Curs de Gestió de Projectes Informàtics

Curs
Presencial
entre 500 € i 1000 €

Descripció

Cada vegada més, les empreses es troben davant la necessitat de dur a terme projectes de l'àmbit tecnològic per diferenciar-se de la competència o per assegurar la seva supervivència en un mercat tan competitiu. Això suposa conèixer les etapes o cicle de vida d'un projecte informàtic, i saber aplicar, en tot moment, algunes de les metodologies que existeixen en el mercat per definir i construir de forma adequada projectes del sector tecnològic.

En el sector de les TIC, hi ha molts professionals que al seu dia a dia han de gestionar projectes i necessiten disposar de les eines perquè el seu resultat sigui l'esperat per les empreses. En l'actualitat, totes les Pimes i grans companyies realitzen projectes d'àmbit informàtic en les seves organitzacions. Aquests van des de la implantació d'un ERP (com SAP, Navision, SAGE, etc.) O d'un CRM (Siebel, SAP, Navision), fins a posar en marxa intranets per millorar la relació amb clients, proveïdors, empleats o amb l'Administració . I, sovint, no tenen prou coneixement de les eines i metodologies més adequades per assolir amb èxit els projectes dels quals són responsables (definir l'àmbit del projecte, el pla de qualitat, els riscos, els seus costos, etc.).

Aplicar bé una metodologia de gestió de projectes informàtics fa que l'empresa estalviï molts diners, ja que genera productes o serveis de millor qualitat, i que generi més ingressos, ja que pot posar en marxa projectes d'una forma més adequada amb resultats substancials.

Objectius

? Treballar en equip.
? Capacitat per saber parlar en públic.
? Demostrar coneixement i comprensió de l'evolució de la gestió de projectes informàtics (situació actual i tendències futures) per aplicar aquest model a qualsevol projecte d'aquest àmbit.
? Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte informàtic per aplicar-lo i perquè el projecte tingui èxit.
? Dirigir projectes informàtics tenint en compte la tecnologia i les persones, trobant les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.
? Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) Que intervenen en el marc de l'execució de projectes.

Temari

Gestió de Projectes Informàtics
Obligatòria. 2 ECTS. 36 hores lectives.
Continguts
Introducció a la gestió de projectes
1. Introducció a la gestió de projectes
1.1 Què són els processos i els projectes?
1.2 Diferències entre processos i projectes
1.3 Projectes
1.4 Sistema de gestió de projectes

2. Definició del projecte
01/02 Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, ...
2.2 Fonts, coneixement del projecte
2.3 Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu. La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal

3. Planificació del projecte
3.1 Característiques de la planificació
3.2 Activitats de la planificació
3.3 Recursos i costos. El desenvolupament del projecte

4. Aprovació del pla del projecte

5. Inici del projecte
01/05 Llançament del projecte

6. Execució del projecte
6.1 Establir el pla de seguiment i control
6.2. Activitats de desenvolupament del projecte. Finalització del projecte

7. Tancament del projecte
1/7 Activitats del procés de tancament
07/02 Document Informe final
7.3 Aprovació del client i enquesta de satisfacció
4/7 Proposta de millores i bones pràctiques
7/5 Transferència de coneixement. La Qualitat en els projectes

8. La qualitat
8.1 La qualitat: què és?, Com s'aconsegueix?, Qui la defineix?, ...
02/08 Etapes de la gestió de la qualitat
3/8 Qualitat en les empreses de serveis
8.4 Evolució de la qualitat. Casos pràctics i conclusions

9. Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs)
01/09 Proposta
02/09 Planificació
03/09 Seguiment
9/4 Tancament
9/5 Conclusions

Requisits previs
Haver participat en algun projecte informàtic

Sistema d'avaluació
L'avaluació vindrà donada pels següents paràmetres:
Una presentació final
Assistència mínima del 80% de les hores presencials, participació en les activitats proposades
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Destinataris

A qui va dirigit

? Caps de projectes informàtics que necessiten tenir una visió més global i saber com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.
? Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics i personal que hagin de gestionar projectes informàtics.
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Cursos més populars
X