Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària

Grau
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau dels Títols de Mestre Especialitat de Primària al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària té l'objectiu de facilitar l'actualització i formació permanent dels mestres diplomats en Educació Primària.
Aquest curs d'Adaptació al Grau ofereix als mestres diplomats en l'Especialitat d'Educació Primària la possibilitat d'obtenir formació en camps determinats dins de l'exercici professional docent en l'etapa de 6 a 12, a través de les mencions qualificadores.
• Menció en Llengua Anglesa
• Menció en Pedagogia Terapèutica
• Menció en Audició i Llenguatge
• Menció en Tecnologia Educativa
• Menció en Ensenyament de la Religió Catòlica (*)
(*) Cobreix els requisits de formació universitària per a poder sol·licitar la DECA a la Conferència Episcopal (veure pla d'estudis).
L'alumne podrà obtenir diverses mencions cursant els crèdits associats a cadascuna d'elles.
En finalitzar el curs d'adaptació s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els estudiants podran obtenir una o diverses de les mencions (cursant els 30 crèdits optatius ECTS associats a la menció corresponent) o bé obtenir el títol sense menció cursant 30 crèdits optatius a la seva lliure elecció dels oferts.

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
(T) Formació Bàsica 6
(B) Obligatòries 10
(O) Optatives 30
Treball Fi de Grau 14
total 60

Assignatures:
Primer Semestre
• Tecnologies de la Informació i Gestió del Coneixement
• Metodologia de Recerca en Educació
• Optativa 1
• Optativa 2
• Optativa 3

Segon Semestre
• Educació en Valors
• Optativa 4
• Optativa 5
• Treball de Fi de Grau

Assignatures optatives
S'ofereixen cinc mencions qualificadores. Cadascuna d'elles es compon de 30 crèdits ECTS, i els estudiants optar per una de les mencions o bé obtenir el títol sense menció cursant 30 crèdits optatius a la seva lliure elecció dels oferts.
• Menció en Llengua Anglesa: Composta per cinc assignatures optatives, les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
• Menció en Pedagogia Terapèutica: Composta per cinc assignatures optatives, les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
• Menció en Audició i Llenguatge: Composta per cinc assignatures optatives, les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
• Menció en Tecnologia Educativa: Composta per cinc assignatures optatives, les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
• Menció en Ensenyament de la Religió Catòlica: Composta per cinc assignatures optatives, les quals l'estudiant ha de cursar obligatòriament (30 crèdits ECTS) per aconseguir aquesta menció.
Si l'alumne desitgés obtenir diverses mencions haurà de cursar els crèdits associats a cadascuna d'elles.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per conèixer i desenvolupar les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. Capacitat per a dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. Capacitat per fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes, estimulant i valorant l'esforç, la constància i la disciplina personal dels estudiants. Capacitat per mantenir un relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials, públiques i privades. Capacitat per reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent, adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu.

Destinataris

Aquest Curs d'Adaptació al Grau al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària està dirigit als mestres diplomats en l'Especialitat d'Educació Primària.
La nostra Universitat, orientada cap a la formació a distància, fa possible que molts mestres diplomats actualitzen la seva formació, combinant una vida laboral activa amb la formació a distància. El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació i la transformació experimentada per les tècniques audiovisuals i de construcció i reproducció de la imatge han tingut per conseqüència una renovació radical en l'ensenyament. Guiats per aquesta consciència de renovació i de canvi profund, la UDIMA pretén, des de la seva condició d'Universitat a distància i la seva innovadora metodologia, actualitzar la formació dels mestres diplomats en l'especialitat de Primària.

Requisits

Per accedir al Curs d'Adaptació serà necessària l'acreditació del títol oficial de Mestre en l'Especialitat d'Educació Primària, obtingut per la superació de qualsevol dels plans d'estudis establerts segons el RD 1440/1991, de 30 d'agost, o bé l'acreditació del títol oficial de Mestre Diplomat en Professorat d'EGB en alguna de les següents especialitats: Ciències, Ciències Humanes o Llengües i Idioma Modern, obtingut en plans d'estudis anteriors. O bé estar en possessió d'un títol expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per exercir la professió de mestre d'educació primària a Espanya.
L'alumne haurà d'acreditar a més un nivell B1 en Llengua Anglesa, bé a través de certificació oficial o bé superant una prova d'Anglès de nivell B1.
Per a aquells alumnes que no tinguin aquest requisit, UDIMA s'organitzarà una proves de nivell B1 d'anglès on es comprovarà que l'alumne disposa de les competències necessàries per accedir al Curs d'Adaptació, admetent només a aquells estudiants que en ella obtinguin apte.
Aquesta prova de nivell B1 d'anglès, tindrà un cost de 100 euros i es podrà realitzar en les convocatòries de febrer, juliol o setembre.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

L'objectiu principal del pla d'estudis d'aquest Curs d'Adaptació al Grau és contribuir a l'actualització de la formació dels mestres diplomats. L'aplicació de les TIC a l'educació i de línies pedagògiques innovadores fruit de la recerca en educació fan necessària l'actualització dels coneixements didàctics dels diplomats i la formació dels mestres en recerca i innovació.
Aquest curs dóna resposta a la demanda social de mestres amb formació en les noves tecnologies de la informació i la gestió del coneixement; mestres que siguin capaços d'aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i portar a l'aula projectes d'innovació, així com mestres amb formació en camps determinats dins de l'exercici professional docent en l'etapa d'educació primària.
Sota aquests criteris el Curs d'Adaptació al Grau busca donar resposta a les demandes assenyalades, proporcionant una actualització de la formació dels mestres diplomats amb l'especialitat d'Educació Primària que els proporcioni recursos i competències per al seu treball diari. Aquesta proposta facilita a més la inserció laboral i les possibilitats formatives dels diplomats, possibilitant que obtinguin el títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior, obtenint a més la formació associada a les mencions qualificadores.

Perspectives laborals

La docència en l'etapa d'Educació Primària és una professió regulada. Els graduats en Magisteri d'Educació Primària tenen com a principal sortida professional el treball com a professors i professores en aquesta etapa, tant en centres públics com concertats i privats. Si bé altres sortides professionals per aquest títol poden ser: Participació en projectes educatius d'organismes i institucions (centres culturals, museus, associacions, ONG ...). Centres d'educació per a adults. Centres d'oci i temps lliure. Participació en programes d'extensió educativa (activitats extraescolars, activitats de suport ...). Disseny i elaboració de materials didàctics.

Preu

Consulteu el preu
El preu dels estudis a la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) es calcula en funció del total de crèdits ECTS matriculats, en qualsevol dels títols de Grau. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.
Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X