EFO Escuela de Formación online

Curs de Tècnic Superior en Procediment de licitació d'una obra pública

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Tècnic Superior en Procediment de licitació d'una obra pública

Descripció

Curs online de Tècnic Superior en Procediment de licitació d'una obra pública.

Temari del curs

Dret de propietat
1. El subjecte de la relació jurídica
2. Maneres d'adquirir la propietat
3. Comunitat de béns
4. Propietat horitzontal
5. Drets de possessió, usdefruit, ús i habitació, superfície, vol i servitud
6. L'opció de compra

Dret immobiliari
1. Dret immobiliari registral (Registre de la Propietat, immatriculació, expedient de domini)
2. El contracte de compravenda. El dret de tempteig i retracte
3. Contractes preparatoris de la venda: promesa, arres o senyal
4. El contracte de fiança. El contracte de dipòsit
5. Contracte d'assegurança immobiliari
6. Modernes modalitats de contractes immobiliaris: time-sharing; vitalici immobiliari; leasing de béns immobles

Legislació d'arrendaments urbans.
1. Arrendaments urbans d'acord el Codi Civil
2. Arrendaments urbans d'acord amb la Llei 29/1994,
3. Venda de pisos de cases arrendades
4. Traspàs de local de comerç
5. Arrendaments rústics

Dret hipotecari.
1. Introducció: drets reals de garantia (penyora, hipoteca, anticresi)
2. Hipoteca immobiliària

Dret urbanístic i de l'habitatge
1. Competències en matèria urbanística: Estat, Generalitat, Municipis
2. Llei de Sòl estatal: propietat del sòl, classes de sòl, drets i deures dels propietaris
3. L'ordenació del territori a Catalunya: Pla territorial general. Plans territorials parcials i sectorials.

Planejament urbanístic, Protecció de la legalitat urbanística: sancions i incidència en el Registre de la propietat
4. L'expropiació forçosa
5. El domini públic
6. El dret a l'habitatge d'acord amb la normativa de Catalunya
7. Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació període 2009-2012
8. Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012 a Catalunya
9. Les llicències urbanístiques. En l'edificació. En la rehabilitació. Per ruïna. Per canvi de destinació del local


Dret tributari immobiliari
1. IRPF (increments i disminucions patrimonials; deduccions per compra d'habitatge; reinversió immobiliària)
2. Impost sobre Societats
3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
4. Impost sobre el Valor Afegit
5. Hisendes locals: IBI; impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa urbana; impost sobre construccions, instal·lacions i obres; IAE.
6. Impost sobre Successions i Donacions
7. Les taxes
8. Tributació de no residents (Obligació real de contribuir)

Valoracions immobiliàries
1. Tècniques de valoració: valor real, valor de mercat, valor de reposició, en la taxació
2. Valoració fiscal immobiliària
3. Valoració cadastral
4. Valoració en supòsits d'expropiació forçosa
5. Valoració de VPO
6. Valoració de drets reals i traspassos
7. El perit taxador
8. La prova pericial judicial i la prova pericial contradictòria

La promoció immobiliària
1. Aspectes jurídics: administratius i contractuals
2. Aspectes econòmics: rendibilitat i riscos econòmics

Màrqueting i comercialització
1. Investigació del mercat immobiliari
2. Preus en el mercat immobiliari
3. Màrqueting immobiliari: localització i captació de negoci
4. Comunicació i Gestió comercial
5. Altres vies de negoci: franquícies, inversor, turisme rural, etc.
6. Finançament d'operacions immobiliàries (fons d'inversió immobiliària, inversió de capital estranger a Espanya)
7. L'empresa de gestió immobiliària via on-line

Dret professional immobiliari. activitat professional
1. Funcions de l'Agent Immobiliari
2. Organització del despatx professional
3. Contracte de mandat; contracte d'arrendament de serveis professionals; contracte de mediació


Codi deontològic
1. Codi Deontològic de A.E.G.I.
2. Normes de l'Associació Internacional d'Intermediaris Immobiliaris (Nacional Association of Realtors®).

El registre d'agents immobiliaris de Catalunya
1. Decret de Catalunya: requisits exigits per la Llei d'Habitatge per exercir professionalment

Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges
1. Protecció al consumidor en la llei general
2. Publicitat il·lícita
3. Limitacions a la publicitat en matèria d'habitatge
4. Informació al consumidor en la compravenda i en els arrendaments
5. Dret d'accés i cancel·lació als fitxers de dades personals
Veure més

Objetius

• Tenir una adequada formació que permeti l'exercici de la professió de forma eficaç i amb la màxima garantia per als clients

• Capacitar al participant a descobrir totes les eines del màrqueting i posicionar el seu negoci immobiliari en una bona situació davant la competència

• Ajudar a conèixer les tècniques i mètodes de la Valoració Immobiliària, per tal d'adquirir uns sòlids coneixements relacionats amb la comercialització i la rendibilitat que comporta qualsevol inversió immobiliària, així com les possibles riscos: projecte d'una promoció, compravenda d'un immoble, valoració d'un terreny, taxació pericial, valoració hipotecària, etc.

• Adquirir sòlids coneixements sobre el règim urbanístic, de la propietat del sòl, el plantejament del territori, així com dels habitatges de protecció pública

• Conèixer tot el sistema tributari espanyol en l'àrea immobiliari, podrà també assessorar quines condicions fiscals són les més avantatjoses per al possible subjecte passiu i sobre les repercussions fiscals en les compravendes, herències i donacions d'immobles, incloent-les qüestions tributàries que afectin l'habitatge.

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tècnic Superior en Procediment de licitació d'una obra pública