Bomber de l'Ajuntament de Barcelona

Oposicions
Presencial | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

otes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col · laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc. .

A aquelles persones que vulguin aconseguir un treball ben considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.


Aconsegueix una plaça de bomber de l'Ajuntament de Barcelona, ??per a les pròximes convocatòries. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar el teu futur, amb unes condicions úniques:

- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

- Jornada laboral continua o per torns.

- Salari aproximat de 2000? / Mes

- Excedències, dies d'assumptes propis.

- Possibilitat de promoció interna.

Descripció

El Mètode de formació de Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.


Serveis que ofereix el cos de Bombers L'Ajuntament de Barcelona

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d'altres:

Atén trucades d'emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.

Revisa els plans de construcció d'edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d'acord amb la reglamentació de prevenció.

Emet certificacions d'incendis i s'orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d'incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d'alta elevació, siguin aquests d'oficina o d'habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.

Ensinistra el personal d'empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d'incendis.

Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d'Incendis.

Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d'alt risc per sol? licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d'Incendis.

Temari

Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:

CONEIXEMENTS EN:
Extinció d'incendis, rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
Mètodes usats en l'emmagatzematge d'equips.
Primers Auxilis.
Maneig defensiu.
Mecànica i electromotriu de vehicles.
Eines Bomberiles.

HABILITAT PER:
Extingir incendis.
Rescatar persones afectades.
Mantenir relacions personals.
Brindar primers auxilis.
Tractar en forma talls al personal i públic en general.

DESTRESES A:
El maneig d'equips d'extinció d'incendis.
El maneig d'equips de rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
El maneig d'unitats bomberiles.

ENSINISTRAMENT REQUERIT:
Eines Bomberiles
Bomber Professional.
Ràdio Operador
Incendis Forestals.
Extintors
Equips autocontinguts.
Ascensors.
Prevenció d'Incendis.
Maneig Defensiu.
Maneig d'Unitats d'Emergència.
Ofidiología.
Ortografia i Redacció.
Tècniques de Rapel.
Relacions Humanes.
Electromotriu.
Mecànica.
PRIMERA PART:
Tema 1. La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
Tema 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
Tema 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la comunitat autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
Tema 4. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.
Tema 5. El Municipi: Elements que l'integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.
Tema 6. Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i / o places importants de la ciutat.
Tema 7. L'Estatut de l'Empleat Públic.
Tema 8. La protecció civil a l'Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d'emergència.

SEGONA PART:
Tema 1. Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible.
Comburent. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.
Tema 2. Classificació dels focs. Transmissió de calor: classes de focs. La transmissió de la calor.
Tema 3. Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació.
Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.
Tema 4. Agents i productes extintors: Extinció d'incendis, agents o productes extintors.
Tema 5. Tipus d'extintors instal · lacions fixes: hidrants. Equips de mànega. Mànegues.
Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal · lacions fixes d'extinció.
Tema 6. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció.
Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
Tema 7. Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant un accidentat.
Tema 8. Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
Tema 9. Intoxicacions i cremades. Generalitats.
Tema 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
Tema 11. Prevenció: Conceptes bàsics d'avaluació, compartimentació i instal · lacions.
Classificació de reacció al foc dels materials i resistència al foc de les estructures.
Tema 12. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
Tema 13. Instal · lacions de subministrament energètic (electricitat, gas, etc.). Conceptes bàsics.
Tema 14. Coneixements d'edificis. Apuntalaments.
Tema 15. Eines hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats. Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.
Tema 16. Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.

Destinataris

Es tracta d'una oposició de caràcter autonòmic: l'organisme convocant exigeix ??els requisits que consideri convenients per cobrir aquesta plaça. Els requisits exigits normalment per aquestes convocatòries des de la Generalitat són els següents:


- Ser espanyol o comunitari.

- Estar en possessió del Graduat Escolar, Graduat en ESO, FP1, equivalent o superior.

- No patir defecte físic o psíquic que impedisca el compliment de les funcions corresponents.

- Tenir complits els 18 anys i no superar els 35 anys

- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant l'expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat condemnat per delicte. És aplicable el benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.

- Estar en possessió permís de conduir de la categoria B i C abans de la convocatòria.


Dirigit a:

Si has pensat moltes vegades. Fora dubtes. Ara és el teu moment, Fes-te bomber de la Generalitat de Catalunya És un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida .. . . . . Tindràs una feina que et oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional. No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.
Campus i seus: AULACAT (Girona)
AULACAT (Girona)
C/ Emili grahit 62 17002 Girona
Cursos més populars
X