Campus Superior de Formación

Curs de Tècnic superior en Educació Infantil

Campus Superior de Formación

Cicle formatiu de grau superior
Semi-presencial | Distància
2000 Hores
  • Barcelona
975 €

Curs de Tècnic superior en Educació Infantil

Descripció

Data inici: juny

En la nostra societat actual, l'educació és un dels valors primordials. D'aquí es desprèn l'interès per reformar i actualitzar les lleis en matèria d'Educació, amb l'objectiu principal de formar els nens de forma integral, amb especial atenció al seu desenvolupament físic, afectiu social i intel · lectual.

L'any 2006 es va aprovar la llei orgànica 2/2006 d'Educació, coneguda com LOE, que s'està implantant de forma gradual en la nostra societat. En ella s'inclou l'escolarització dels infants de 0 a 6 anys.

En conseqüència, els centres escolars i guarderies es veuen en la necessitat d'incorporar nous professionals, entre els quals el Tècnic en Educació Infantil és un dels més demandats.

El Curs de Tècnic Superior en Educació Infantil de Campus Superior de Formació et prepara per a realitzar les proves d'accés lliure de Formació Professional d'aquesta titulació, reglada pel Ministeri.

Ara, amb Campus Superior de Formació, tens per fi la possibilitat de realitzar el nou i actualitzat curs de Tècnic Superior en Educació Infantil, que et prepara per poder realitzar les proves lliures de FP en virtut del Reial Decret 1538 que regula la FP, a partir de 2007.

El Tècnic Superior en Educació Infantil dissenya, implementa i avalua projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, i en tota l'etapa (primer i segon cicle) en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col · laboració amb altres professionals i les famílies.

Així, les competències principals són, entre altres:

? Programar la intervenció educativa i d'atenció social a la infància.

? Organitzar els recursos per al desenvolupament de l'activitat.

? Desenvolupar les activitats programades.

? Dissenyar i aplicar estratègies d'actuació amb les famílies.

? Donar respostes a les necessitats dels infants, etc.El curs té una durada de 2.000 hores.

El curs s'acompanya d'un CD-ROM que conté materials complementaris i imprescindibles per a la realització del curs amb èxit: glossaris tècnics, tota la legislació principal i altres documents necessaris.TITULACIÓ:

En finalitzar els estudis, l'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà, de Campus Superior de Formació, un certificat acreditant haver superat satisfactòriament el curs preparatori per l'examen lliure que permet obtenir el títol de? Tècnic Superior en Educació Infantil? (Títol Oficial de Formació Professional, homologat pel Ministeri d'Educació).SORTIDES PROFESSIONALS

Educador infantil al primer cicle de educció infantil en organismes estatals, autonòmics, locals o de titularitat privada.

Educador en institucions i / o programes específics de treball amb menors de 0 a 6 anys, en situació de risc social o en mitjans de suport familiar.

Educador en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys, en ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola, etc.PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Campus Superior té conveni de pràctiques amb Escoles i centres d'educació infantil i escoles bressol com Hamelín i Pa i Pipa.
Veure més

Temari del curs

BLOC TEMÀTIC 1: DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL
Anàlisi del context educatiu. Disseny de la intervenció educativa. Determinació de la intervenció educativa. Planificació de la intervenció educativa. Organització de la implantació educativa. Disseny de l'avaluació educativa.

BLOC TEMÀTIC 2: AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL
Educació per a la salut. Creixement i desenvolupament de 0 a 6 anys. L'alimentació: necessitats bàsiques. Necessitats d'activitat-descans. La higiene. Hàbits d'autonomia personal i social. Malalties i accidents infantils.

BLOC TEMÀTIC 3: EL JOC INFANTIL I LA SEUA METODOLOGIA
Determinació del model lúdic en la intervenció educativa. Planificació de projectes d'intervenció lúdic-recreatius en la infància. Determinació de recursos lúdics. Implementació i avaluació d'activitats lúdiques.

BLOC TEMÀTIC 4: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
Estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament d'expressió i comunicació. Recursos d'expressió i comunicació. Estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament d'expressió oral. Estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament d'expressió plàstica, gràfica, ritmicomusical, logicomatemàtica i corporal. Avaluació del procés.

BLOC TEMÀTIC 5: DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTOR
Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit sensorial. Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit motor. Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció en l'àmbit cognitiu. Planificació d'estratègies, activitats i recursos d'intervenció psicomotrius. Implementació d'activitats d'intervenció en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor. Avaluació del procés i el resultat en l'àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor.

BLOC TEMÀTIC 6: DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU
Planificació de la intervenció en el desenvolupament afectiu. Planificació de la intervenció en el desenvolupament social. Planificació de la intervenció en el desenvolupament en valors. Planificació de la intervenció en el desenvolupament sexual. Programació d'estratègies en els trastorns de conducta i conflictes més freqüents. Implementació d'intervencions en l'àmbit socioafectiu. Avaluació de la intervenció en l'àmbit socioafectiu.

BLOC TEMÀTIC 7: HABILITATS SOCIALS
Implementació d'estratègies i tècniques que afavoreixin la relació social. Dinamització del treball en grup. Conducció de reunions. Implementació d'estratègies de gestió de conflictes i presa de decisions. Avaluació de la competència social.

BLOC TEMÀTIC 8: INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN RISC SOCIAL
Planificació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors. Planificació de programes i activitats d'intervenció amb famílies. Implementació de programes i activitats d'intervenció socioeducativa amb menors. Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies. Avaluació de la intervenció socioeducativa amb menors. Avaluació de la intervenció amb famílies. Projecte d'atenció a la infància.

BLOC TEMÀTIC 9: PRIMERS AUXILIS
Valoració inicial de l'assistència en urgències. Aplicació de tècniques de suport vital. Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització. Aplicació de tècniques de suport psicològic i d'autocontrol.

BLOC TEMÀTIC 10: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
La integració en el mercat laboral. El mercat i els agents econòmics. Introducció al dret: dret laboral. El contracte de treball: drets i obligacions. La suspensió i l'extinció del contracte de treball. Regulació sindical: representació dels treballadors i conflictes laborals. Seguretat i higiene en el treball.

BLOC TEMÀTIC 11: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa.
Veure més

Destinataris

A aquelles persones que vulguin desenvolupar activitats de caràcter educatiu en l'etapa de eduació infantil de 0 a 6 anys.A aquelles persones que vulguin desenvolupar serveis socials d'atenció a la infància en nens i nenes amb edat compresa entre 0 i 6 anys.A aquelles persones que ja es dediquen als àmbits assenyalats i que volen promocionar-se laboralment o assumir noves competències, habilitats i responsabilitats, com ara auxiliars d'escola bressol, d'escoles bressol, etc.

Subvencionat


Preu

975 €
780¤

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tècnic superior en Educació Infantil