Orientació Acadèmica

Estudiar a Catalunya - Accés al sistema educatiu per a refugiats i immigrants

 • La Llei Orgànica 4/2000, de l'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, contempla el dret a l'educació dels estrangers, concretament, aquesta llei, en el seu article 9, defineix els següents punts referents al dret a l'educació:
   
  Article 9. Dret a l'educació.

  1. Els estrangers menors de setze anys tenen el dret i el deure a l'educació, que inclou l'accés a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori. Els estrangers menors de divuit anys també tenen dret a l'ensenyament postobligatori.
  Aquest dret inclou l'obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l'accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que els espanyols.
  En cas d'arribar a l'edat de divuit anys en el transcurs del curs escolar, conserven aquest dret fins a la seva finalització.

  2. Els estrangers majors de divuit anys que es trobin a Espanya tenen dret a l'educació d'acord amb el que estableix la legislació educativa. En tot cas, els estrangers residents majors de divuit anys tenen el dret a accedir a les altres etapes educatives postobligatòries, a l'obtenció de les titulacions corresponents, i al sistema públic de beques en les mateixes condicions que els espanyols.

  3. Els poders públics han de promoure que els estrangers puguin rebre ensenyaments per a la seva millor integració social.

  4. Els estrangers residents que tinguin a Espanya menors a càrrec seu en edat d'escolarització obligatòria, hauran d'acreditar aquesta escolarització, mitjançant informe emès per les autoritats autonòmiques competents, en les sol·licituds de renovació de la seva autorització o en la seva sol·licitud de residència de llarga durada .

  Requisits d'accés al sistema educatiu

  Si ets immigrant o refugiat, podràs accedir al sistema educatiu català. Consulta els requisits d'accés en funció de l'etapa formativa:
  • En el cas de l'educació obligatòria, que inclou l'educació primària i l'ESO, l'accés és directe.
  • En el cas dels estudis postobligatoris, hauràs de complir amb els requisits específics d'accés, a més de tenir un nivell suficient d'espanyol i/o català per poder seguir el curs sense dificultats. Els requisits poden consistir en:
  1. Proves específiques o estar en possessió d'una titulació que en permeti l'accés, com per exemple, el graduat escolar o el batxillerat.
  2. Homologació i convalidació dels estudis cursats al país d'origen
  . El procés d'homologació i convalidació d'estudis previs es realitza a través de les administracions educatives. Es tracta d'un procés en el qual has d'aportar diferents documents que puguin acreditar i certificar els estudis que vols homologar o convalidar. Aquest tràmit, és important que ho facis tant si vols prosseguir els seus estudis cap a una formació superior, com si vols accedir a una feina d'acord a la teva formació

  Quina és la diferència entre homologar o convalidar?

  Si has finalitzat els estudis secundaris obligatoris o el batxillerat i tens el títol, pots homologar per continuar estudiant a Espanya.

  En canvi, la convalidació es realitza d'uns estudis, tot i que no tinguis el títol. Per exemple, si has cursat primer curs de batxillerat i no tens la titulació, pots convalidar aquest curs per així poder accedir directament al segon curs de batxillerat.

  El tràmit d'homologació i convalidació pot ser lent, per aquest motiu, els centres docents poden admetre't amb caràcter condicional si has començat aquest procés i encara no tens la resolució. Per poder matricular-te, hauràs de presentar el volant d'inscripció condicional.

  El volant d'inscripció condicional el pots sol·licitar en el moment d'entregar tota la documentació per al procés d'homologació o convalidació, en el Departament d'Ensenyament o les seves seus territorials. Aquest volant serveix per poder-te matricular a un centre educatiu per a cursar uns estudis mentre esperes la resolució del procés d'homologació o convalidació. En el cas que el resultat d'aquest procés fos negatiu, els estudis no tindrien validesa oficial.


  Els processos d'homologació i convalidació es poden realitzar tant per als estudis no universitaris com per als estudis universitaris. La xarxa Enic-Naric de la Comissió Europea ofereix informació sobre els processos d'homologació, equivalència i reconeixement professional a diferents països, en l'àmbit de l'Educació Superior.

  Homologació i convalidació d'estudis estrangers no universitaris

  Pots homologar o convalidar totes aquelles titulacions que tinguin una validesa oficial en el sistema educatiu del país que correspongui, que estiguin superades i que hi hagi suficient equivalència de nivell acadèmic, durada i continguts amb els estudis que vulguis realitzar l'homologació o convalidació.

  Per fer-ho, hauràs de presentar la sol·licitud d'homologació o convalidació juntament amb els documents que calguin. Aquests documents hauran de ser oficials, degudament legalitzats (la forma de legalització varia en funció del país de procedència), i acompanyats d'una traducció oficial al castellà.

  Els principals documents que hauràs de presentar són:
  • Fotocòpia compulsada del document d'identitat.
  • Fotocòpia compulsada del títol o diploma oficial del que sol·licites l'homologació.
  • Fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats (amb les assignatures, qualificacions i anys en els que ho has realitzat).
  A més, depenent de la titulació que vulguis homologar o convalidar et poden requerir més documents.

  Has d'acreditar també l'abonament de la taxa corresponent, a excepció de si vols homologar el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  Aquest procés el pots realitzar a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  Homologació de títols estrangers universitaris

  Aquest procés serveix per homologar els títols d'educació superior amb els títols oficials universitaris de Grau i de Màster de les universitats que donin accés a una professió regulada a Espanya.
  En el cas de professions i titulacions que no hi hagi a Espanya, no podràs realitzar el procés d'homologació.

  Per sol·licitar l'homologació d'un títol universitari, hauràs de presentar la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
  •     Còpia compulsada del document d'identitat.
  •     Còpia compulsada del títol que sol·licites la homologació.
  •     Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats (amb la durada, el pla d'estudis i les assignatures amb la seva càrrega horària).
  •     Acreditació del pagament de la taxa corresponent.
  •     Acreditació de la competència lingüística necessària per a l'exercici a Espanya de la professió regulada.

  Durant el procés d'homologació, et poden sol·licitar documentació addicional.

  Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i en els casos que es necessiti, degudament legalitzats.

  Aquest procés es pot realitzar a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  Com s'homologa una formació realitzada a l'estranger?  Troba tots els cursos que tens al teu abast i contacta amb els centres per conèixer els requisits específics d'accés.
Cursos relacionats