Administratiu Corporacions Locals

Oposicions
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs capacita els professionals a tramitar expedients i processos administratius, realitzar treballs mecanogràfics, arxivístics i de càlcul, participar i col · laborar en les tasques d'informatització de la unitat a la qual estigui destinat, assumir la responsabilitat de la coordinació de personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes, atendre a usuaris i, en general, qualsevol tasca que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i siguen necessàries per raons del servei.

Temari

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

1. La Constitució espanyola de 1978.
Característiques. Els principis constitucionals i els valors superiors. Drets i deures fonamentals. La seva garantia i suspensió. Reforma de la Constitució.

2. El Tribunal Constitucional.
La normativa. L'organització. Incompatibilitats del seus membres. Funcionament del Tribunal.

3. La corona.
Funcions constitucionals del Rei. Successió i regència. El Defensor del Poble.

4. Les Corts.
Composició, atribucions i funcionament del Congrés i del Senat.

5. El poder judicial.
El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. L'organització judicial espanyola. El Ministeri Fiscal.

6. El Govern i l'Administració.
El Consell de Ministres. El president del Govern: designació, mandat i responsabilitat del Govern. Relacions del Govern amb les Corts.

7. L'Administració General de l'Estat.
Els ministres. Els secretaris de l'Estat. Els subsecretaris. L'Administració perifèrica de l'Estat. òrgans i competències. Altres òrgans administratius.

8. L'organització territorial de l'Estat.
Les comunitats autònomes. Constitució, distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Els Estatuts d'Autonomia.

9. L'administració local.
El municipi. El terme municipal. La població i l'estatut dels veïns. El padró d'habitants. La participació ciutadana. Les competències i els serveis municipals.

10. L'organització municipal.
òrgans de Govern i òrgans complementaris. Elecció, composició i atribucions. El Consell Obert i altres règims municipals especials.

11. La província.
Elements. Organització provincial. Competències. Règims provincials especials.

BLOC II. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU

1. L'administració pública i el dret administratiu.
Les fonts del dret administratiu. El Reglament com a font del Dret administratiu: la potestat reglamentària de l'Administració pública i el procediment d'elaboració del Reglament.

2. El ciutadà i l'Administració.
El concepte de persona interessada: titular de drets subjectius i interessos legítims. Capacitat davant les administracions públiques, la representació. Drets i deures dels ciutadans davant les administracions públiques.

3. L'organització administrativa i l'òrgan administratiu.
Classes d'òrgans, una atenció especial als òrgans col · legiats. La competència administrativa: alteracions i altres afectacions a la competència administrativa. L'abstenció i la recusació.

4. L'acte administratiu.
Concepte, classes i elements. La motivació com a requisit de forma de l'acte. El silenci administratiu.

5. Eficàcia de l'acte administratiu.
La notificació i la publicació. La invalidesa de l'acte administratiu. L'execució de l'acte administratiu.

6. El procediment administratiu comú (regulat a la Llei 30/1992).
Concepte i principis. Fases del procediment administratiu. Els terminis i termes administratius.

7. Procediments administratius específics.
Consideracions generals sobre el procediment administratiu sancionador i el de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

8. Revisió dels actes en via administrativa.
Revisió d'ofici, recursos administratius i reclamacions prèvies a les vies civil i laboral. Revisió dels actes en via judicial: la jurisdicció contenciosa administrativa.
BLOC III. L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

1. Protecció de dades de caràcter personal

2. Les noves tecnologies a la societat de la informació.
Conceptes bàsics d'informàtica.

3. Administració electrònica.
Certificació digital.

4. Serveis d'informació administrativa.
Atenció al ciutadà. La qualitat a l'Administració. Cartes de serveis.

5. Tractament i gestió de la documentació.
Registre i arxiu.


BLOC IV. LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

1. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya.
Principis generals.


BLOC V. DRET LOCAL ESPECÍFIC

Introducció. Principals lleis reguladores del règim local

1. Funcionament dels òrgans col · legiats locals.
Règim de sessions. Convocatòries i actes. Règim d'assistència i d'aprovació dels acords.

2. Les normes locals. Reglaments i ordenances.
Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. El reglament orgànic. Els bàndols.

3. El personal al servei de les entitats locals (I).
Estructura de la funció pública local. Classes de funcionaris al servei de l'Administració local. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Deures i drets.

4. El personal al servei de les entitats locals (II).
Sistema retributiu. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Responsabilitat civil, penal i administrativa. El sistema de protecció sanitària i de drets passius.

5. Els béns dels ens locals.
El domini públic. Els béns patrimonials. Els béns comunals.

6. Les hisendes locals (I).
La hisenda local a la Constitució espanyola. Recursos de les hisendes locals. Les ordenances fiscals: classes i procediment d'aprovació.

7. Les hisendes locals (II).
Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Anàlisi de les principals figures. Els preus públics.

8. Les hisendes locals (III).
El pressupost local. Elaboració, aprovació, execució i liquidació. La despesa pública local. L'ordenació de despeses i l'ordenació de pagaments ..

9. Els contractes públics administratius.
Concepte i classes. Elements. El seu compliment. La revisió de preus i altres alteracions contractuals. Incompliment dels contractes. Els òrgans de contractació locals i altres normes específiques de contractació en l'àmbit local.

10. Les formes d'activitat de les entitats locals.
Classes i característiques. La intervenció administrativa en l'activitat privada. Les llicències. El servei públic en l'esfera local. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. Els consorcis.

11. Formes d'intervenció de l'administració en l'ús del sòl i l'edificació.
Llei del sòl i ordenació urbana. Els plans d'urbanisme.


BLOC VI

1. Els contractes públics administratius (II)
Els contractes públics administratius. Concepte i classes. Elements. El seu compliment. La revisió de preus i altres alteracions contractuals. Incompliment dels contractes. Els òrgans de contractació locals i altres normes específiques de contractació a l'àmbit local.

2.Unión Europea: L'Organització De La Unió Europea.
El Consell Europeu. El Consell De La Unió Europea. El Parlament. La Comissió i el Tribunal De Justícia. Altres òrgans I Institucions. Normativa Comunitària.

3.Política d'Igualtat de Gènere.
La Llei orgànica 3 / 2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes. Polítiques contra la Violència de gènere. La Llei Orgànica 1 / 2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

BLOC VII: GUIA OFIMÀTICA.

Nocions d'ofimàtica: Windows, Word, Excel, Access, correu electrònic i Internet.
Principis generals.


BLOC VIII: DOSSIER CASOS PRÀCTICS.

BLOC IX: DOSSIER ENTREVISTA


BLOC X: DOSSIER DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Requisits

Requisitos:
Nacionalidad: Española o de la Unión Europea o bien tener familiares directos o cónyuges que tengan la Nacionalidad Comunitaria.
Edad: 18 años.
Titulación mínima: Bachillerato, FP segundo grado o equivalente.

* Requisito mínimo de estudios: Bachillerato, FP segundo grado o equivalente
Administratiu Corporacions Locals
Laudeo Oposiciones
Campus i seus: Laudeo Oposiciones
Laudeo Oposiciones
Barcelona
Cursos més populars
X