

• Adquirir sòlids coneixements sobre el règim urbanístic, de la propietat del sòl, el plantejament del territori, així com dels habitatges de protecció pública

• Conèixer tot el sistema tributari espanyol en l'àrea immobiliari, podrà també assessorar quines condicions fiscals són les més avantatjoses per al possible subjecte passiu i sobre les repercussions fiscals en les compravendes, herències i donacions d'immobles, incloent-les qüestions tributàries que afectin l'habitatge.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tècnic Professional en Urbanisme