La Salle - URL

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica

La Salle - URL

Grau
Semi-presencial
Oficial / Homologat
100 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica.

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l'annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d'octubre pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d'Enginyer Informàtic.
Veure més

Temari del curs

Apartat 1
  • Desenvolupament del programari
  • Intel·ligència Artificial
  • Llenguatges de programació
  • Senyals i xarxes
Apartat 2
  • Tendències en les tecnologies de la informació i la comunicació
  • Direcció i coordinació de projectes empresarials
  • Creació d'empreses i responsabilitat social
Apartat 3
  • Pràctiques externes
Apartat 4 de
  • Treball de fi de Grau

Requisits

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d'un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

Metodologia

Les matèries i continguts del curs estan organitzats en quatre apartats: formació en format semi presencial, experiència professional, pràctiques externes i treball de final de grau.

Horari/Torn

De dilluns a divendres.

Durada

Data d'inici: 04/09/2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.

Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.

Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l'àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.

Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.

Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.

Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.

Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.

Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.

Crear i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.

Titulació obtinguda

Grau Universitari Oficial de La Salle-Universitat Ramon Llull.

Perspectives laborals

L'enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És llavors, un professional que treballa amb les últimes tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l'activitat econòmica.
Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per a internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts, etc.), oci (videojocs, jocs online, etc.), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de programari, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic, etc.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica

També et recomanem aquests cursos

Curs de Complements de Formació Grau en Enginyeria Informàtica