AULACAT (Tarragona)

Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

AULACAT (Tarragona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial
  • Tarragona

Descripció

De forma periòdica es convoquen centenars de places per cobrir llocs d'auxiliar administratiu en els diferents departaments que té la Generalitat de Catalunya en cada província. Si alguna vegada has pensat en treballar per un organisme públic no ho dubtis ara és el moment de fer-te funcionari públic i dir adéu a la inestabilitat laboral i econòmica.

Aconsegueix una plaça com a Auxiliar Administratiu, per les properes convocatòries que ofereix la Generalitat de Catalunya. Tens moltes possibilitats d'obtenir una plaça fixa, i assegurar el teu futur.Les tasques per a les quals has d'estar preparat per accedir a aquestes places són: l'atenció telefònica, mecanografiat de tota mena de documents, arxiu i registre, utilització de terminals i altres funcions requerides.Si vols rebre més informació posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.Cada any hi ha places lliures convocades pels Organismes Públics. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

- Jornada laboral continua.

- Salari aproximat de 1200? / Mes.

- Excedències, dies d'assumptes propis.

- Possibilitat de promoció interna.DescripcióAquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d'Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d'Auxiliar Administratiu de les corporacions locals, i altres entitats públiques, ja que contenen els temes generals que en aquest tipus d'oposicions es poden trobar.

Veure més

Temari del curs

DRET CONSTITUCIONAL. Organització política

Tema 1 Constitució. Drets i garanties constitucionals.
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.
Tema 2. Institucions estatals i organització territorial de l'Estat
El cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.
Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Estatut d'autonomia de Catalunya: concepte, contingut Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competècies de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 4. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 5. Administració pública i ciutadania.
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüítics. Accés a arxius i registres.
Tema 6. Organització de l'Administració de la Generalitat. Principis de l'organització administrativa.
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. L'organització administrativa. La competècia administrativa: concepte i alteracions.
Tema 7. L'acte administratiu.
L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul · lables.
Tema 8. El procediment administratiu.
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col · laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.
Tema 9. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte, responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 10. Els contractes del sector públic.
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L'òrgan de contractació a l'Administració de la Generalitat Requisits per contractar amb el sector públic.
Tema 11. Procediment de la contractació administrativa.
L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte.
Tema 12. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l'activitat de l'administració pública. L'activitat de foment.
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 13. Estructura i ordenació de l'ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.
Tema 14. Accés al'ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d'ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
Tema 15. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitats per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals en les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
Tema 16. Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat.
Normativa laboral. Convenis col · lectius: conveni col · lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.

GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

Tema 17. la comptabilitat pública.
La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya. La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Tema 18. El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.
Tema 19. El pressupost per programes.
El pressupost per programes: concepte i característiques.
L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Tema 20. L'execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l'estat de despeses. Execució de l'estat d'ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control pressupostari.

Organització del treball

Tema 21. Les administracions públiques i la societat de la informació.
Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 22. Organització i qualitat.
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat en l'Administració pública.
Tema 23. Atenció al ciutadà i la ciutadana.
Atenció al ciutadà i la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita, atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 24. Tractament i gestió de la documentació.
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i selecció. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 25. Els documents administratius.
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.
Veure més

Destinataris

Aquelles persones que no tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

Aquelles persones, les que els seus estudis sempre han estat orientats a la formació professional de la branca administrativa .. També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya