CEPI-BASE

Curs AUTOCAD 2011 2D

CEPI-BASE

Curs
Presencial
90 Hores

Descripció

El que pretén aquest curs és ensenyar a utilitzar la més potent de les eines de disseny assistit per ordinador. Durant el curs l'alumne realizarádibujos i plànols en 2 dimensions. En finalitzar el curs l'alumnoalcanza un nivell suficient per poder abordar qualsevol tasca conAutoCAD.


Temari del curs

1 - INTRODUCCIÓ
 •  MAQUINARI NECESSARI
2 - L' ENTORN DEL PROGRAMA
 •  A PANTALLA DE AUTOCADL
 •  TECLES D'ACCÉS RÀPID
 •  EL RATOLÍ
3 - CONCEPTES BÀSICS
 •  FONAMENTS DE AUTOCAD
 •  ENTRADA NUMÈRICA DE DADES
 •  PERSONALITZANT AUTOCAD
 •  ELS PRIMERS COMANDES
 •  RECERCA DE ARXIUS
 •  MANTENIMENT D'ARXIUS
 •  COMANDO ESBORRA ( _ERASE )
 •  EL MENÚ CONTEXTUAL
 •  COMANDO QUICKCALC O CALC
 •  EXERCICIS
4 - OBJECTES BÀSICS
 •  COMANDO PUNT ( _POINT )
 •  COMANDO LÍNIA ( _LINE )
 •  COMANDO ELIPSE ( _ELLIPSE )
 •  COMANDO ' UNITATS ( ' _UNITS )
 •  COMANDO ' GROSORLIN ( ' _LWEIGHT )
 •  EXERCICIS
5 . - Modificadors DE COMANDO
 •  COMANDO OPCIONS ( _OPTIONS )
 •  Modificadors DE COMANDO
 •  INTRODUCCIÓ DIRECTA DE DISTÀNCIA
 •  REFERÈNCIA A OBJECTES
 •  Modificador de COMANDO
 •  ENTRE 2 PUNTS ( _MTP )
 •  ÚS DE FILTRES PER PUNTS
 •  COMANDO ' REFENT ( ' _DDOSNAP )
 •  EXERCICIS
6 - CONFIGURANDO LA PANTALLA
 •  VISUALITZACIÓ DEL DIBUIX
 •  COMANDO ' ARROSSEGAMENT ( ' _DRAGMODE )
 •  COMANDO ' DDPTYPE ( ' _DDPTYPE )
 •  COMANDO ' ZOOM ( ' _ZOOM ) 9
 •  ESCALA ( _SCALE )
 •  COMANDO LIMPIAPANTACT
 •  COMANDORESVISTA ( _VIEWRES )
 •  COMANDO ' ENQUADRAMENT ( ' _PAN )
 •  COMANDO ' REGEN ( ' _REGEN )
 •  COMANDO REGENT ( _REGENALL )
 •  COMANDO ' REGENAUTO ( ' _REGENAUTO )
 •  COMANDO ' VISTAEREA ( ' _DSVIEWER )
 •  LÍMITS I EXTENSIÓ DEL DIBUIX
 •  EXERCICIS
7 - EINES DE PRECISIÓ
 •  COMANDO ' FORZCURSOR
 •  DIBUIXOS isomètrics
 •  COMANDO ' ISOPLANO ( ' _ISOPLANE )
 •  RASTREIG POLAR
 •  ADAPTAR FORZCURSOR A OBJECTES
 •  CANVIANT EL SCP
 •  RASTREIG DE PUNTS D'OBJECTES
 •  ESPECIFICACIÓ DE DISTÀNCIES
 •  COMANDO SCP ( _UCS )
 •  COMANDO SIMBSCP ( _UCSICON )
 •  EXERCICIS
8 - SELECCIONAR ELEMENTS
 •  MÈTODES DE DESIGNACIÓ
 •  COMANDO SELECR ( _QSELECT )
 •  COMANDO ' FILTER ( ' _FILTER )
 •  ELS pinçaments
 •  COMANDO OPCIONS ( _OPTIONS )
 •  EXERCICIS
9 - EINES BÀSIQUES
 •  COMANDO ORDENAOBJETOS
 •  COMANDO GRUP ( _GROUP )
 •  COMANDO MULTIPLE ( _MULTIPLE )
 •  COMANDO CÒPIA ( _COPY )
 •  COMANDO DESPLAÇA ( _MOVE )
 •  COMANDO GIRA ( _ROTATE )
 •  COMANDO ESCALA ( _SCALE )
 •  COMANDO SIMETRIA ( _MIRROR )
 •  COMANDO PART ( _BREAK )
 •  COMANDO ALLARGA ( _EXTEND )
 •  EXERCICIS
10 - PRESENTACIONS I FINESTRES GRÀFIQUES
 •  FITXA MODEL
 •  FITXES PRESENTACIÓ
 •  CREACIÓ D'UNA PLANTILLA
 •  COMANDO FINESTRES ( _VPORTS )
 •  COMANDO ESPACIOM ( _MSPACE )
 •  COMANDO ESPACIOP ( _PSPACE )
 •  COMANDES MAXVENTANA / MINVENTANA ( _VPMAX / _VPMIN )
 •  COMANDO REGENT ( _REGENALL )
 •  COMANDO ' REDIBT ( ' _REDRAWALL )
 •  ALTRES COMANDES
 •  EXERCICIS
11 - PREPARANT LA IMPRESSIÓ
 •  COMANDO traçador ( _PLOT )
 •  CONFIGURANDO PÀGINES
 •  NOM DE CONFIGURACIÓ DE PÀGINA
 •  ALTRES OPCIONS DE CONFIGURACIÓ 
 • CALIBRAR UN DISPOSITIU 
 • TREBALLANT AMB LES ESCALES
 • ELS FULLS DE PRESENTACIÓ
 •  L'escalímetre
 •  EXERCICIS
12 - VARIABLES I COMANDES INFORMATIUS
 •  COMANDO ' MODIVAR ( ' _SETVAR )
 •  COMANDO ' DIST ( ' _DIST )
 •  COMANDO LISTDB ( DBLIST )
 •  COMANDO LIST ( _LIST )
 •  COMANDO AREA ( _AREA )
 •  COMANDO ' ID ( ' _ID )
 •  COMANDO DIVIDEIX ( _DIVIDE )
 •  COMANDO ' TEMPS ( ' _TIME )
 •  COMANDO ' ESTAT ( ' _STATUS )
 •  COMANDO REVISIÓ ( _AUDIT )
 •  EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ
 •  GEOMÈTRICA D'OBJECTES
 •  EXERCICIS
13 - ALTRES EINES
 •  COMANDO TRAÇ ( _TRACE )
 •  COMANDO LINEAX ( _XLINE )
 •  COMANDO RAYO ( _RAY )
 •  COMANDO LINEAM ( _MLINE )
 •  COMANDO ESTILOLM ( _MLSTYLE )
 •  COMANDO EDITARLM ( _MLEDIT )
 •  COMANDO ESBÓS
 •  EXERCICIS
14 - LES POLLÍNEAS
 •  COMANDO POL ( _PLINE )
 •  COMANDO EDITPOL ( _PEDIT )
 •  EXERCICIS
15 - EINES AVANÇADES
 • CALCULAR LONGITUDS
 • empalmar OBJECTES
 • aixamfranar CANTONS
 • Replicar OBJECTE APLICANT DESFASAMENT
 • MODIFICAR PROPIETATS
 • ASSIGNAR LES PROPIETATS D'UN OBJECTE A UN ALTRE
 • CANVIAR EL NOM A UN OBJECTE
 • ELS OBJECTES ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
16 - EINES DE TEXT
 • ESTILS DE TEXT I TIPUS DE LLETRA
 • ESCRIURE TEXTOS D'UNA LÍNIA
 • INTRODUCCIÓ AL TEXT DE LÍNIES MÚLTIPLES
 • PRÀCTICA AMB TEXTOM
 • REVISIÓ DE L'ORTOGRAFIA
 • RECERQUES EN TEXTOS
 • MODIFICACIÓ DE TEXTOS ESCRITS
 • EL CODI ASCII
 • COMANDO LOGFILEON ( _LOGFILEON )
 • COMANDO LOGFILEOFF ( _LOGFILEOFF )
 • TEXTOS ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
17 - SÒLIDS I OMBREJATS
 • CREAR OBJECTES DE FARCIT SÒLID
 • FARCIT DE OBJECTES AMB PATRONS
 • EDITAR OMBREJATS
 • CREACIÓ PATRONS PERSONALITZATS
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 1
18 - ELS BLOCS
 • INTRODUCCIÓ ALS BLOCS
 • CREACIÓ DE BLOCS
 • COMANDO UY ( _OOPS )
 • EXPORTAR BLOCS ( BLOQUEDISC ( _WBLOCK ) )
 • INSERCIÓ DE BLOCS
 • COMANDO ' COLOR ( ' _COLOR )
 • COMANDO INSERTM ( _MINSERT )
 • OPERACIONS AMB BLOCS
 • L'EDITOR DE BLOCS
 • BLOCS ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
19 - ELS ATRIBUTS
 • ELS ATRIBUTS
 • CENTRE ADMINISTRACIÓ AUTOCAD
 • EXERCICIS
20 - TREBALLANT AMB TAULES I CAMPS
 • TAULES DE DADES
 • MODIFICANT UNA TAULA
 • INTRODUINT DADES
 • COMANDO ESTILOTABLA ( _TABLESTYLE )
 • APLICANT ESTILS DE TAULA
 • CAMPS DE DADES
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2

21 - Les acotacions
 • COMANDES Acota ( _DIM ) i ACOTA1 ( _DIM1 )
 • COMANDOS DE ACOTACIÓ LINEAL
 • COMANDOS DE ACOTACIÓ ANGULARS
 • ACOTAMENT LONGITUD D'ARC
 • MODIFICACIÓ DE COTES ASSOCIATIVES
 • COMANDOS ÚTILS DE ACOTACIÓ
 • CANVIAR L'ORDRE DE SUPERPOSICIÓ DE LES COTES
 • VARIABLES DE ACOTACIÓ
 • EXERCICIS
22 - ESTILS DE ACOTACIÓ
 • GESTIONAR ELS ESTILS DE COTES
 • CREAR ESTIL DE COTA
 • FAMÍLIES D'ESTILS DE COTA
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3
23 - LES CAPES
 • PROPIETATS D'OBJECTES I DE LES CAPES
 • LES CAPES
 • OPERAR AMB CAPES
 • CREACIÓ DE TIPUS DE LÍNIA
 • INSERCIÓ DE BLOCS EN CAPES
 • CAPES DES FINESTRES GRÀFIQUES
 • COMANDO XPLODE ( _XPLODE )
 • COMANDO NETA ( _PURGUE )
 • CONVERSIÓ DE CAPES
 • COMANDO VGCAPA
 • EXERCICIS
24 - NORMES EN DIBUIXOS
 • L'ARXIU DE NORMES
 • EXERCICIS
25 - REFERÈNCIES EXTERNES I ESPATLLES
 • REFERÈNCIES EXTERNES
 • ARXIUS DE REGISTRE REFEXTERNAS
 • ENLLAÇAR ARXIUS DE REFERÈNCIES EXTERNES
 • INTEGRAR UNA REFERÈNCIA EXTERNA AL DIBUIX
 • PALETES D'EINES
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4
26 - DIFUSIÓ DE PLÀNOLS I RAJOLA DIGITAL
 • PUBLICACIÓ DE PLÀNOLS
 • EXPORTAR EN FORMAT PDF
 • CREAR ENLLAÇOS A OBJECTES
 • INTRODUCCIÓ ALS CONJUNTS DE PLÀNOLS
 • CREAR UN PAQUET DE TRANSFERÈNCIA
 • COMANDO ETRANSMIT ( _ETRANSMIT )
 • L' RAJOLA DIGITAL
 • EXERCICIS FINALS
27 - VARIABLES I COMANDES
 • VARIABLES DE AUTOCAD
 • COMANDES ANGLÈS - > CASTELLÀ
 • COMANDES CASTELLANO - > ANGLÈS
 •  APLICACIONS PER AUTOCAD
Veure més

Requisits

Només són necessaris coneixements previs de Windows.

Metodologia

Tots els nostres cursos empra una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Horari/Torn

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 90 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari.

Data d'inici: A consultar

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:

 • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.

 • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.


Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs AUTOCAD 2011 2D

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos