Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (P.L.)

Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
210 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu d'aquest curs és obtenir la titulació que habilita per proporcionar cures auxiliars al pacient / client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.
En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot: cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d'haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà), o accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d'accés).

Temari

Operacions administratives i documentació sanitària:
• Entorn sanitari: Estructura del sistema sanitari públic a l'estat espanyol. Llei general de sanitat. Pla de Salut de Catalunya. Desplegament del Mapa Sanitari. Estructura del sistema sanitari català: sector públic, sector privat. Ordre d'acreditació. Legislació específica del sector: sistemes de contraprestació i de concertació. Organismes internacionals de l'àmbit sanitari: Unió Europea, Organització Mundial de la Salut. 2. Salut pública. Salut comunitària: Nivells de prevenció sanitària: prevenció primària, prevenció secundària, prevenció terciària. Concepte de salut pública. Concepte de salut comunitària. Concepte de medicina preventiva. Aspectes sociològics i demogràfics en relació amb la salut: indicadors de salut. 3. L'atenció hospitalària: Evolució històrica, funcions bàsiques, anàlisi de l'hospital, tipus d'hospital. L'empresa de serveis sanitaris, funcions, tipus i models organitzatius. Departaments i àrees funcionals de l'empresa pública o privada sanitària. 4. Atenció primària de salut: Definició. Directrius Organització Mundial de la Salut.
Contingut, activitats, elements principals de l'atenció primària. Estructuració i ordenació de l'atenció primària de salut dins del Sistema Nacional de Salut. L'equip d'atenció primària: components, funcions, activitats, organització. Organització assistencial: organització funcional de les consultes d'atenció primària, història clínica i sistemes de registre, avaluació i control de qualitat en atenció primària. 5. Els professionals sanitaris: Tipus i àmbits de treball. Evolució històrica de la infermeria. El procés d'atenció d'infermeria: el mètode científic, models d'atenció d'infermeria. Bases del treball en equip. L'equip d'infermeria: les activitats de l'auxiliar. 6. L'atenció al pacient / client: Drets i deures de l'usuari. Els departaments o unitats d'atenció a l'usuari: funcions. Normes de confidencialitat en tots els àmbits d'atenció a l'usuari. 7. La documentació sanitària: Documentació hospitalària, documentació extrahospitalària, documentació entre centres: tipus i contingut. La tramesa de la documentació. El tractament de la informació: arxiu de la informació, registres i arxiu, manteniment i conservació, seguretat de la informació. 8. Economia sanitària: Finançament, costos, beneficis en empreses del sector sanitari. Pressupostos de serveis. La documentació mercantil: comanda, albarà, factura i rebut. La documentació financera: xec i lletra de canvi. El sistema impositiu: l'IVA i l'IRPF.
9. Gestió d'existències i inventaris: Emmagatzematge: tècniques / sistemes. Criteris de classificació de material clínic i no clínic. Control d'existències: estoc mínim i reposició d'existències. Les fitxes de magatzem. Inventaris: classificació i elaboració. Normes de seguretat i higiene aplicades en magatzems de materials sanitaris. Condicions d'emmagatzematge dels materials. 10. Aplicacions informàtiques: Les aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem, facturació i gestió econòmica. Utilització de paquets informàtics per a la gestió del fitxer de pacients, històries clíniques, altres.
L'ésser humà davant la malaltia:
• L'ésser humà: Nivells d'organització dels éssers vius: matèria orgànica i inorgànica. Principis immediats. Classificació dels éssers vius. La cèl·lula. La teoria cel·lular. L'herència biològica. Els teixits: definició, tipus i funcions. Els òrgans, els aparells i els sistemes: definició i tipus. La posició anatòmica humana. 2. Introducció a la patologia: Concepte de patologia. Terminologia mèdica. Semiologia: signes i símptomes. Concepte i tipus: febre, mareig, tos, cianosi, diarrea, restrenyiment, hemorràgies. El dolor: semiologia, tipus, situacions. Importància del dolor en determinades patologies: oncològiques, coronàries, altres. Grups de malalties: malalties infeccioses, inflamatòries, immunològiques, vasculars, traumatismes, tumors benignes i malignes, malformacions. Mecanismes de producció i manifestacions bàsiques. Procediments diagnòstics: concepte, aplicacions i preparació del pacient per a la realització d'estudis analítics, electrodiagnósticos, endoscòpics, biòpsies, proves funcionals, tècniques de diagnòstic per la imatge. Procediments terapèutics: tipus, fonament, aplicacions. 3. Els medicaments: Principis generals de farmacocinètica i farmacodinàmica. classificació de els fàrmacs. Els sistemes de distribució de fàrmacs: sistema tradicional i sistema unidosis. Els fàrmacs: formes de presentació, vies d'administració i tècniques d'administració. 4. L'exploració mèdica: El protocol d'atenció i de preparació al pacient / client. Material i instrumental bàsic de les consultes de medicina interna i especialitats bàsiques: característiques, condicions de manipulació, higiene i manteniment. Posicions bàsiques d'exploració. 5. Tècniques hidrotermals: Tècniques d'aplicació de fred: fred sec i fred humit. Indicacions i contraindicacions. Tècniques d'aplicació de calor: calor seca i calor humida. Indicacions i contraindicacions. Tècniques d'hidroteràpia: concepte, fonaments físics, instal·lacions i materials. Tècniques hidroteràpiques més usuals: rentats, compreses, banys, tancs i piscines terapèutiques, dutxes i raigs. Hidrologia mèdica: característiques de les aigües mineromedicinals, classificació. Indicacions i contraindicaciones.Bienestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment:
• Necessitat d'higiene: La pell: anatomia i fisiologia. Malalties més freqüents. Lesions elementals. Les ferides: classificació, cicatrització i cura. Els apòsits. Les úlceres per pressió: factors de predisposició, procés de formació, localització, mesures preventives i tractament. Els massatges: efectes fisiològics del massatge. Indicacions i contraindicacions del massatge. Tècnica general del massatge. Maniobres fonamentals: friccionar, amassar, percudir, altres. La higiene: concepte. Tipus i procediments d'higiene. Característiques de la higiene a la dutxa, bany o llit. Característiques de la higiene parcial: peus, mans, boca, cabell, barba, genitals. La recollida d'orina i excretes: material i tècniques. 2. Necessitat de repòs i moviment: L'aparell locomotor: anatomia, fisiologia i patologies més freqüents. La necessitat de repòs: els ritmes biològics. Condicionament del pacient / client per al descans nocturn. La mecànica corporal: concepte i principis. Les posicions: característiques, indicacions i contraindicacions. Tècniques de col·locació. La mobilització, immobilització, la deambulació i el transport del pacient / client: tipus, indicacions, contraindicacions. Tècniques i materials. 3. Higiene i moviment de pacients / clients amb necessitats especials: Cures als pacients / clients cremats. Cures als pacients / clients traumatològics. Cures als pacients / clients inconscients. Cures a altres tipus de pacients / clients.
Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà:
• Necessitat de respirar: Anatomofisiologia de l'aparell respiratori. Malalties més freqüents de l'aparell respiratori. Anatomofisiologia de l'aparell circulatori: la sang, el cor, els vasos sanguinis, el sistema limfàtic. Malalties més freqüents. Els signes vitals: procediments de presa i enregistrament. L'oxigenoteràpia: materials i tècniques. Drenatges posturals i exercicis respiratoris. Aspiració de secrecions: material i tècnica. Cura del pacient / client traqueostomitzat. Respiració assistida: tipus de respiradors, cura del pacient / client. 2. Necessitat de menjar, beure i eliminar: Anatomofisiologia de l'aparell digestiu. Malalties més freqüents de l'aparell digestiu. Alimentació i nutrició: els nutrients, els aliments, l'equilibri alimentari. El sondatge nasogàstric: indicacions, tècnica. Suport a l'alimentació del pacient / client: alimentació per via oral, alimentació per sonda nasogàstrica. Les dietes: definició de dieta, tipus de dietes. La nutrició parenteral. La nutrició enteral. Les ostomies: tipus, cura del malalt ostomitzat. Anatomofisiologia de l'aparell urinari. Malalties més freqüents de l'aparell urinari. El sondatge vesical: indicacions, tècnica. Els ènemes de neteja: indicacions, tècnica. El balanç hídric: concepte i càlcul. El control de la diüresi. 3. L'aparell reproductor: Anatomofisiologia de l'aparell reproductor masculí. Anatomofisiologia de l'aparell reproductor femení. Malalties més freqüents. Mètodes de control de la natalitat. Mètodes de fertilització artificial. Fecundació, embaràs i part. L'atenció de la mare en el puerperi. Les cures bàsiques del nadó. Les atencions al pacient / client pediàtric. 4. Necessitat de relació: Anatomia i fisiologia del sistema nerviós. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient / client neurològic. Anatomia i fisiologia del sistema endocrí. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient / client diabètic. Anatomia i fisiologia dels òrgans dels sentits. Malalties més freqüents. 5. El pacient / client quirúrgic: Cures preoperatòries: preparació física i psicològica. El procés quirúrgic: tipus d'anestèsia, instrumental quirúrgic bàsic. La unitat de reanimació quirúrgica. Cures postoperatòries: postoperatori immediat i postoperatori continuat. Complicacions postoperatòries més freqüents. Els drenatges quirúrgics. 6. Les cures post mortem: Aspectes psicològics de la mort. Atenció als acompanyants. Condicionament del cadàver: material i tècnica. 7. El pacient / client terminal: Característiques del pacient / client terminal. L'atenció al pacient / client terminal. Les unitats de cures pal·liatives: característiques, organització. L'equip multidisciplinari: funcions. L'atenció als acompanyants.
Primers auxilis:
• Avaluació d'emergències: Tipus i característiques de les emergències. Valoració de les prioritats davant d'un cas d'emergència. Criteris d'avaluació d'emergència. Seqüència d'actuacions davant d'una emergència. 2. Hemorràgies: Les hemorràgies. Concepte. Classificació: arterial, venosa, capil·lar, interna, externa. Actuació davant hemorràgies internes i externes. Perills del torniquet. Concepte de xoc. Signes i símptomes de xoc. 3. Asfíxia i aturada cardíaca: Causes de l'asfíxia. Manifestacions. Causes de l'aturada cardíaca. Simptomatologia. Reanimació respiratòria. Ventilació artificial sense aparells. Ventilació artificial amb aparells. Reanimació cardíaca: massatge cardíac extern. Reanimació combinada. Posició lateral de seguretat. 4. Traumatismes: Traumatismes cranioencefàlics. Definició. Classificació. Traumatismes de parts toves: ferides tancades, ferides obertes. Tipus d'apòsit i embenat. Tipus de traumatismes de l'aparell locomotor: directes, indirectes, forces de torsió, fractures patològiques, fractura oberta, fractura tancada. Concepte d'esquinç i luxació. Immobilització: embenats i fèrules. Lesions de columna vertebral: tipus, mecanismes de producció, signes i símptomes. El pacient politraumatitzat: concepte. Àrees d'especial interès en la valoració del pacient politraumatitzat. 5. Cremades: Concepte de cremada. Causes. Valoració de la gravetat segons l'extensió, profunditat, localització i altres factors. Tractament bàsic.
Lesions per electricitat. Tipus de cremades. Cremades per substàncies químiques (àcids i alcalins). Tractament immediat i seqüència d'actuació. Complicacions de les cremades: infeccions i deshidratacions. 6. Lesions per excés de fred: Factors que afavoreixen les lesions per fred. Signes i símptomes de la hipotèrmia global. Tractament del pacient amb hipotèrmia global. Congelacions. Signes i símptomes. 7. Anafilaxi: Concepte i fisiopatologia del xoc anafilàctic. Causes de la anafilaxi. Signes i símptomes del xoc anafilàctic.
Actuació davant un xoc anafilàctic: pacient conscient, pacient inconscient. 8. Intoxicacions: Concepte de tòxic. Via d'intoxicació. Mesures generals. Principi de protecció. Intoxicació per inhalació. Intoxicació per absorció. Intoxicació per ingesta. Toxoinfección alimentària. 9. Picades i mossegades: Picades d'insectes. Manifestacions i tractament. Lesions produïdes per animals verinosos.
Actuació urgent davant d'una mossegada d'un animal verinós. Ferides punxants per animals marins. Ferides causades per animals domèstics.
Crèdit higiene del medi hospitalari i neteja del material:
• Introducció a la microbiologia: Característiques bàsiques dels principals bacteris, virus, fongs i altres microorganismes o paràsits que infecten l'home. 2. La infecció: La cadena epidemiològica. Principals malalties transmissibles: agent causal i formes de transmissió. Formes de prevenció: mètodes i estratègies. Accions de control sobre les malalties infeccioses. Accions sobre els mecanismes de transmissió. 3. Neteja de material i estris: Neteja de material sanitari: principis bàsics. procediments de neteja dels diferents tipus de materials i estris: vidre, metàl·lic, plàstic, tèxtil, de precisió, un sol ús, altres. Neteja d'aparells i carros de cures. Criteris de verificació i condicionament. 4. Desinfecció de material: Principis bàsics de: desinfecció, desinfectant, asèpsia, antisèpsia i antisèptic. Procediments físics i aplicacions: ebullició, radiacions ultraviolades, ultrasons, filtres de flux laminar. Procediments químics i aplicacions: loció, immersió, polvorització, aerosols. 5. Esterilització: Principis bàsics. Sistemes d'embalatge del material per a l'esterilització. Mètodes físics: calor humida, calor seca, radiacions ionitzants.
Mètodes químics: òxid d'etilè, glutaraldehid activat. Mètodes de control de l'esterilització: controls biològics, físics i químics.
Les centrals d'esterilització i desinfecció: organització i equips. 6. Les infeccions nosocomials: La infecció hospitalària: concepte, causes que l'afavoreixen, fonts de les infeccions hospitalàries, mesures generals de prevenció. Malalties susceptibles d'aïllament. L'aïllament: tipus i tècniques. Tècniques d'higiene hospitalària: rentat de mans, col·locació de gorra, mascareta, guants, peücs i bata. L'eliminació de les deixalles: materials, protocol d'actuació. Normativa específica. 7. Les mostres biològiques: Tipus. Característiques. Tècniques de recollida i condicions de transport de mostres: sang, orina, excrements, esput, vòmits, LCR, altres.
• 8. La unitat del pacient / client: Estructura i composició d'una unitat del pacient / client. Condicionament i manteniment de la higiene entorn al pacient / client. El llit hospitalari: tipus i accessoris. Tècniques de fer el llit. 9. L'acollida i comiat del pacient / client: Admissió i alta del pacient / client: ingrés normal, trasllat entre diferents unitats, ingrés per urgències, alta programada i alta voluntària. Els protocols d'atenció en l'acollida i l'acomiadament.
Suport psicològic al pacient:
• El psiquisme: Concepte de psicologia i components generals del psiquisme: percepció, sensació, motivació, atenció, memòria, emoció, personalitat i temperament. Les funcions psíquiques: intel·ligència i estats de consciència. Estructura i funcionament psíquic: els mecanismes de defensa, la identitat, concepte de crisi. 2. Fonaments de psicologia general i evolutiva: Característiques personals dels individus en general. Teories sobre el desenvolupament de la personalitat. Etapes evolutives i els paràmetres de referència: infància, adolescència, maduresa i vellesa. 3. Elements d'antropologia i sociologia: La cultura: els fonaments, aspectes característics, les seves qualitats i els seus problemes. La societat: estatut i funcions socials. La família. Unitats socials. Els grups. Els sistemes socials i els grups. L'organització social amb relació a les èpoques culturals ia l'àmbit econòmic i biològic. L'educació i la formació de la personalitat en els diferents models socials. 4. Els problemes de caire psíquic: Signes que denoten problemàtica psíquica: ansietat, angoixa, hostilitat, agressivitat, al·lucinació, idees delirants, idees obsessives, suïcidi, l'estrès posttraumàtic. Grans grups de problemes psíquics: problemes d'ordre psicòtic, problemes d'ordre neuròtic, problemes de deficiència intel·lectual, demències. L'atenció adequada a les persones que presenten aquests problemes. 5. Relació amb el pacient / client: La institució sanitària: l'equip de treball, l'equip multidisciplinari. El rol professional del personal sanitari: l'autoconeixement personal de l'auxiliar d'infermeria. El paper del pacient / client. 6. Comunicació: Elements de la comunicació pacient / personal sanitari. Bases de la relació interpersonal. Fases. La escolta activa. La escolta passiva. La comunicació verbal. La comunicació no verbal. La relació d'ajuda. Fases. Les habilitats necessàries per a l'exercici de la comunicació-relació. Les actituds afavoridores per a la comunicació. Elements condicionants de la dinàmica grupal. Teràpia de grups. 7. L'atenció integral dels pacients / clients en situació especial: El pacient / client oncològic. El pacient / client amb la Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida. El pacient / client geriàtric. El pacient / client incapacitat físic i psíquic. El pacient / client terminal. El pacient / client pediàtric i adolescent. El pacient / client drogodependent.
Educació per a la salut:
• Les necessitats de la persona des d'un enfocament holístic: Concepte holístic de l'ésser humà. Les necessitats de l'ésser humà: jerarquia de necessitats segons diversos models. 2. Cicle salut / malaltia: Concepte de salut. Concepte de malaltia. Factors que condicionen la salut: factors ambientals, factors biològics, factors associats al sistema sanitari, factors associats a l'estil de vida. 3. Educació per a la salut: concepte d'educació sanitària. Fases de l'educació sanitària. Programes d'educació sanitària. Programes de promoció de la salut. Programes de prevenció de malalties específiques. 4. Tecnologia educativa: Tècniques de grup aplicades a l'educació per a la salut: conferències, treball de grup, comissions de treball, seminaris, estudis de casos. Mitjans audiovisuals i la seva aplicació a l'educació sanitària. Recursos didàctics en educació per a la salut.
Tècniques d'ajuda odontològica / estomatològica:
• Anatomia regional de cap i coll: Ossos del crani i de la cara. Articulacions temporomandibulares i craniofacials. Músculs del cap, facials, mastegadors i de la llengua. Innervació: nervis cranials, sistema neurovegetatiu del cap i coll. Irrigació i sistema limfàtic del cap i coll. Glàndules salivals: anatomia i fisiologia. 2. Les dents: Embriologia de les dents. Estructura, ubicació i funció de les dents. Grups dentaris. Denticions. Oclusió. Nomenclatura dental, fórmules i registres dentals. 3. Radiografies dentals: Principis bàsics. Pel·lícules radiogràfiques. Propietats de les pel·lícules radiogràfiques dentals. Tècniques radiogràfiques intrabucals periapicals, intraproximales i oclusals: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient / client. Tècniques radiogràfiques extrabucales frontals, laterals i verticals: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient / client. Tècniques radiogràfiques especials: panoràmica, tomografia. Tècniques de revelat, fixació i assecat de pel·lícules radiogràfiques: tipus de pel·lícules, tècniques de col·locació del tub, posició del cap del pacient / client. Efectes de les radiacions ionitzants sobre l'organisme. Normes de protecció radiològica. Elements de radioprotecció. Normes de conservació i arxivat de radiografies. 4. Materials dentals: Guixos: característiques i tipus. Tècniques de preparació, tècniques de buidatge, enduriment. Materials d'impressió: alginats, hidrocoloides, mercaptans, silicones, elastòmers. Característiques. Tècniques de preparació. Materials d'obturació: composites, amalgames, ionòmers de vidre. Característiques. Tècnica de preparació. Ciments: fosfat de Zn. Característiques. Tècniques de preparació. Altres materials: vernissos protectors, adhesius dentinarias. 5. La consulta odontològica: Organització de la consulta. L'equip dental: elements que el componen, funcionament, manteniment preventiu, neteja i desinfecció. Condicionament del pacient / client a la cadira dental. Instrumental de mà i rotatori: classificació, funció, criteris de subjecció i instrumentació. Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de l'equip i l'instrumental. Documentació clínica. La història clínica. La fitxa dental: terminologia i simbologia habitual. Enregistrament de les dades. 6. Procediments d'instrumentació i ajuda en intervencions dentals: Tècniques d'instrumentació: col·locació del tècnic o tècnics durant la intervenció a "quatre" i "6" mans. Maniobres de coordinació. Maniobres d'aïllament. Condicions d'il·luminació del camp operatori. L'anestèsia dental: tipus, complicacions i accidents de l'anestèsia, fracàs de l'anestèsia. 7. L'atenció al pacient / client odontològic: La informació sobre pautes d'higiene bucodental. Atenció a les necessitats del pacient / client abans, durant i després de la intervenció.
Tècniques de suport psicològic. Postoperatori: símptomes postoperatoris. Higiene i informació.
Relacions en l'equip de treball (ret):
• La comunicació en l'àmbit professional: El procés de comunicació. Elements. La comunicació eficaç. L'emissor, el receptor i el medi. La comunicació en el marc laboral. Tipus i continguts. La comunicació verbal: el diàleg, l'entrevista, l'informe, la reunió i el telèfon. La comunicació escrita: tipus de documents i contingut. Barreres, interferències i distorsions en la comunicació. El llenguatge específic de la professió. Terminologia i formes pròpies. Els registres lingüístics: formal, informal i especialitzat. 2. Resolució de conflictes en l'àmbit de treball: Tipus i causes dels conflictes. Etapes del desenvolupament dels conflictes. Participació del grup. Elements i estratègies de negociació. Deliberacions. Mètodes de presa de decisions. Factors que influeixen en la presa de decisions. 3. Grups humans en el treball: L'individu i el grup. Tipologies humanes en l'àmbit professional. Diferents tipus de grup. Rols dels components. Interacció, comunicació i participació en el grup. Factors psicològics, estructurals i instrumentals que afecten el comportament i la dinàmica dels grups. 4. Equips de treball: Tipus d'equips de treball. Tècniques de treball en equip: la diversificació i combinació de feines i els grups semiautònoms de treball. Tècniques de planificació i coordinació de treballs. Paper del coordinador / responsable d'equip. Tècniques d'avaluació de resultats. Mesures d'integració i d'adaptació de nous membres. 5. Reunions de treball: Reunions: tipus i etapes. Paper del moderador. Tipologia de participants: criteris d'actuació. Preparació i recursos de suport de les reunions. Tècniques de treball. Criteris d'avaluació de reunions. 6. La motivació: La motivació. Teories de la motivació. Necessitats fisiològiques i psicològiques de l'individu. Factors que afavoreixen la motivació. Ambient laboral i motivació. 7. Polítiques de recursos humans en l'empresa: Valoració de llocs de treball. Informació als treballadors. Promoció en el treball. Formació de treballadors.
Formació i orientació laboral (fol):
Salut laboral: Seguretat, higiene i salut en el treball. Salut i medi ambient. Factors de risc en el treball: físics, químics, esforços, organitzatius i comuns. Tècniques de prevenció i protecció. Actuació en cas d'accident. 2. Legislació i relacions laborals: Administració i Jurisdicció laboral. Drets i deures laborals. Modalitats del contracte de treball. Modificació, extinció i infraccions. Representació. Convenis col·lectius. Conflictes col·lectius. Prestacions de la Seguretat social. 3. Orientació i inserció sociolaboral: Interessos i capacitats. Ofertes de treball. Treball d'assalariat en una empresa oa l'administració. Autoocupació: autònom o empresa social. itineraris
• formatius i de professionalització.
Formació en centres de treball (FCT) (410 hores).
Exempció del crèdit FCT: 410 hores (o equivalent en dies) treballades en el sector sanitari.
Síntesi.
 

Requisits

Tenen accés directe les persones que compleixin amb algun dels següents requisits: Tenir el títol de graduat / ada en educació secundària, tenir el títol de FP1 (o equivalent), tenir el segon de BUP aprovat, haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM), superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic / a en Cures auxiliars d'infermeria, un cop aprovats tots els crèdits de les proves lliures que convoqui la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques

Les pràctiques en empresa tindran una durada de 100 hores. (Voluntàries).

Perspectives laborals

Tècnic auxiliar d'infermeria Tècnic auxiliar d'atenció primària Tècnic d'atenció domiciliària Tècnic / a auxiliar d'unitats especials i salut mental En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia i unitats d'atenció sociosanitària d'entitats públiques o privades.

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives, material del curs i la coordinació de pràctiques en centres especialitzats (això últim és voluntari).

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (P.L.)
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X