Auxili Judicial - Agent

Oposicions
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

El Ministeri de Justícia de l'Administració de l'Estat, oferta anualment centenars de places d'auxili judicial per als diferents jutjats i tribunals, distribuïts en totes les comunitats autònomes. Treballaràs en la revisió de les instal · lacions? instal · lacions de Justícia, en la guàrdia i custòdia de les sales i del seu material, i una altra tasca que tindràs encomanada serà guardar l'ordre a la sala i donar pas a les parts intervinents en el procés.

Cada any hi ha centenars de places lliures convocades per L'Administració de l'Estat. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:

- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).
- Jornada laboral continua
- Salari aproximat de 1500? / Mes.
- Excedències, dies d'assumptes propis.
- Possibilitat de promoció interna.

Descripció

Aquest curs prepara per afrontar amb èxit la prova teòrica de les oposicions del cos d'auxili judicial, ja que conté tots els temes necessaris per afrontar amb èxit l'oposició.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Temari

primera prova
- 23 temes.

segona prova
- 10 temes (casos pràctics de diligència judicial).

Exercicis de l'oposició
El procediment de selecció dels aspirants serà el d'oposició i consta dels exercicis, que es durà a terme amb subjecció al programa que es publica com a annex a aquesta Ordre.

1. Primer exercici. Consta de dues proves:
Primera prova. De caràcter teòric, escrita i eliminatòria, consistirà a contestar un qüestionari test sobre matèries del programa (segons l'annex I).
Segona prova. Escrita, consistirà a contestar un test psicotècnic d'aptitud, que consta dels següents factors: intel · ligència general, comprensió d'ordres senzilles, organització i mètode, i atenció i dots perceptius.

2. Segon exercici, de caràcter pràctic, escrit i eliminatori, consistent en la contestació d'un qüestionari de test de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és la correcta i referides a dos casos pràctics de diligència judicial que correspongui a un agent i que seran proposats pel tribunal.

3. Tercer exercici. De caràcter optatiu i que han de fer els aspirants que hagin obtingut plaça en l'oposició, concorrin per l'àmbit territorial de comunitat autònoma amb llengua oficial pròpia (base 1.1) i ho hagin sol · licitat en la instància de participació. Consisteix en l'acreditació del coneixement de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma, mitjançant les certificacions que hagi presentat amb la instància de participació o amb la realització d'una prova de nivell de coneixements.

Entre la finalització d'un dels exercicis i el començament del següent ha d'haver un mínim de 72 hores i un màxim de 45 dies naturals.

Destinataris

Requisits

- Ser espanyol, major d'edat, i no superar l'edat de la jubilació.

- Tenir el FP I, ESO o equivalent. En el supòsit de titulacions obtingudes al'estranger caldrà estar en possessió de la documentació que acredita la seva homologació.

- No haver estat condemnat ni estar processat ni inculpat per delicte dolós, llevat que s'hagi obtingut la rehabilitació o que en la causa s'hagi dictat interlocutòria de sobreseïment.

- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques.

- No haver estat separat, mitjançant procediment disciplinari, d'un cos de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les administracions locals, ni suspès per a l'exercici de funcions públiques, per via disciplinària o judicial, llevat que n 'hagi estat rehabilitat degudament.

- No patir defecte físic ni malaltia que l'incapaciti per a la realització del treball.

- Els aspirants amb la condició legal de discapacitats hauran d'acreditar la compatibilitat per al desenvolupament de les tasques encomanades al cos d'agents de l'Administració de Justícia, mitjançant dictamen emès per l'equip multiprofessional competent, que cal presentar juntament amb la instància de participació, sent causa d'exclusió la no presentació.

Dirigit a:

A aquelles persones que tenen titulacions bàsiques, que vulguin treballar i fer una carrera professional en l'àmbit de la Justícia. Contribuint a millorar el nostre sistema judicial, i alhora assegurant una seguretat i estabilitat laboral en un sector amb necessitats de personal.
Campus i seus: AULACAT (Girona)
AULACAT (Girona)
C/ Emili grahit 62 17002 Girona
Cursos més populars
X