Escola Joviat

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Escola Joviat

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
  • MANRESA (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés als CFGS

El curs de preparació de la part comuna s’adreça a les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i es volen presentar a la prova d’accés a algun dels cicles de grau superior afins al cicle de grau mitjà que han superat.L’alumnat que vulgui formalitzar la matrícula haurà de portar a Gestió Acadèmica la següent documentació:• Resguard del títol o títol del CFGM

• Certificat de sol·licitud d’inscripció (a emplenar al centre) 

Màteries del curs 

El curs de preparació comprèn les següents matèries: llengua catalana (128 hores), llengua castellana (128 hores), anglès (160 hores) i matemàtiques (128 hores).

D’altra banda, hi haurà una hora setmanal de tutoria. 

Qualificació del cursLa qualificació del curs és la mitjana aritmètica de les matèries del curs; està compresa entre 0 i 10, amb dues xifres decimals, i per superar el curs cal que sigui igual o superior a 5.La qualificació del curs es multiplica pel coeficient 0,40 i s’afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d’accés.

A l’alumnat que supera el curs de preparació però que es presenta a la prova d’accés a un cicle que no forma part de la relació de cicles afins, no li computa la qualificació obtinguda. 

Annex

Relació d'afinitatsGrup 1Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Arts gràfiques

· Edificació i obra civil

· Electricitat i electrònica

· Energia i aigua

· Fabricació mecànica

· Fusta, moble i suro

· Imatge i so

· Indústries estractives

· Informàtica i comunicacions

· Instal·lació i manteniment

· Maritimopesquera

· Tèxtil, confecció i pell

· Transport i manteniment de vehicles

· Vidre i ceràmicaGrup 2Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Activitats físiques i esportives

· Agrària

· Imatge personal

· Indústries alimentàries

· Química

· Sanitat

· Seguretat i medi ambient

· Serveis socioculturals i a la comunitat

· Prevenció de riscos professionals (CFGS)Grup 3Famílies Professionals i Cicles Formatius:

· Administració i gestió

· Comerç i màrqueting

· Hoteleria i turisme

· Informàtica i comunicacions

· Serveis socioculturals i a la comunitat

· Seguretat i medi ambient

· Prevenció de riscos professionals (CFGS)Grup 4Famílies Professionals:

· Activitats físiques i esportives

· Ensenyaments esportius
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Curs per a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior