Curs Superior de Control de Gestió i Control Financer (Controller Financer)

Curs
On-line | Distància
257 hores
2325 €

Descripció

OBJECTIUS:

? Anàlisi Comptable

Un cop s'han donat per tancades les comptes de l'exercici comptable d'una companyia, cal plasmar els moviments en un balanç i compte d'explotació, i aquests en uns comptes anuals que s'han de presentar al Registre Mercantil. La primera unitat d'aquest mòdul recull les pautes que s'han de seguir, la informació que ha de recollir aquests comptes anuals, que són el Balanç, el Compte d'Explotació, la Memòria i l'informe de gestió.

Així, un cop la societat té els comptes tancades, cal procedir a analitzar les xifres. Aquesta anàlisi pot ser tant econòmic com financer. Així mateix, cal analitzar si hi ha equilibri en l'empresa.

L'equilibri es pot analitzar des de dos vessants: patrimonial i financer. Des del punt de vista patrimonial s'analitza la inversió de la companyia (en què inverteix) i el finançament d'aquesta inversió. Aquesta anàlisi es realitza a través d'una sèrie de ràtios que permetran concloure si la societat pot assumir els deutes contrets.

L'anàlisi des del punt de vista financer ens centrarà en l'estudi de variables noves fins ara com el fons de maniobra i el cash-flow. Amb aquestes dues variables, podrem conèixer la situació financera i de liquiditat i la capacitat financera de l'empresa.

El mòdul continua amb l'anàlisi econòmica del compte d'explotació, una de les principals preocupacions de la direcció de l'empresa. Una manera d'analitzar els resultats d'una empresa consisteix a avaluar els resultats des del punt de vista analític, a fi de conéixer si el benefici o pèrdua de la societat prové de l'evolució del seu cicle normal d'explotació, dels resultats financers i / o extraordinaris.
En aquest mòdul es continuen presentant conceptes nous com el punt mort o punt d'equilibri i el marge de contribució, imprescindibles per analitzar l'evolució del negoci.

Una vegada conclòs el mòdul, l'alumne serà capaç de reconèixer la situació en què es troba la companyia en termes financers i econòmics, la qual cosa permetrà prendre la decisió més encertada possible per al desenvolupament del negoci.

? Anàlisi Financera a curt termini

S'introdueix un nou concepte, el capital de treball, que podríem resumir com les necessitats financeres generades en el cicle d'explotació.

En una societat no només és clau com es tanca un exercici, sinó la previsible evolució dels fluxos d'ingressos i despeses en exercicis futurs. Són molts els factors que podrien afectar el desenvolupament de qualsevol negoci, i aquests són de caràcter estructural i conjuntural.
No obstant això, el futur d'una societat ha de planificar, mitjançant les tècniques d'anàlisi pressupostari.

L'anàlisi pressupostari es realitza des d'un exercici tancat i projectant les previsions futures sobre l'evolució de l'empresa. Aquesta simulació de resultats es realitza en base a les previsions d'ingressos i despeses que es projectin. Les bases inicials de partida són hipòtesis sobre el que la societat espera que passi.

Les previsions de vendes, que són el punt de partida, afecten a altres partides de balanç, com poden ser els clients. Així mateix, l'adequació de les compres a aquestes vendes, afecta la xifra de proveïdors. I, és clar, a la tresoreria.


Mitjançant aquest mòdul es ajuda a analitzar totes aquestes partides que afecten la confecció d'un pressupost. El mòdul presenta exercicis complets en què es podrà posar en pràctica tots els conceptes abans exposats.

? Anàlisi Financera a Llarg Termini

Aquest mòdul està dedicat a la matemàtica de les operacions financeres.

S'expliquen els instruments financers existents al mercat, com són les obligacions i bons, emprèstits, etc. També s'analitzen les inversions a través del Van i Tir, el càlcul del cost de capital, i es proposen instruments financers com futurs, swaps i opcions.

L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer les possibilitats financeres que té una societat per invertir i optimitzar els seus recursos.
? Classificació i comportament dels costos
En aquest mòdul inicial s'exposen els conceptes bàsics per entendre i comprendre les diverses teories sobre els costos, que s'aniran mostrant a través dels successius mòduls. Per assolir aquest objectiu no només hem de conèixer les diverses classificacions que es puguin establir sobre els costos, sinó que el més important és conèixer el seu comportament, perquè d'aquesta manera l'empresa pugui avaluar-los en funció dels nivells de producció que tingui.
? El Full Costing
El full costing, també anomenat "costos complets", és el sistema de costos utilitzat majoritàriament a Europa. Es tracta d'un mètode que bolca sitemáticamente tots els costos de fabricació sobre la producció realitzada per l'empresa, per així poder conèixer què li costa a l'empresa fabricar cada unitat de producte.
També s'exposen amb total detall les dues corrents que se segueixen sobre el full costing, la francesa i l'anglosaxona, mostrant les analogies i les diferències que aquestes sostenen, tot això des d'un enfocament eminentment pràctic per facilitar la seva comprensió, però sense descuidar el rigor teòric que ha de servir de base per al desenvolupament pràctic.
? El Direct Costing
És un sistema de costos que no es correspon amb la traducció literal del títol, ja que es basa en els costos variables i no en els directes. De tota manera, es tracta d'un sistema de costos que prové dels Estats Units on és usat unànimement per les empreses.
El seu objectiu, igual que tot sistema de costos, és esbrinar què costa a l'empresa fabricar un producte, però el bolcat dels costos sobre els productes es realitza de diferent manera que en el full costing, el que generalment conduirà a un resultat diferent l'obtingut en el full costing.
A més, aquest mètode permet una anàlisi de volum-cost-benefici molt interessant, ja que permet conèixer d'una forma molt simple la situació de l'empresa pel que fa a la seva activitat d'explotació.
? Els costos en la presa de decisions
En aquest mòdul s'exposa la importància que tenen els costos en la presa de decisions, mostrant diversos casos que sovint apareixen a les empreses i quins costos són

rellevants per a la presa de decisions sobre això. També s'aprofundeix en un aspecte molt important, com és el control de gestió, i de quina manera els costos són utilitzats per mesurar la gestió dels responsables de les diverses seccions de l'empresa. Per a això es mostra l'instrument més utilitzat en la majoria de les empreses, que és el pressupost flexible.
? Els costos estàndard
És el sistema de costos que es basa en la unitat de producte, és a dir, analitza el que costa fabricar una unitat de producte a partir del rendiment (estàndard tècnic) i del preu (standard econòmic), aplicat als tres components bàsics del cost de tot producte, com són la matèria primera, la mà d'obra directa i els costos indirectes de fabricació.
La particularitat més atractiva del mètode és el fet de permetre esbrinar les desviacions, tant en rendiment com en preu, dels tres components bàsics esmentats anteriorment.
? La producció múltiple
S'analitza la problemàtica general de l'assignació dels costos en la producció múltiple, que es divideixen en uns costos conjunts i uns costos específics. S'exposen amb detall els mètodes més utilitzats en l'assignació de costos als coproductes i als subproductes, sempre seguint la línia d'un enfocament pràctic, amb una exposició teòrica clara i rigorosa.
? Els costos basats en l'activitat
S'exposa el sistema de costos de l'Activity Based Costing (ABC) que ha aparegut recentment en els últims anys i que es perfila com el sistema més precís d'assignació dels costos de fabricació als productes. Es basa en les activitats que desenvolupa l'empresa en la fabricació dels seus productes i, de la mateixa manera que en el full costing es traslladen els costos de fabricació de les seccions als productes mitjançant les unitats d'obra, l'ABC trasllada els costos de fabricació de les seccions als productes a partir de les activitats desenvolupades en aquestes, aconseguint d'aquesta manera una manera més precisa d'assignació dels costos als productes.
? La comptabilitat de costos
No podríem concloure aquest programa formatiu sense mostrar com s'apliquen en les empreses els diversos sistemes de costos exposats, des del punt de vista del tractament informàtic. No podem oblidar que pràcticament la totalitat de les empreses utilitza ordinadors per portar la seva comptabilitat i la seva gestió. En aquest mòdul es presenten les bases de la comptabilitat analítica i el seu tractament informàtic, de manera que s'enllacin els coneixements i les exposicions pràctiques apreses amb el tractament comptable que se'ls dóna en un ordinador.

Temari

Anàlisi de Balanços

? Introducció a l'anàlisi de balanços.
? Anàlisi de Balanços.
? Anàlisi de l'equilibri patrimonial.
? Anàlisi de l'equilibri financer.
? Anàlisi econòmica (I).
? Anàlisi econòmica (II).
? Rendiment, Rendibilitat i apalancament financer.
? Eines economicofinanceres.

Anàlisi financera a curt termini

? El Capital de treball i el seu finançament.
? L'estat pressupostari de resultats.
? Moviments pressupostaris del corrent.

? El pressupost de Tresoreria i el Balanç Pressupostari.
? Anàlisi de la necessitat financera.

Anàlisi financera a llarg termini

? Introducció a la matemàtica financera.
? L'interès compost i l'amortització de préstecs.
? Obligacions i bons. Emprèstits.
? Anàlisi d'inversions.
? Anàlisi del risc en les inversions.
? El cost de capital.
? La política de dividends.
? Instruments financers (I): Futurs i swaps.
? Instruments financers (II): Opcions.

Classificació i comportament dels costos

? Aspectes Generals del Control de Costos
? La classificació dels costos

El full costing

? Les seccions en els Costos Complets Històrics
? Les unitats d'obra del full costing
? La valoració d'inventaris
? Els Costos dels processos de producció
? El Full Costing en la producció per procés (I)
? El Full Costing en la producció per procés (II)

El Direct Costing

? El Direct Costing
? L'establiment del Direct Costing
? La producció per ordres de fabricació o comandes
? L'empresa comercial


Els costos en la presa de decisions

? Costos rellevants per a la presa de decisions
? El pressupost flexible

Els Costos Standard

? Costos estàndard (I)
? Costos Standard (II)

La producció múltiple

? La producció múltiple

Els costos basats en l'activitat

? El Activity Based Consting

La comptabilitat dels costos

? Tractament comptable dels Costos (I)
? Tractament comptable dels Costos (II)

   
Casos pràctics.
Campus i seus: AFIGE
AFIGE
MUNTANER, 45 08011 BARCELONA
Cursos més populars
X