Bomber de la Generalitat de Catalunya

Oposicions
Presencial | On-line
Girona
Consulteu el preu

Descripció

Ara és el teu moment, Fes-te bomber de la Generalitat de Catalunya. Has pensat moltes vegades. Fora dubtes. És un treball espectacular, amb moltes emocions. Gràcies al treball dels Bombers moltes persones han rebut ajuda quan la necessitaven, algunes han salvat la vida. Tindràs una feina que et oferirà grans recompenses, tant a nivell personal com professional. No hi ha moltes oportunitats laborals que ofereixin tantes coses.

Descripció

Serveis que oferim

El Cos de Bombers, com a agència de seguretat i protecció pública, ofereix serveis a la comunitat dirigits a millorar la confiança que té el poble en la seguretat que li garanteix el Govern. Entre d'altres:

Atén trucades d'emergència en situacions de sinistres, desastres i vessaments de materials perillosos.

Revisa els plans de construcció d'edificis als fins de garantir que les estructures es construeixin d'acord amb la reglamentació de prevenció.

Emet certificacions d'incendis i s'orienta mitjançant seminaris, conferències i educació en pràctiques de prevenció d'incendis, a grups escolars, companyies de construcció i residents de condominis o edificis d'alta elevació, siguin aquests d'oficina o d'habitatge, hospitals, companyies asseguradores i institucions penals.

Ensinistra el personal d'empreses privades sobre tècniques de prevenció i extinció d'incendis.

Atorga permisos a entitats privades segons els requeriments del Codi de Prevenció d'Incendis.

Participa en operatius per atendre emergències i simulacres, i revisa estructures d'alt risc per sol · licitar dels seus amos que es corregeixi qualsevol violació al Codi de Prevenció d'Incendis.

Coneixements, habilitats i destreses que adquiriràs en aquest treball:
CONEIXEMENTS EN:
Extinció d'incendis, rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
Mètodes usats en l'emmagatzematge d'equips.
Primers Auxilis.
Maneig defensiu.
Mecànica i electromotriu de vehicles.
Eines Bomberiles.
HABILITAT PER:
Extingir incendis.
Rescatar persones afectades.
Mantenir relacions personals.
Brindar primers auxilis.
Tractar en forma talls al personal i públic en general.
DESTRESES A:
El maneig d'equips d'extinció d'incendis.
El maneig d'equips de rescat i salvament.
El maneig d'equips de radiocomunicacions.
El maneig d'unitats bomberiles.
ENSINISTRAMENT REQUERIT:
Eines Bomberiles
Bomber Professional.
Ràdio Operador
Incendis Forestals.
Extintors
Equips autocontinguts.
Ascensors.
Prevenció d'Incendis.
Maneig Defensiu.
Maneig d'Unitats d'Emergència.
Ofidiología.
Ortografia i Redacció.
Tècniques de Rapel.
Relacions Humanes.
Electromotriu.
Mecànica.

Temari

Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997. de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.

Tema 4. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i femelles. Màquines eina: tipus i característiques, toms, plans inclinats.

Tema 7. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors gasolina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.

Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d'incendis equipada), hi-hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació diorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal · lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangula-ció i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l'arc mediterrani.

Tema 18. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Indrets producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19. Meteorologia
Règims pluviometries a Catalunya. Règim de vents. Temperatures. Penodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

Destinataris

requisits

Es tracta d'una oposició de caràcter autonòmic: l'organisme convocant exigeix ??els requisits que consideri convenients per cobrir aquesta plaça. Els requisits exigits normalment per aquestes convocatòries des de la Generalitat són els següents:


- Ser espanyol o comunitari.

- Estar en possessió del Graduat Escolar, Graduat en ESO, FP1, equivalent o superior.

- No patir defecte físic o psíquic que impedisca el compliment de les funcions corresponents.

- Tenir complits els 18 anys i no superar els 35 anys

- No estar inhabilitat per al'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant l'expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat condemnat per delicte. És aplicable el benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.

- Estar en possessió permís de conduir de la categoria B i C abans de la convocatòria.


Dirigit a
A aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col · laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc. .

A aquelles persones que vulguin aconseguir un treball ben considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.
Bomber de la Generalitat de Catalunya
AULACAT (Girona)
Campus i seus: AULACAT (Girona)
AULACAT (Girona)
C/ Emili grahit 62 17002 Girona
Cursos més populars
X