Curs d'Agent de Viatges (UOC)

Curs
On-line
12 mesos
2395 €

Descripció

Fracciona fàcil
Com a conseqüència de la globalització, l'avenç de les tecnologies i els canvis al sector serveis han tingut lloc grans innovacions al món de la intermediació turística, apareixent noves formes i readaptant-se les ja existents.
L'objectiu principal del curs és proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per poder desenvolupar-se en qualsevol tipus d'agència de viatges, mitjançant una formació adequada com més pràctica possible, destacant el paper professional clau que desenvolupa l'agent de viatges en l'actual entorn de revolució tecnològica i excés dinformació.
Els continguts del curs se centren en dos aspectes bàsics. El primer danàlisi i estudi de lestructura de mercat, organització i comercialització dels productes turístics. El segon se centra en la gestió mitjançant l'aplicació de sistemes globals de distribució.
Perfil professional
El curs capacita el titulat per a la programació i realització de viatges combinats, així com per a la venda de serveis turístics a agències de viatges ia través d'altres unitats de distribució.
Facilita l'exercici de funcions de mediació amb els clients/proveïdors, assessorament als clients i organització de productes turístics i participació en el desenvolupament de programes de màrqueting amb l'objectiu d'assegurar la satisfacció dels clients.
Competències
• Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les relacions i la participació en el sector.
• Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.
• Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
• Analitzar els diferents productes i activitats turístiques que s'ofereixen al mercat turístic.
• Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
• Organitzar l?estructura i el funcionament d?una agència de viatge.
• Assessorar els clients de forma professional sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
• Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.
• Gestionar la prestació de serveis i emetre la documentació segons les condicions establertes.
• Administrar unitats o departaments específics d'agències de viatges i participar en el desenvolupament dels programes comercials.
• Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, estimant-ne la importància per a l'assoliment dels objectius empresarials.

Temari

 • Oferta i demanda turístiques
 • Productes i activitats turístiques
 • Les agències de viatge
 • Mitjans de transport
 • Serveis solts, tarifes i bitlletatge
 • Viatges combinats
 • Reserves aèries I
 • Reserves aèries II
 • Planificació estratègica
 • Màrqueting mix
 • La venda a les agències de viatges

Competències per a les quals et prepara el curs

Dominar els elements fonamentals de la comptabilitat Comptabilitzar les operacions generals que es produeixen a l'empresa. Dominar i aplicar els procediments de registre doperacions del trànsit mercantil. Confeccionar els comptes anuals d'una empresa Entendre i aplicar un maneig correcte dels comptes anuals Dominar les normatives comptables que s'apliquen a les empreses Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat Dominar el registre dels instruments financers. Registrar adequadament les fonts de finançament de lempresa. Comptabilitzar de manera adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l'empresa. Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat. Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.

Requisits

Requisits d'accés - nivell d'estudis corresponent al Batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - una capacitat professional adequada.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data d'inici: 7 de novembre 2022.

Objectius

 • Adquirir un coneixement fonamental de la teoria i de la tècnica de la ciència de la comptabilitat. Comptabilitzar correctament les transaccions bàsiques que es produeixen a l'empresa.
 • Ser capaç de determinar i presentar la situació patrimonial de lempresa en un moment determinat.
 • Ser capaç de determinar i presentar el resultat de lempresa corresponent a un període determinat.
 • Conéixer el contingut principal i l'objectiu del marc conceptual de la comptabilitat.
 • Entendre què són els comptes anuals, com s'estructuren, la finalitat i quins elements fonamentals els componen.
 • Conéixer amb detall els conceptes fonamentals del Pla general de comptabilitat de pimes.
 • Conéixer amb profunditat els diferents grups comptables del PGC de pimes.
 • Dominar els processos detallats més rellevants i significatius de la comptabilitat.
 • Saber diferenciar els elements corrents dels no corrents i del patrimoni empresarial.

Titulació obtinguda

Diploma d'extensió universitària de la UOC a Agent de viatges.

Promocions

Fracciona fàcil
Curs d'Agent de Viatges (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, seu Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, seu 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
UOC, seu Castelldefels
Parque Mediterráneo de la Tecnología (Edificio B3) Avda. Carl Friedrich Gauss, 5 08860 Castelldefels (Barcelona)
UOC, seu Lleida
C/ de Canyeret, 12, 2a planta 25007 Lleida
UOC, seu Madrid
Plaza de las Cortes, 4 28014 Madrid
UOC, seu Palma
C/ Ausiàs March, 11 07003 Palma (Illes Balears)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X