CEASFOR

Bombers de la Generalitat de Catalunya

CEASFOR

Oposicions
On-line
1 Anys

Descripció

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col·laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc ..A aquelles persones que vulguin aconseguir una feina molt considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.

Aconsegueix una plaça de Bomber de la Generalitat de Catalunya, per les properes convocatòries que oferirà la Generalitat. Tens moltes possibilitats d'obtenir plaça fixa, i assegurar el teu futur, amb unes condicions úniques:    Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

    Jornada laboral continua o a torns.

    Salari aproximat de 2000 euros / Mes.

    Excedències, dies d'assumptes propis.

    Possibilitat de promoció interna.

Per poder arribar a ser bomber no n'hi ha prou amb fer un simple curs sinó que has de preparar-te per a això realitzant unes oposicions, que són les proves d'accés tant d'una manera teòric com pràctic i que un cop passades et donen dret a poder ocupar una plaça en el cos de bombers de la qual sigui la teva ciutat.Per poder fer aquestes oposicions al cos de bombers podrem realitzar aquest curs que us ajudarà a saber que temari apareix en les oposicions així com que s'ha d'aprendre al respecte i com no quins són els requisits que s'han de complir per poder realitzar les oposicions.
Veure més

Temari del curs

Tema 1. Legislació
La Constitució Espanyola. Estructura i contingut general. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997. de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 3. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.

Tema 4. Física del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 5. Agents extintors
Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 6. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, toms, plans inclinats.

Tema 7. Química
Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 8. Risc Químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 9. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors gasolina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.

Tema 11. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratória. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el ciment armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.

Tema 18. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Indrets producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19. Meteorologia
Règims pluviometries a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn de les trombes d'aigua. La pressió atmosfèrica.
SOL·LICITAR INFORMACIÓ
Contacta amb nosaltres i t'informarem sobre les característiques d'aquest curs

* He llegit i accepto la política de protecció de dades i privacitat CEASFOR.
CURS CERTIFICAT
Veure més

Destinataris

Totes aquelles persones que tinguin una vocació de servei públic, que vulguin oferir els seus serveis per evitar incendis, col·laborar en les tasques d'extinció d'aquests, per salvar persones atrapades en pisos, locals, incendis, accidents de trànsit etc ..A aquelles persones que vulguin aconseguir una feina molt considerat per la societat, amb grans avantatges a nivell laboral, però sobretot amb moltes recompenses també a nivell personal i professional.Requisits:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.

2. Haver complert 16 anys i no haver complert els 35 anys.

3. Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat / a escolar d'educació general bàsica, de graduat / ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic / a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

4. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

5. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places a cobrir.

6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.Els requisits establerts anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquests requisits s'han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera, excepte el requisit d'edat.* El centre CEASFOR no es fa responsable del no compliment dels requisits en matricular-se o de la pèrdua dels requisits al llarg de la durada del curs
Veure més

Requisits


1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
2. Haver complert 16 anys i no haver complert els 35 anys.
3. Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat / a escolar d'educació general bàsica, de graduat / ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic / a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.
4. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
5. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places a cobrir.
6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autòno

Metodologia

El Mètode de formació CEASFOR t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre, els teus horaris de treball rígids i inflexibles no són cap problema per la teva preparació; ens adaptem a la teva situació personal.

L'oposició de Bomber de la Generalitat de Catalunya s'imparteix en la modalitat online.

La metodologia on-line es centra en dos punts fonamentals:

1.- L'adaptació de la formació a les noves tecnologies, a través d'un campus virtual, facilitant l'accés a l'alumne

2.- El seguiment continu de la teva aprenentatge per part del teu tutor, amb l'objectiu d'aconseguir la millor eficàcia formativa i una atenció personalitzada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Bombers de la Generalitat de Catalunya