Instituto Empresarial para la Formación Continua INEFCO

Curs de formació per a empreses d'Anàlisi dels estats financers

Instituto Empresarial para la Formación Continua INEFCO

Curs
Presencial
12 Hores
  • Molins de Rei (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Curs d'Anàlisi dels estats financersINEFCO organitza per totes aquelles empreses que ho necessitin un Curs d'Anàlisi dels estats financer

Temari del curs

Bloc 1: Anàlisi Patrimonial-Financer
objectiu específic
• Analitzar la composició i l'estructura de l'Actiu i el Passiu, així com les correlacions existents entre els dos, les variacions patrimonials i les tendències.
continguts
• Balanç de situació
• Equilibri financer
• Fons de maniobra
• Període mitjà de maduració
• Fons de maniobra necessari
• Principals ràtios financers o del balanç

Bloc 2: Anàlisi Econòmica
objectiu específic
• Analitzar la rendibilitat i productivitat de l'empresa a partir de l'estudi del compte de pèrdues i guanys
continguts
• Estructura quanta de pèrdues i guanys
• Principals ràtios de l'anàlisi econòmica
• Palanquejament i autofinançament financer
• Anàlisi de les vendes
• Llindar del benefici o punt mort

Bloc 3: Flux d'Ingressos d'Efectiu
objectiu específic
• Obtenir més informació per detectar les necessitats de tresoreria de l'empresa i poder avaluar la capacitat de generar tresoreria que té l'empresa.
continguts
• L'estat de fluxos d'efectiu
• Estat de canvi en el patrimoni net
• La memòria
Veure més

Destinataris

Totes les persones que realitzen la seua activitat professional, parcialment o totalment, en el departament financer Els destinataris serien: persones amb responsabilitat de gestió -especialment financera- en empreses de nova creació o amb un recorregut ja consolidat.

Promocions

Bonificable a través de la Fundació Tripartita i el Fons Europeu.

Realitzem tots els tràmits perquè la formació pugui ser bonificada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de formació per a empreses d'Anàlisi dels estats financers

Curs de formació per a empreses d'Anàlisi dels estats financers