Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Oposicions
On-line
1 any
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Creus que els boscos, els parcs naturals, els espais naturals tant marítims com terrestres, la flora i la fauna d'Espanya no tenen preu? si penses així aquest és el teu treball. Fes-te Agent rural d'Espanya, hi ha molta feina a fer i pocs agents Agents Rurals per fer-ho.

Aconsegueix una plaça d'Agent Rural, per a les properes convocatòries que oferirà l'Estat. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar el futur amb unes condicions laborals úniques:
 • Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
 • Jornada laboral continua.
 • Salari aproximat de 29.080 bruts / any
 • Excedències, dies d'assumptes propis.
 • Possibilitat de promoció interna.
CEASFOR ET GARANTEIX LA FORMACIÓ FINS ACONSEGUIR L'APROVAT, no és difícil obtenir una d'aquestes places utilitzant el nostre únic mètode d'aprenentatge A8.

Les funcions que corresponen als membres del cos d'Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció i vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, zones declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural.

Temari

Part general (10 temes):
 • La Constitució espanyola de 1978.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006.
 • Institucions de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • Configuració de la Unió Europea.
 • L'Administració pública.
 • La revisió dels actes en via administrativa.
 • La responsabilitat de les administracions públiques.
 • El personal al servei de les administracions públiques.
 • Drets i deures dels funcionaris públics.
  Part específica (18 temes):
 • La protecció constitucional del medi ambient.
 • El cos d'Agents Rurals.
 • El procediment administratiu sancionador.
 • Normativa forestal estatal i autonòmica.
 • Aprofitaments forestals.
 • Preservació de flora protegida.
 • Mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.
 • Els espais naturals protegits.
 • Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
 • Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
 • La Llei de Residus de Catalunya.
 • Legislació bàsica en matèria d'aigües.
 • L'activitat piscícola a Catalunya.
 • L'activitat cinegètica a Catalunya.
 • El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències.
 • Fauna protegida.
 • Geografia física de Catalunya.
Normativa bàsica
 • Directiva 79/409 / CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres
 • Directiva 92/43 / CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
 • Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
 • Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental
 • Reial Decret 439/1990, de 30 de març pel qual es regula el catàleg nacional d'espècies amenaçades i Ordres de modificació del mateix
 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes actualitzada amb les modificacions de la llei 10/2006 de 28 d'abril

Destinataris

L'agent rural és la figura de l'ordre que prevé infraccions i danys mediambientals. Vigila la protecció del medi natural. Si et preocupa el medi ambient aquest és el teu ofici, en CEASFOR Escola Superior d'Adults t'ajudarem a aconseguir-ho.
 

Requisits

1. Tenir la titulació exigida: Graduat / ada en ESO, Tècnic / a LOGSE o equivalent, Graduat / a Escolar, Formació Professional de Primer Grau, o QUALSEVOL Altre de nivell superior, o estar en condiciones d'Obtenir-ho. Si és tracta d'1 títol Obtingut a L'estranger, calç disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport.
2. Tenir una edat compresa entre el Mínim i el màxim que és Fixi per Reglament o que s'indiqui en la convocatòria (Tenir 18 anys i no superar l'edat de Jubilació).
3. Tenir el Permis de conducció de vehicles de la classe B o Permís equivalent d'acordar amb la normativa aplicable.
4. Posseir la Capacitat física i psíquica necessària per a l'Exercici de les Funcions propies de les places convocades.
5. Complir els condiciones exigides per la legislació Vigent per a l'obtenció del Permís d'Ús d'armes de foc.
6. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels Altres ESTATS Membres de la Unió Europea.

Metodologia

El Mètode de formació CEASFOR t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal. Les Oposicions de Agent Rural s'imparteixen en la modalitat online. La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals: 1.- L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés a l'alumne 2.- El seguiment continu de la teva aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada
Agent Rural de la Generalitat de Catalunya
CEASFOR
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X