Auxiliar Corporacions Locals

Oposicions
On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs capacita els professionals a tramitar expedients i processos administratius, realitzar treballs mecanogràfics, arxivístics i de càlcul, participar i col · laborar en les tasques d'informatització de la unitat a la qual estigui destinat, assumir la responsabilitat de la coordinació de personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes, atendre a usuaris i, en general, qualsevol tasca que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics i siguen necessàries per raons del servei.

Temari

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

Constitució Espanyola de 1978: Característiques. Els principis constitucionals i els valors superiors. Drets i deures fonamentals. La seva garantia i suspensió .. Reforma de la Constitució.

El Tribunal Constitucional.

La Corona. Funcions constitucionals del Rei. Successió i Regència. El Defensor del Poble.

Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament del Congrés i del Senat.

El poder judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. L'organització judicial espanyola. El ministeri fiscal.

El Govern i l'Administració. El Consell de Ministres. El president del Govern designació, durada i responsabilitats del Govern, relacions entre el Govern i les Corts.

L'Administració General de l'Estat. Els Ministres. Els secretaris d'Estat. Els subsecretaris. L'Administració perifèrica de l'Estat. òrgans i competències. Altres òrgans administratius.

L'organització territorial de l'Estat: les comunitats autònomes: Constitució, distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Els Estatuts d'Autonomia.

L'Administració local: El Municipi. El terme municipal. La població i l'estatut dels veïns. El padró d'habitants. La participació ciutadana. Les competències i serveis municipals.

L'organització municipal. òrgans de govern i òrgans complementaris. Elecció, composició i atribucions. El consell obert i altres règims municipals especials.

Altres entitats locals. Entitats locals d'àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes.

La província. Elements. Organització provincial. Competències. Règims provincials especials.

II. : ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DRET ADMINISTRATIU

L'Administració Pública i el dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. El Reglament com a font del dret administratiu: la potestat reglamentària de l'Administració Pública i el procediment d'elaboració del Reglament.

El ciutadà. El concepte de persona interessada: titular de drets subjectius i interessos legítims. Capacitat davant les administracions públiques, la representació. Drets i deures dels ciutadans davant les Administracions Públiques.

L'organització administrativa i l'òrgan administratiu. Classes d'òrgans, una atenció especial als òrgans col · legiats. La competència administrativa: alteracions i altres afectacions a la competència administrativa. L'abstenció i la recusació.

L'acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació com a requisit de forma de l'acte. El silenci administratiu.

Eficàcia de l'acte administratiu: la notificació i la publicació. La invalidesa de l'acte administratiu. L'execució de l'acte administratiu.

El procediment administratiu comú regulat en la Llei 30/1992: concepte i principis. Fases del procediment administratiu. Els terminis i termes administratius.

Procediments administratius específics. Consideracions generals sobre el procediment administratiu sancionador i el de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

Revisió dels actes en via administrativa: Revisió d'ofici, recursos administratius i reclamacions prèvies a les vies civil i laboral. Revisió dels actes en via judicial: la jurisdicció contenciosa administrativa.

III. : ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Protecció de dades de caràcter personal.

Les noves tecnologies en la societat de la informació: conceptes bàsics d'informàtica.

Administració electrònica. Certificació digital.

Serveis d'informació administrativa. Atenció al ciutadà. La qualitat en l'Administració. Cartes de serveis.

Tractament i gestió de la documentació. Registre i arxiu.

IV. : DRET LOCAL ESPECÍFIC
Introducció: Principals lleis reguladores del règim local

Funcionament dels òrgans col · legiats locals. Règim de sessions. Convocatòries i actes. Règim d'assistència i d'aprovació dels acords.

Les normes locals: reglaments i ordenances. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. El reglament orgànic. Els bàndols.

La funció pública local (I). Personal al servei de l'Administració Local: classes. Estructura de la funció pública. Al servei de l'administració local. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures dels funcionaris.

Funció pública local (II). Sistema retributiu. Règim disciplinari: faltes i sancions. Règim d'incompatibilitats. Responsabilitat civil, penal i administrativa. El sistema de protecció sanitària i de drets passius.

Els béns dels ens locals. El domini públic. Els béns patrimonials. Els béns comunals.

Les hisendes locals (I). La Hisenda Local a la Constitució espanyola. Recursos de les hisendes locals. Les ordenances fiscals: classes i procediment d'aprovació.

Les hisendes locals (II). Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Anàlisi de les principals figures. Els preus públics.

Les hisendes locals (III). El pressupost local. Elaboració, aprovació, execució i liquidació. La despesa pública local. L'ordenació de despeses i l'ordenació de pagaments.

Els contractes públics administratius. Concepte i classes. Elements. El seu compliment. La revisió de preus i altres alteracions contractuals. Incompliment dels contractes. Els òrgans de contractació locals i altres normes específiques de contractació a l'àmbit local.

Les formes d'activitat de les entitats locals: classes i característiques. La intervenció administrativa en l'activitat privada. Les llicències. El servei públic en l'esfera local. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. Els consorcis.

Urbanisme: Formes d'intervenció administrativa en l'ús del sòl i de l'edificació. Llei del sòl i ordenació urbana. Els plans d'urbanisme.

V. : LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
El marc jurídic de la prevenció de riscos a Espanya. Principis generals.

VI. : OFIMÀTICA
Nocions d'ofimàtica: Windows, Word, Excel, Access, correu electrònic i Internet.

Requisits

Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
Auxiliar Corporacions Locals
Laudeo Oposiciones
Campus i seus: Laudeo Oposiciones
Laudeo Oposiciones
Barcelona
Cursos més populars
X