Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu és obtenir la titulació que habilita per a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l'especialització d'educació infantil o títol de grau equivalent, ia tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Temari

• Mòdul professional 1: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social. UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social. UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies.
• Mòdul Professional 2: Didàctica d'educació infantil. UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. UF2: Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil. UF3: Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit formal. UF4: Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit no formal.
• Mòdul professional 3: Autonomia personal i salut infantil. UF1: Atenció i cura en l'alimentació dels nens. UF2: Atenció i cura en l'activitat i el descans dels infants. UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants. UF4: Programació dels hàbits de l'autonomia personal. UF5: Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat.
• Mòdul professional 4: El joc infantil i la seva metodologia. UF1: El joc i les joguines. UF2: Disseny de projectes d'intervenció d'oci i temps lliure educatiu. UF3: Implementació d'activitats d'oci i de temps lliure.
• Mòdul professional 5: Expressió i comunicació. UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal. UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió rítmico-musical. UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica. UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual. UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC. UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica.
• Mòdul professional 6: Desenvolupament cognitiu i motriu. UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoriomotor perceptiu. UF2: Intervenció en el desenvolupament motriu. UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu. UF4: Intervenció primerenca. UF5: Pràctica psicomotriu.
• Mòdul professional 7: Desenvolupament socioafectiu. UF1: Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual. UF2: Intervenció en l'àmbit social.
• Mòdul professional 8: Habilitats socials. UF1: Habilitats de comunicació. UF2: Dinamització de grups.
• Mòdul professional 9: Primers Auxilis. UF1: Recursos i trasllat d'accidentats. UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. UF3: Atenció sanitària d'urgència.
• Mòdul professional 10: Formació i orientació laboral. UF1: Incorporació al treball. UF2: Prevenció de riscos laborals.
• Mòdul professional 11: Empresa i iniciativa emprenedora.
• Mòdul professional 12: Projecte d'atenció a la infància.
• Mòdul professional 13: Formació en centres de treball. (Durada: 383 hores)


Requisits

Tenen accés directe les persones que compleixin amb algun dels següents requisits: Tenir el títol de batxillerat, haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS), d'acord amb l'opció cursada, tenir el títol de tècnic superior o especialista, haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el COU o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació universitària o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Novetat 2016: Es pot accedir també estant en possessió del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència (sense necessitat de superar la prova d'accés al CFG Superior).

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic Superior d'Educació Infantil, un cop aprovats tots els crèdits corresponents a les proves lliures que convoqui la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques

Les corresponents al crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT). Per a la realització d'aquest crèdit, l'alumne haurà de matricular-se en un institut oficial. Formació centres treball (383)h

Perspectives laborals

Educador infantil al primer cicle d'educació infantil, sempre sota la supervisió d'un mestre com a educador en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Tècnic especialista en educació infantil, com a educador de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l'educació infantil. Educador en institucions i / o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d'altres professionals. Educador en programes o activitats d'oci i de temps lliure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges-escola, i altres equipaments del sector. Animador d'activitats dirigides a nens (0-6 anys) en l'àmbit del turisme i de l'hoteleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d'esquí i altres equipam

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, material del curs, hores de classe o de tutories i gestions administratives.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X