AFIGE

Curs Superior de Comptabilitat, Finances i NIC s

AFIGE

Curs
On-line | Distància
320 Hores
2.700 €

Descripció

OBJECTIUS:

? Conceptes del cicle comptableEl primer mòdul ens condueix des del principi a descobrir com, partint dels conceptes comptables bàsics, s'arriba a completar el procés de comptabilització adequat al Nou Pla General de Comptabilitat.A través de la lectura, comprensió i estudi d'aquest mòdul podem entendre el que és un compte, quins tipus de comptes hi ha, de despeses, d'ingressos, els seients, etc., Donant lloc a entendre i analitzar el compte de resultats i el Balanç de Situació.Es descriuen de manera detallada tots els mètodes d'amortització, així com exemples diversos per facilitar l'entesa d'aquests.Com a annex, també s'incorpora el nou Pla General Comptable, la Taula general d'amortitzacions, així com la composició dels llibres de comerç obligatoris que ha de portar una empresa, i els auxiliars.S'ha volgut, sobretot, en aquest primer mòdul, anar mostrant pas a pas tots aquells elements i conceptes que considerem fonamentals per a un millor enteniment, finalitzant amb un complet cas pràctic on s'han reflectit tots els conceptes anteriorment explicats, per mostrar la interrelació d'aquests en la pràctica comptable del dia a dia.? Interpretació del BalançAmb el segon mòdul, s'ofereix una àmplia visió dels fonaments que componen el nou balanç (segons el Nou Pla de Comptabilitat), així com les tècniques d'anàlisi d'aquest. D'aquesta manera, el balanç se'ns manifesta com una clau d'interpretació de la realitat econòmica de l'empresa.

La matèria explicada en aquest mòdul s'ha estructurat en quatre grups:En el primer (unitat 10 a la 14) s'estudia la composició del balanç de situació, els conceptes que integren l'actiu, el patrimoni net i el passiu.El segon grup (unitat 15) està dedicat a l'Impost sobre el valor afegit (IVA), la comptabilització de les operacions més comuns, la seva relació amb el NPGC (Nou Pla General Comptable) i, finalment, l'explicació de la regla de la prorrata.En el tercer (unitat 17) es descriuen les situacions? Especials? que una empresa ha d'afrontar en determinades ocasions (fallida, suspensió de pagaments, fusió, escissió, etc.).I, finalment, (unitat 18), s'ofereix una visió generalitzada de la consolidació de balanços, en què consisteix, i els diferents mètodes i sistemes de consolidació. Per finalitzar es fa un breu resum de com les empreses han de presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil.? Anàlisi ComptableUn cop s'han donat per tancades les comptes de l'exercici comptable d'una companyia, cal plasmar els moviments en un balanç i compte d'explotació, i aquests en uns comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil.La primera unitat d'aquest mòdul recull les pautes que s'han de seguir, la informació que ha de recollir aquests comptes anuals, que són el Balanç, el Compte d'Explotació, la Memòria i l'informe de gestió.Així, un cop la societat té els comptes tancades, cal procedir a analitzar les xifres. Aquesta anàlisi pot ser tant econòmic com financer. Així mateix, cal analitzar si hi ha equilibri en l'empresa.L'equilibri es pot analitzar des de dos vessants: patrimonial i financer. Des del punt de vista patrimonial s'analitza la inversió de la companyia (en què inverteix) i el finançament d'aquesta inversió. Aquesta anàlisi es realitza a través d'una sèrie de ràtios que permetran concloure si la societat pot assumir els deutes contrets.L'anàlisi des del punt de vista financer ens centrarà en l'estudi de variables noves fins ara com el fons de maniobra i el cash-flow. Amb aquestes dues variables, podrem conèixer la situació financera i de liquiditat i la capacitat financera de l'empresa.El mòdul continua amb l'anàlisi econòmica del compte d'explotació, una de les principals preocupacions de la direcció de l'empresa.Una manera d'analitzar els resultats d'una empresa consisteix a avaluar els resultats des del punt de vista analític, a fi de conéixer si el benefici o pèrdua de la societat prové de l'evolució del seu cicle normal d'explotació, dels resultats financers i / o extraordinaris.En aquest mòdul es continuen presentant conceptes nous com el punt mort o punt d'equilibri i el marge de contribució, imprescindibles per analitzar l'evolució del negoci.Una vegada conclòs el mòdul, l'alumne serà capaç de reconèixer la situació en què es troba la companyia en termes financers i econòmics, la qual cosa permetrà prendre la decisió més encertada possible per al desenvolupament del negoci.? Anàlisi Financera a curt terminiS'introdueix un nou concepte, el capital de treball, que podríem resumir com les necessitats financeres generades en el cicle d'explotació.En una societat no només és clau com es tanca un exercici, sinó la previsible evolució dels fluxos d'ingressos i despeses en exercicis futurs. Són molts els factors que podrien afectar el desenvolupament de qualsevol negoci, i aquests són de caràcter estructural i conjuntural.No obstant això, el futur d'una societat ha de planificar, mitjançant les tècniques d'anàlisi pressupostari.L'anàlisi pressupostari es realitza des d'un exercici tancat i projectant les previsions futures sobre l'evolució de l'empresa. Aquesta simulació de resultats es realitza en base a les previsions d'ingressos i despeses que es projectin. Les bases inicials de partida són hipòtesis sobre el que la societat espera que passi.Les previsions de vendes, que són el punt de partida, afecten a altres partides de balanç, com poden ser els clients. Així mateix, l'adequació de les compres a aquestes vendes, afecta la xifra de proveïdors. I, és clar, a la tresoreria.Mitjançant aquest mòdul es ajuda a analitzar totes aquestes partides que afecten la confecció d'un pressupost. El mòdul presenta exercicis complets en què es podrà posar en pràctica tots els conceptes abans exposats.

? Anàlisi Financera a Llarg TerminiEl mòdul V d'aquest programa està dedicat a la matemàtica de les operacions financeres.S'expliquen els instruments financers existents al mercat, com són les obligacions i bons, emprèstits, etc. També s'analitzen les inversions a través delVan i Tir, el càlcul del cost de capital, i es proposen instruments financers com futurs, swaps i opcions.L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer les possibilitats financeres que té una societat per invertir i optimitzar els seus recursos.? Normes Internacionals de ComptabilitatEl mòdul sobre normes internacionals de comptabilitat ens condueix, partint dels conceptes comptables dels mòduls anteriors, a completar el procés de comptabilització adequat a les Normes Internacionals d'Informació Financera.En un mercat cada vegada més interrelacionat, on les transaccions econòmiques són d'abast global, s'estableix la necessitat de regir per unes normes i principis comptables unificats a escala mundial, per tal de facilitar la seva comprensió per part de tots els agents econòmics, i establint, al seu torn, l'exigència d'una major transparència dels mercats que faciliti la comparació de la informació. D'aquí prové la necessitat de l'aparició de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC).En elles s'estableix que aquells grups europeus que emeten títols de renda variable, admesos a cotització en mercats regulats, presentin els seus estats financers consolidats d'acord amb aquestes noves normes que en aquest curs posem a la seva disposició.L'any 2008, aquest segment d'empreses es va ampliar a grups, que no són entitats de crèdit, i només amb renda fixa cotitzada, i també es va obrir l'opció als grups que presenten comptes consolidats que no tinguin ni renda variable ni renda fixa cotitzada.Mitjançant aquest mòdul es ajuda, a través de la lectura, comprensió i estudi, a completar un curs detallat de les diferents definicions i comptabilitzacions, tant a nivell teòric com a nivell pràctic, que efectuen els grups consolidats a nivell europeu (incloses les grans empreses espanyoles), en els diferents aspectes que regulen les NIIF (Normes Internacionals d'Informació Financera) o NIC.
Veure més

Temari del curs

Conceptes del cicle comptable

? Conceptes comptables: el compte.
? Compres i despeses per naturalesa.
? Vendes i ingressos per naturalesa.
? La valoració d'existències.
? Sistemes d'amortització.
? Comptes de resultats.
? Balanç. Comptes anuals.
? Periodificació i assentaments de tancament.
? Llibres de comptabilitat.


Interpretació del Balanç

? Teoria del Balanç.
? El Actiu no corrent.
? El Actiu corrent.
? El patrimoni net.
? El Passiu no corrent I el Passiu corrent.
? L'impost sobre el valor afegit.
? Comptes transitòries i Compensatòries.
? La Comptabilitat en situacions especials.
? Consolidació de balanços.

Anàlisi de Balanços

? Introducció a l'anàlisi de balanços.
? Anàlisi de Balanços.
? Anàlisi de l'equilibri patrimonial.
? Anàlisi de l'equilibri financer.
? Anàlisi econòmica (I).
? Anàlisi econòmica (II).
? Rendiment, Rendibilitat i apalancament financer.
? Eines economicofinanceres.

Anàlisi financera a curt termini

? El Capital de treball i el seu finançament.
? L'estat pressupostari de resultats.
? Moviments pressupostaris del corrent.
? El pressupost de Tresoreria i el Balanç Pressupostari.
? Anàlisi de la necessitat financera.

Anàlisi financera a llarg termini

? Introducció a la matemàtica financera.
? L'interès compost i l'amortització de préstecs.
? Obligacions i bons. Emprèstits.
? Anàlisi d'inversions.
? Anàlisi del risc en les inversions.
? El cost de capital.
? La política de dividends.
? Instruments financers (I): Futurs i swaps.
? Instruments financers (II): Opcions.

Casos pràctics.

Normes Internacionals de Comptabilitat

? Introducció a les NIC.
? Els estats financers.
? Els Canvis Comptables i fets posteriors al tancament de l'exercici.
? Reconeixement d'ingressos.
? Immobilitzat material, inversions immobiliàries i activació de costos financers.
? Actius intangibles.
? El deteriorament del valor dels actius.
? Els arrendaments.
? Les existències.
? Informació financera per segments / La informació a desglossar sobre parts vinculades.
? Els guanys per acció.
? Actius no corrents mantinguts per a la venda i activitats interrompudes.

? Consolidació i combinacions de negocis.
? Efectes sobre les diferències de tipus de canvi / Informació financera en economies hiperinflacionàries.
? Agricultura / Contractes de construcció.
? Instruments financers.
? Provisions i contingències.
? Subvencions i ajuda governamental.
? Pagaments basats en accions.
? Pensions i altres retribucions als empleats / Contractes d'assegurança.
? Impost de societats i impostos anticipats i diferits.
? Aplicació per primera vegada de les NIIF / Estats financers intermedis.

  
Casos pràctics.
Veure més

Preu

2.700 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Superior de Comptabilitat, Finances i NIC s

També et recomanem aquests cursos

Curs Superior de Comptabilitat, Finances i NIC s