La Salle - URL

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica

La Salle - URL

Grau
Semi-presencial
Oficial / Homologat
100 Crèdits

Descripció

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica.

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l'annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d'octubre pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d'Enginyer Informàtic.
Veure més

Temari del curs

Apartat 1
  • Desenvolupament del programari
  • Intel·ligència Artificial
  • Llenguatges de programació
  • Senyals i xarxes
Apartat 2
  • Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
  • Direcció i coordinació de projectes empresarials
  • Creació d'empreses i responsabilitat social
Apartat 3
  • Pràctiques externes
Apartat 4 de
  • Treball de fi de Grau

Requisits

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d'un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Metodologia

Les matèries i continguts del curs estan organitzats en quatre apartats: formació en format semi presencial, experiència professional, pràctiques externes i treball de final de grau.

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objectius

Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.

Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l'àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.

Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.

Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.

Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.

Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.

Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.

Crear i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

L'enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És llavors, un professional que treballa amb les últimes tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l'activitat econòmica.
Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per a internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs online, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de programari, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica