Aula Mestre

Cos de Mestres de Primària de la Generalitat

Aula Mestre

Descripció

Si vols treballar en les escoles públiques catalanes Aulamestre t'ofereix un curs adreçat a totes aquelles persones que estan interessades en preparar-se aquestes oposicions.

Requisits

Requisits Generals:


Tenir la nacionalitat espanyola o pertànyer a un Estat membre de la Unió Europea.
Tenir 18 complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta per a la jubilació.
Tenir la titulació de Mestre de Primària o bé altres titulacions que permeten treballar com a generalista.
No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.
No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
No ser funcionariat de carrera, funcionariat en pràctiques ni estar pendent de cap nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cos de Mestres de Primària de la Generalitat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cos de Mestres de Primària de la Generalitat