Cos de Mestres de Primària de la Generalitat

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Si vols treballar en les escoles públiques catalanes Aulamestre t'ofereix un curs adreçat a totes aquelles persones que estan interessades en preparar-se aquestes oposicions.

Requisits

Requisits Generals:
Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un Estat membre de la Unió Europea. Tenir 18 complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta per a la jubilació. Tenir la titulació de Mestre de Primària o bé altres titulacions que permeten treballar com a generalista. No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta. No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. No ser funcionariat de carrera, funcionariat en pràctiques ni estar pendent de cap nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.
Campus i seus: Aula Mestre
Aula Mestre
C. Sta. Llogaia, 30 Baixos 17600 Figueres (Girona)
Cursos més populars
X