CASAS FORMACIÓN

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

CASAS FORMACIÓN

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 Hores
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona
consultar preu

Descripció

L'objectiu és obtenir la titulació que habilita per a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l'especialització d'educació infantil o títol de grau equivalent, ia tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.
Temari del curs

• Mòdul professional 1: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social. UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc social. UF2: Intervenció socioeducativa amb famílies.
• Mòdul Professional 2: Didàctica d'educació infantil. UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys. UF2: Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil. UF3: Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit formal. UF4: Disseny de projectes i d'activitats educatives en l'àmbit no formal.
• Mòdul professional 3: Autonomia personal i salut infantil. UF1: Atenció i cura en l'alimentació dels nens. UF2: Atenció i cura en l'activitat i el descans dels infants. UF3: Atenció i cura de la higiene dels infants. UF4: Programació dels hàbits de l'autonomia personal. UF5: Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat.
• Mòdul professional 4: El joc infantil i la seva metodologia. UF1: El joc i les joguines. UF2: Disseny de projectes d'intervenció d'oci i temps lliure educatiu. UF3: Implementació d'activitats d'oci i de temps lliure.
• Mòdul professional 5: Expressió i comunicació. UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbal. UF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió rítmico-musical. UF3: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logicomatemàtica. UF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestual. UF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TAC. UF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica.
• Mòdul professional 6: Desenvolupament cognitiu i motriu. UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoriomotor perceptiu. UF2: Intervenció en el desenvolupament motriu. UF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiu. UF4: Intervenció primerenca. UF5: Pràctica psicomotriu.
• Mòdul professional 7: Desenvolupament socioafectiu. UF1: Intervenció en l'àmbit afectiu-sexual. UF2: Intervenció en l'àmbit social.
• Mòdul professional 8: Habilitats socials. UF1: Habilitats de comunicació. UF2: Dinamització de grups.
• Mòdul professional 9: Primers Auxilis. UF1: Recursos i trasllat d'accidentats. UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors. UF3: Atenció sanitària d'urgència.
• Mòdul professional 10: Formació i orientació laboral. UF1: Incorporació al treball. UF2: Prevenció de riscos laborals.
• Mòdul professional 11: Empresa i iniciativa emprenedora.
• Mòdul professional 12: Projecte d'atenció a la infància.
• Mòdul professional 13: Formació en centres de treball. (Durada: 383 hores)


Veure més

Requisits

Tenen accés directe les persones que compleixin amb algun dels següents requisits: Tenir el títol de batxillerat, haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS), d'acord amb l'opció cursada, tenir el títol de tècnic superior o especialista, haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el COU o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació universitària o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Novetat 2016: Es pot accedir també estant en possessió del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència (sense necessitat de superar la prova d'accés al CFG Superior).
Lloc on s'imparteix el curs

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos
43001 Tarragona

Titulació obtinguda

Títol oficial de Tècnic Superior d'Educació Infantil, un cop aprovats tots els crèdits corresponents a les proves lliures que convoqui la Generalitat de Catalunya.

Perspectives laborals

Educador infantil al primer cicle d'educació infantil, sempre sota la supervisió d'un mestre com a educador en les institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
Tècnic especialista en educació infantil, com a educador de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l'educació infantil.
Educador en institucions i / o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d'altres professionals.
Educador en programes o activitats d'oci i de temps lliure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges-escola, i altres equipaments del sector.
Animador d'activitats dirigides a nens (0-6 anys) en l'àmbit del turisme i de l'hoteleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d'esquí i altres equipam

Preu

El preu inclou: matrícula del curs, material del curs, hores de classe o de tutories i gestions administratives.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil

També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil