Curs AUTOCAD 2011 2D

CEPI-BASE

Descripció

El que pretén aquest curs és ensenyar a utilitzar la més potent de les eines de disseny assistit per ordinador. Durant el curs l'alumne realizarádibujos i plànols en 2 dimensions. En finalitzar el curs l'alumnoalcanza un nivell suficient per poder abordar qualsevol tasca conAutoCAD.

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 •  MAQUINARI NECESSARI
2 - L' ENTORN DEL PROGRAMA
 •  A PANTALLA DE AUTOCADL
 •  TECLES D'ACCÉS RÀPID
 •  EL RATOLÍ
3 - CONCEPTES BÀSICS
 •  FONAMENTS DE AUTOCAD
 •  ENTRADA NUMÈRICA DE DADES
 •  PERSONALITZANT AUTOCAD
 •  ELS PRIMERS COMANDES
 •  RECERCA DE ARXIUS
 •  MANTENIMENT D'ARXIUS
 •  COMANDO ESBORRA ( _ERASE )
 •  EL MENÚ CONTEXTUAL
 •  COMANDO QUICKCALC O CALC
 •  EXERCICIS
4 - OBJECTES BÀSICS
 •  COMANDO PUNT ( _POINT )
 •  COMANDO LÍNIA ( _LINE )
 •  COMANDO ELIPSE ( _ELLIPSE )
 •  COMANDO ' UNITATS ( ' _UNITS )
 •  COMANDO ' GROSORLIN ( ' _LWEIGHT )
 •  EXERCICIS
5 . - Modificadors DE COMANDO
 •  COMANDO OPCIONS ( _OPTIONS )
 •  Modificadors DE COMANDO
 •  INTRODUCCIÓ DIRECTA DE DISTÀNCIA
 •  REFERÈNCIA A OBJECTES
 •  Modificador de COMANDO
 •  ENTRE 2 PUNTS ( _MTP )
 •  ÚS DE FILTRES PER PUNTS
 •  COMANDO ' REFENT ( ' _DDOSNAP )
 •  EXERCICIS
6 - CONFIGURANDO LA PANTALLA
 •  VISUALITZACIÓ DEL DIBUIX
 •  COMANDO ' ARROSSEGAMENT ( ' _DRAGMODE )
 •  COMANDO ' DDPTYPE ( ' _DDPTYPE )
 •  COMANDO ' ZOOM ( ' _ZOOM ) 9
 •  ESCALA ( _SCALE )
 •  COMANDO LIMPIAPANTACT
 •  COMANDORESVISTA ( _VIEWRES )
 •  COMANDO ' ENQUADRAMENT ( ' _PAN )
 •  COMANDO ' REGEN ( ' _REGEN )
 •  COMANDO REGENT ( _REGENALL )
 •  COMANDO ' REGENAUTO ( ' _REGENAUTO )
 •  COMANDO ' VISTAEREA ( ' _DSVIEWER )
 •  LÍMITS I EXTENSIÓ DEL DIBUIX
 •  EXERCICIS
7 - EINES DE PRECISIÓ
 •  COMANDO ' FORZCURSOR
 •  DIBUIXOS isomètrics
 •  COMANDO ' ISOPLANO ( ' _ISOPLANE )
 •  RASTREIG POLAR
 •  ADAPTAR FORZCURSOR A OBJECTES
 •  CANVIANT EL SCP
 •  RASTREIG DE PUNTS D'OBJECTES
 •  ESPECIFICACIÓ DE DISTÀNCIES
 •  COMANDO SCP ( _UCS )
 •  COMANDO SIMBSCP ( _UCSICON )
 •  EXERCICIS
8 - SELECCIONAR ELEMENTS
 •  MÈTODES DE DESIGNACIÓ
 •  COMANDO SELECR ( _QSELECT )
 •  COMANDO ' FILTER ( ' _FILTER )
 •  ELS pinçaments
 •  COMANDO OPCIONS ( _OPTIONS )
 •  EXERCICIS
9 - EINES BÀSIQUES
 •  COMANDO ORDENAOBJETOS
 •  COMANDO GRUP ( _GROUP )
 •  COMANDO MULTIPLE ( _MULTIPLE )
 •  COMANDO CÒPIA ( _COPY )
 •  COMANDO DESPLAÇA ( _MOVE )
 •  COMANDO GIRA ( _ROTATE )
 •  COMANDO ESCALA ( _SCALE )
 •  COMANDO SIMETRIA ( _MIRROR )
 •  COMANDO PART ( _BREAK )
 •  COMANDO ALLARGA ( _EXTEND )
 •  EXERCICIS
10 - PRESENTACIONS I FINESTRES GRÀFIQUES
 •  FITXA MODEL
 •  FITXES PRESENTACIÓ
 •  CREACIÓ D'UNA PLANTILLA
 •  COMANDO FINESTRES ( _VPORTS )
 •  COMANDO ESPACIOM ( _MSPACE )
 •  COMANDO ESPACIOP ( _PSPACE )
 •  COMANDES MAXVENTANA / MINVENTANA ( _VPMAX / _VPMIN )
 •  COMANDO REGENT ( _REGENALL )
 •  COMANDO ' REDIBT ( ' _REDRAWALL )
 •  ALTRES COMANDES
 •  EXERCICIS
11 - PREPARANT LA IMPRESSIÓ
 •  COMANDO traçador ( _PLOT )
 •  CONFIGURANDO PÀGINES
 •  NOM DE CONFIGURACIÓ DE PÀGINA
 •  ALTRES OPCIONS DE CONFIGURACIÓ 
 • CALIBRAR UN DISPOSITIU 
 • TREBALLANT AMB LES ESCALES
 • ELS FULLS DE PRESENTACIÓ
 •  L'escalímetre
 •  EXERCICIS
12 - VARIABLES I COMANDES INFORMATIUS
 •  COMANDO ' MODIVAR ( ' _SETVAR )
 •  COMANDO ' DIST ( ' _DIST )
 •  COMANDO LISTDB ( DBLIST )
 •  COMANDO LIST ( _LIST )
 •  COMANDO AREA ( _AREA )
 •  COMANDO ' ID ( ' _ID )
 •  COMANDO DIVIDEIX ( _DIVIDE )
 •  COMANDO ' TEMPS ( ' _TIME )
 •  COMANDO ' ESTAT ( ' _STATUS )
 •  COMANDO REVISIÓ ( _AUDIT )
 •  EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ
 •  GEOMÈTRICA D'OBJECTES
 •  EXERCICIS
13 - ALTRES EINES
 •  COMANDO TRAÇ ( _TRACE )
 •  COMANDO LINEAX ( _XLINE )
 •  COMANDO RAYO ( _RAY )
 •  COMANDO LINEAM ( _MLINE )
 •  COMANDO ESTILOLM ( _MLSTYLE )
 •  COMANDO EDITARLM ( _MLEDIT )
 •  COMANDO ESBÓS
 •  EXERCICIS
14 - LES POLLÍNEAS
 •  COMANDO POL ( _PLINE )
 •  COMANDO EDITPOL ( _PEDIT )
 •  EXERCICIS
15 - EINES AVANÇADES
 • CALCULAR LONGITUDS
 • empalmar OBJECTES
 • aixamfranar CANTONS
 • Replicar OBJECTE APLICANT DESFASAMENT
 • MODIFICAR PROPIETATS
 • ASSIGNAR LES PROPIETATS D'UN OBJECTE A UN ALTRE
 • CANVIAR EL NOM A UN OBJECTE
 • ELS OBJECTES ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
16 - EINES DE TEXT
 • ESTILS DE TEXT I TIPUS DE LLETRA
 • ESCRIURE TEXTOS D'UNA LÍNIA
 • INTRODUCCIÓ AL TEXT DE LÍNIES MÚLTIPLES
 • PRÀCTICA AMB TEXTOM
 • REVISIÓ DE L'ORTOGRAFIA
 • RECERQUES EN TEXTOS
 • MODIFICACIÓ DE TEXTOS ESCRITS
 • EL CODI ASCII
 • COMANDO LOGFILEON ( _LOGFILEON )
 • COMANDO LOGFILEOFF ( _LOGFILEOFF )
 • TEXTOS ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
17 - SÒLIDS I OMBREJATS
 • CREAR OBJECTES DE FARCIT SÒLID
 • FARCIT DE OBJECTES AMB PATRONS
 • EDITAR OMBREJATS
 • CREACIÓ PATRONS PERSONALITZATS
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 1
18 - ELS BLOCS
 • INTRODUCCIÓ ALS BLOCS
 • CREACIÓ DE BLOCS
 • COMANDO UY ( _OOPS )
 • EXPORTAR BLOCS ( BLOQUEDISC ( _WBLOCK ) )
 • INSERCIÓ DE BLOCS
 • COMANDO ' COLOR ( ' _COLOR )
 • COMANDO INSERTM ( _MINSERT )
 • OPERACIONS AMB BLOCS
 • L'EDITOR DE BLOCS
 • BLOCS ANOTATIVOS
 • EXERCICIS
19 - ELS ATRIBUTS
 • ELS ATRIBUTS
 • CENTRE ADMINISTRACIÓ AUTOCAD
 • EXERCICIS
20 - TREBALLANT AMB TAULES I CAMPS
 • TAULES DE DADES
 • MODIFICANT UNA TAULA
 • INTRODUINT DADES
 • COMANDO ESTILOTABLA ( _TABLESTYLE )
 • APLICANT ESTILS DE TAULA
 • CAMPS DE DADES
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2

21 - Les acotacions
 • COMANDES Acota ( _DIM ) i ACOTA1 ( _DIM1 )
 • COMANDOS DE ACOTACIÓ LINEAL
 • COMANDOS DE ACOTACIÓ ANGULARS
 • ACOTAMENT LONGITUD D'ARC
 • MODIFICACIÓ DE COTES ASSOCIATIVES
 • COMANDOS ÚTILS DE ACOTACIÓ
 • CANVIAR L'ORDRE DE SUPERPOSICIÓ DE LES COTES
 • VARIABLES DE ACOTACIÓ
 • EXERCICIS
22 - ESTILS DE ACOTACIÓ
 • GESTIONAR ELS ESTILS DE COTES
 • CREAR ESTIL DE COTA
 • FAMÍLIES D'ESTILS DE COTA
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3
23 - LES CAPES
 • PROPIETATS D'OBJECTES I DE LES CAPES
 • LES CAPES
 • OPERAR AMB CAPES
 • CREACIÓ DE TIPUS DE LÍNIA
 • INSERCIÓ DE BLOCS EN CAPES
 • CAPES DES FINESTRES GRÀFIQUES
 • COMANDO XPLODE ( _XPLODE )
 • COMANDO NETA ( _PURGUE )
 • CONVERSIÓ DE CAPES
 • COMANDO VGCAPA
 • EXERCICIS
24 - NORMES EN DIBUIXOS
 • L'ARXIU DE NORMES
 • EXERCICIS
25 - REFERÈNCIES EXTERNES I ESPATLLES
 • REFERÈNCIES EXTERNES
 • ARXIUS DE REGISTRE REFEXTERNAS
 • ENLLAÇAR ARXIUS DE REFERÈNCIES EXTERNES
 • INTEGRAR UNA REFERÈNCIA EXTERNA AL DIBUIX
 • PALETES D'EINES
 • EXERCICIS
 • EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4
26 - DIFUSIÓ DE PLÀNOLS I RAJOLA DIGITAL
 • PUBLICACIÓ DE PLÀNOLS
 • EXPORTAR EN FORMAT PDF
 • CREAR ENLLAÇOS A OBJECTES
 • INTRODUCCIÓ ALS CONJUNTS DE PLÀNOLS
 • CREAR UN PAQUET DE TRANSFERÈNCIA
 • COMANDO ETRANSMIT ( _ETRANSMIT )
 • L' RAJOLA DIGITAL
 • EXERCICIS FINALS
27 - VARIABLES I COMANDES
 • VARIABLES DE AUTOCAD
 • COMANDES ANGLÈS - > CASTELLÀ
 • COMANDES CASTELLANO - > ANGLÈS
 •  APLICACIONS PER AUTOCAD

Requisits

Només són necessaris coneixements previs de Windows.

Metodologia

Tots els nostres cursos empra una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 90 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
 • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
 • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs AUTOCAD 2011 2D
També et recomanem aquests cursos
X