Curs Bàsic 30 H -Agricultura i Jardineria

Preventor On line

Descripció

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) van establir un nou marc de legalitat en la seguretat i salut laboral i van generar unes necessitats específiques de formació. L'Art.19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) estableix que el treballador haurà de rebre una formació en matèria preventiva, suficient i adequada als riscos del seu lloc de treball o funció de cada treballador.El contingut formatiu d'aquests cursos de Prevenció de Riscos Laborals pretén servir d'ajuda tant a alumnes-treballadors com a formadors en prevenció de riscos, per facilitar i ampliar el coneixement preventiu general i les tècniques de prevenció més habituals enfront de determinats riscos existents en les activitats professionals que es tracten en els cursos.Aquest contingut formatiu contempla de manera genèrica els riscos més habituals d'una activitat professional i no correspon a cap lloc de treball en concret de cap empresa, per la qual cosa haurà de ser l'organització preventiva de cada empresa la que sobre la base de l'avaluació de riscos del lloc de treball, determini si aquest contingut formatiu es correspon o no, amb la formació necessària del lloc de treball a la qual es refereix l'Art.19 anteriorObjectiusEl Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals té com a finalitat dotar a l'alumne de les capacitats i habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció en l'àmbit del sector específic del que es tracta.S'inclou, tal com marca l'annex IV del propi Reglament, un total de 5 hores de riscos específics i la seva prevenció en el sector de l'Agricultura i Jardineria.

Veure més

Temari del curs

o T1 Introducció a la PRL
+ El Treball i la Salut
+ Els Riscos Laborals
+ Accident de treball i malaltia professional
+ Conseqüències dels Riscos I
+ Conseqüències dels Riscos II
+ Drets i Deures Bàsics
+ Representació dels Treballadors
+ Responsabilitats dels Treballadors
+ Les Directives Comunitàries
+ La Legislació Aplicable I
+ La Legislació Aplicable II
o T2 La Gestió de la PRL
+ La Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
+ L'Avaluació de Riscos
+ La Planificació de l'Activitat Preventiva
+ Modalitats de Recursos Humans i Materials
+ El Control de la Salut dels Treballadors
+ Objectius i Tècniques de la Vigilància de la Salut
o T3 Organismes Públics
+ Actuació de les Administracions Públiques
+ Institucions i Organismes Internacionals
+ Les Institucions de la Unió
+ Organismes Nacionals
o T4 Riscos lligats a l'entorn de treball
+ Lloc i Superfície de Treball
+ Ordre i Neteja
+ Vies de Circulació, Rampes i Escales
+ Sortides i Accessos
+ Escales manuals
o T5 Màquines, eines i els seus Riscos.
+ Màquines i Eines
+ Riscos amb les màquines
+ Les eines elèctriques manuals
+ Les eines manuals
+ Els treballs de manteniment
o T6a l'Electricitat I i els seus riscos
+ Electricitat
+ Principis de seguretat en treballs amb Baixa Tensió
+ Equips de Protecció-Elèctrica
+ Contactes Elèctrics en la Indústria
+ Electricitat Estàtica
o T7a Emmagatzematge i transport I
+ Manipulació, emmagatzematge i transport
+ Carretons Elevadors. Introducció
+ Transpaletas
+ Altres classes de carretons
+ La circulació amb carretons
+ La càrrega i descàrrega
+ El transport de Mercancias
+ Zones de càrrega i descàrrega
+ Aparells elevadors i eslingas
+ Seguretat en substàncies químiques
o T8a Medi ambient de treball I i els seus riscos
+ Exposició a agents químics
+ Exposició a agents físics
+ Exposició a agents biològics
+ El soroll
+ Les vibracions
+ La il·luminació
+ El fred i la calor
o T9a Càrrega de treball, física i mental
+ Càrrega de treball
+ Càrrega física
+ La manipulació de càrregues
+ Pantalles de visualització de dades
+ Els riscos ergonòmics
+ Càrrega mental, fatiga i insatisfacció laboral
o T10a Sistemes Elementals de Control de Riscos I
+ Protecció de la seguretat i salut
+ Proteccions col·lectives
+ Proteccions individuals
+ Equips de protecció individual
o T11a Senyalització I
+ Senyalització
+ Els senyals de lluita contra incendis
+ La senyalització per a canonades
+ Els pictogrames
o T12 Actuació en emergències i evacuació
+ Emergències i Evacuació
+ Organització de les emergències
+ Actuació en un Pla d'Emergència Interior I
+ Actuació en un Pla d'Emergència Interior II
+ Incendis
+ Emergències en indústria
o T13a Primers Auxilis I
+ Actuació en primers auxilis
+ Activació de Sistemes d'Emergència
+ Baules de la Cadena de Socors
o T14 Sector Agricultura i Jardineria-Riscos Específics
+ Magatzem Agrícola
+ Eines agrícoles
+ Productes fitosanitaris
+ Riscos del cultiu i recol·lecció agrícola
+ Riscos en Jardineria
+ Treballs a la intempèrie
+ Tractors i equips agrícoles

Veure més

Destinataris

Per a qualsevol persona interessada.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Bàsic 30 H -Agricultura i Jardineria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Bàsic 30 H -Agricultura i Jardineria