CEF Barcelona

Curs de comptabilitat d'entitats sense fins lucratius

CEF Barcelona

Curs
Distància
consultar preu

Descripció

L'objectiu d'aquest Curs consisteix a presentar les novetats que s'incorporen a l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense ànim de lucre com a conseqüència de la publicació al BOE el dia 9 d'abril de 2013 De la Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'aprova el Pla de comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense fins lucratius, així com de la publicació un dia després de la Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius.Sistema d'ensenyamentFORMACIÓ A DISTÀNCIAEl sistema d'ensenyament a distància s'imparteix al CEF des dels seus orígens l'any 1977 i des de 1999, el Centre disposa de la Plataforma de Teleformació, el "Campus del CEF".Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació a distància es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat precisarà en el desenvolupament de seva activitat.Hem de ressenyar en aquest sistema d'ensenyament:    
Professors-tutors: El procés d'aprenentatge està tutoritzat permanentment per especialistes de les diferents matèries que ofereixen a l'alumne una assistència personalitzada a través del servei de tutories on-line del Campus, telèfon, entrevistes personals al Centre ...

    
Durada: El temps estimat per al seu seguiment és de 5 mesos. Sent possible el seu inici a l'octubre, febrer i maig de cada any.

    
Documentació: la documentació que es facilitarà per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

    
Avaluació: Cada assignatura s'avalua atenent a un sistema d'avaluació que contempla diferents activitats: d'aprenentatge, controls i d'avaluació contínua. Totes les activitats es desenvolupen a través de les eines que proporciona el Campus CEF. - Constituint un procés d'avaluació contínua.

    
Des del Campus del CEF, els alumnes disposaran d'un sistema que els permetrà rebre comunicats del seu interès remesos pels professors i coordinadors acadèmics, comunicar-se entre ells, accedir a documentació complementària, participar en la celebració d'esdeveniments on line, consultar l'estat de seu expedient acadèmic, etc.

    
Diploma: Per a l'obtenció del diploma acreditatiu cal haver realitzat la totalitat de les proves d'avaluació proposades amb caràcter obligatori associades al programa formatiu (Controls i AEC) i haver obtingut una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Veure més

Temari del curs

Marc conceptual de la comptabilitat
     Immobilitzat material
     Immobilitzat intangible
     Béns del patrimoni històric
     Arrendaments
     Crèdits i dèbits de l'activitat pròpia
     Actius financers
     Passius financers
     Existències
     Moneda estrangera bo
     Impost sobre beneficis
     Despeses i ingressos de l'activitat pròpia
     Impost sobre el valor afegit
     Ingressos per vendes i prestacions de serveis
     Provisions i contingències
     Fusió d'entitats no lucratives
     Subvencions
     Centas anuals
     Destinació de rendes i ingressos
     L'estat de fluxos d'efectiu
Veure més

Destinataris

Personal tècnic i directiu de fundacions.

Durada

OBERT TERMINI DE MATRÍCULA.
Inici: Febrer 2015.
Fi: Juny 2015.

Preu

FORMACIÓ A DISTÀNCIA PAGAMENT FRACCIONAT: 460 euros en 5 terminis de 92 euros.
Pagament únic: 445 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de comptabilitat d'entitats sense fins lucratius

També et recomanem aquests cursos

Curs de comptabilitat d'entitats sense fins lucratius