Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària per a Mestres Especialistes

Grau
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau dels Títols de Mestre Especialitat d'Audició i Llenguatge, Mestre Especialitat d'Educació Especial i Mestre Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès) al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària té l'objectiu de facilitar l'actualització i formació permanent dels Mestres Diplomats.
En finalitzar el curs d'adaptació s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb la menció corresponent a l'especialitat de la diplomatura mitjançant la qual s'accedeix al curs:
 • Mestre Diplomat en l'Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès): s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa
 • Mestre Diplomat en l'Especialitat d'Educació Especial: s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Pedagogia Terapèutica.
 • Mestre Diplomat en l'Especialitat d'Audició i Llenguatge: s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Audició i Llenguatge.
Un cop cursats els 60 crèdits ECTS que componen el Curs d'Adaptació l'alumne podrà obtenir altres mencions cursant els crèdits associats a cadascuna d'elles:
 • Menció en Llengua Anglesa
 • Menció en Pedagogia Terapèutica
 • Menció en Audició i Llenguatge
 • Menció en Tecnologia Educativa

Temari

Formació Bàsica: 6 crèdits ECTS.
Obligatòries: 40 crèdits ECTS.
Treball Fi de Grau: 14 crèdits ECTS.

Total crèdits ECTS: 60

Primer semestre:
 • Tecnologies de la Informació i Gestió del Coneixement (6 crèdits ECTS).
 • Metodologia de Recerca en Educació (6 crèdits ECTS).
 • Literatura Infantil i Juvenil (6 crèdits ECTS).
 • Didàctica de les Ciències Experimentals (6 crèdits ECTS).
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura (6 crèdits ECTS).
Segon semestre:
 • Didàctica de les Matemàtiques (6 crèdits ECTS).
 • Educació en Valors (4 crèdits ECTS).
 • Didàctica de les Ciències Socials (6 crèdits ECTS).
 • Treball de Fi de Grau (14 crèdits ECTS).

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per conèixer i desenvolupar les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. Capacitat per dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. Capacitat per abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües; fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar. Capacitat per fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes, estimulant i valorant l'esforç, la constància i la disciplina personal dels estudiants.

Destinataris

 • Mestres Diplomats en l'Especialitat d'Audició i Llenguatge.
 • Mestres Diplomats en l'Especialitat d'Educació Especial.
 • Mestres Diplomats en l'Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès).

Requisits

Aquest Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària s'estableix amb la finalitat que els Diplomats com Mestres de les especialitats d'audició i llenguatge, educació especial i Llengua Estrangera (Anglès) puguin accedir al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

L'objectiu principal del pla d'estudis d'aquest Curs d'Adaptació al Grau és contribuir a l'actualització de la formació dels mestres diplomats. L'aplicació de les TIC a l'educació i de línies pedagògiques innovadores fruit de la recerca en educació fan necessària l'actualització dels coneixements didàctics dels diplomats i la formació dels mestres en recerca i innovació.

Tipus d'avaluació

L'alumne de Grau disposa d'un total de 5 convocatòries i una de gràcia, per a la superació de cada assignatura. La matricula d'1 assignatura inclourà dos drets a examen, és a dir, 2 convocatòries
Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària per a Mestres Especialistes
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X